Beslutninger ved livets afslutning

Oversigt

  1. ← Palliation

Beslutninger ved livets afslutning omfatter mange typer af beslutninger, hvoraf de fleste drejer sig om at lindre. Nogle beslutninger kan det være vanskeligt at tale om, og andre er forbundet med at fremskynde døden eller ligefrem føre til død. Nogle indsatser, der er forbundet med en mulig fremskyndelse af død, er lovlige og andre ulovlige.

Lovlige indsatser i Danmark er, under bestemte betingelser, at:

  • undlade genopliving
  • undlade eller ophøre med livsoprettende eller livsforlængende indsats
  • yde medikamentel lindring og palliativ sedering.

Ulovlige indsatser i Danmark er, under alle omstændigheder:

  • Assisteret selvmord
  • Aktiv dødshjælp/eutanasi.

Ved aktiv dødshjælp er det lægen, der efter patientens ønske tager hans eller hendes liv ved hjælp af medicin, typisk en indsprøjtning. Det er lovligt i blandt andet Holland, Belgien og Luxemburg. Aktiv dødshjælp er ulovligt i Danmark ifølge §239 i Straffeloven.

Ved assisteret selvmord er det patienten selv, der tager sit eget liv. Men vedkommende får hjælp til det for eksempel ved, at en læge udskriver dødbringende medicin. Det er lovligt i blandt andet Schweiz og visse stater i USA. Assisteret selvmord er ulovligt i Danmark ifølge §240 i Straffeloven.

Debatten om assisteret selvmord og aktiv dødshjælp er kompliceret og ofte bruges begreber, som kan være misvisende i deres ordlyd. Det Etiske Råd har en grundig redegørelse for betydningen af begreber som ”aktiv dødshjælp” og ”passiv dødshjælp”.

REHPA har som videncenter ikke nogen ”holdning” til spørgsmålet om lovliggørelse af fx assisteret selvmord, men har en fortsat forpligtelse til at afdække, skabe og formidle viden også på dette område.

REHPA vil fremadrettet bidrage med viden om beslutninger ved livets afslutning gennem:

  1. Kortlægning af viden om og erfaringer vedr. beslutninger om livets afslutning i internationale/nationale studier og guidelines/vejledninger samt i dansk lovgivning.
  2. Kortlægning af erfaringer med og praksis vedr. beslutninger ved/om livets afslutning i Danmark.
  3. Udforskning af forskellige problemstillinger i forbindelse med beslutninger om livets afslutning for særligt udvalgte målgrupper i Danmark.

MERE INFORMATION

Det Etiske Råd har flere temasider om aktiv dødshjælp på www.etiskraad.dk.