Litteratursøgning og søgehistorik for ernæringsrehabilitering

Formålet med protokol litteratursøgning er at afdække erfaringer med brugen af undervisningskøkkener/inddragelse af praksis i patientuddannelsen af patienter i rehabilitering med udvalgte kroniske og livstruende sygdomme.

REHPA har i samarbejde med informationsspecialist på Københavns Professionshøjskole gennemført en systematisk litteratursøgning inden for praktisk ernæringsrehabilitering til mennesker med livstruende sygdom. Arbejdet er lavet i forbindelse med udgivelsen af REHPAs formidlingsrapport ’Mad & Livskvalitet – Ernæringsrehabilitering til mennesker med livstruende sygdom’, som er udgivet efteråret 2019.

Formålet med litteratursøgningen er at afdække erfaringer med brugen af undervisningskøkkener/inddragelse af praksis i patientuddannelsen af patienter i rehabilitering med udvalgte kroniske og livstruende sygdomme (kræft, hjerte- og lungesygdom).

På denne side finde du information om litteratursøgningen og kan downloade selve søgestrategien og -søgehistorikken: Download Søgestrategi og -historik som pdf

SØGESTRATEGI

Den primære søgning er foretaget i databaserne: PubMed, CINAHL og SCOPUS.

Ingen afgrænsning på: Udgivelsesår, studiedesign, publikationstype, geografi.

Søgningen afgrænses til kun at inkludere voksne 18+

Referencelister i inkluderede studier er gennemgået for relevante studier, og der er lavet citationssøgninger på udvalgte referencer i SCOPUS.

Søgeord er identificeret ved prøvesøgninger og gennemgang af relevante artikler.

Søgningen er gennemført i perioden 25.–28. marts 2019 af informationsspecialist på Københavns Professionshøjskole.

Der  er søgt separat på de tre forskellige sygdomsområder med følgende søgestrenge:

 

KRITERIER FOR TITEL ABSTRACT OG FULDTEKST SCREENING AF STUDIER TIL INKLUDERING

Inklusionskriterier: Voksne 18+, Interventionsstudie (der indgår intervention med inddragelse af praktiske øvelser relateret til ernæringsintervention), Cancer-, hjerte eller lungepatienter.

Eksklusionskriterier: Observationelle studier (studier, hvor der ikke interveneres), Studier med børn og familier.

Dataekstraktion fra inkluderede studier

Type studie: Fx review, RCT.

Patient/population

 • Overordnet sygdomsområde (kræft, hjerte, lunge)
 • Specifikt sygdomsområde/diagnose (fx iskæmiske pt., hjertesvigt)
 • Hvornår i patientforløbet?
 • Alder på patienterne
 • Andre patientkarakteristika
 • Størrelse på gruppe.

Interventionen

 • Hvad kalder de den
 • Intervention components? (hvad består interventionen af?)
 • Setting: hvor? (fx kommune, hospital, i hjemmet)
 • Setting: hvordan? (er der en nærmere beskrivelse af køkkenet/undervisningslokalet? og evt. dennes betydning for interventionen?)
 • Dosis: Hvor længe bliver de ved? (over tid, antal gange pr. uge eller lignende)
 • Hvem er den fagprofessionelle? (fx diætist, sygeplejerske, kok)
 • Teoretisk baggrund/overvejelser ifm. intervention (fx pædagogiske, didaktiske).

Sammenligning/comparison

 • Er der en kontrolgruppe? (ja/nej)
 • Hvilken intervention modtog kontrolgruppen?

Outcome

 • Hvad er primært outcome mål?
 • Hvordan er primært outcome målt? (hvilket redskab/hvilken metode)
 • Sekundære outcome? (hvis ingen, skriv NA)
 • Hvordan er sekundære outcome målt? (hvilket redskab/hvilken metode, hvis ingen, skriv NA)
 • Resultat /var der en effekt? (ja/nej)
 • Resultat/effekt: Beskriv kort
 • Økonomisk evaluering? (ja/nej)
 • Hvis ja til økonomisk evaluering: Beskriv kort.