Spring til hovedindhold

Strategier for Fundraising, Forskning og Dokumentation

Læs REHPAs ‘Strategi for Forskning og Dokumentation’ og ‘Fundrasingstrategi’, der begge gælder for perioden 2023-2025.

REHPA Strategi for Forskning og Dokumentation – 2023-2025

REHPA er Danmarks nationale videncenter for rehabilitering og palliation med organisatorisk tilknytning til Odense Universitetshospital og Syddansk Universitet. Vi arbejder for at samle, skabe og dele viden om rehabilitering og palliation til gavn for mennesker med livstruende sygdomme og for koordinering og kombination mellem rehabilitering og palliation. Målet er, at patienter og pårørende oplever bedst mulig livskvalitet og sammenhæng i et forløb med livstruende sygdom.

Forskning og dokumentation

Forskning og dokumentation er en del af REHPAs kerneydelser. Pejlemærkerne for forskningsaktiviteterne er REHPA Strategi 2025 og nærværende Strategi for Forskning og Dokumentation. Retning for aktiviteter i Forskning og Dokumentation drøftes endvidere med REHPAs Rådgivende Styregruppe og Advisory Board.

Forskning og dokumentation i REHPA bidrager til REHPAs overordnede vision om at gøre en forskel for mennesker med livstruende sygdom og deres pårørende. Forskningsaktiviteterne skaber ny viden inden for rehabilitering og palliation. Vi har fokus på organisatoriske problemstillinger i sundhedssystemet for mennesker med livstruende sygdom og på kritiske analyser og afklaring af værdier og begreber inden for felterne. Sammen med kliniske samarbejdspartnere udvikler vi nye indsatser. Vi forsker praksisnært, både i REHPA Forskningsklinik og sammen med kliniske og forskningsmæssige samarbejdspartnere. Dokumentationsaktiviteterne, der fx omfatter kortlægninger og reviews, har til formål at synliggøre, hvor der er behov for større opmærksomhed, fx i forhold til implementering af retningslinjer og programmer, underprioriterede grupper, ulighed i sundhed og nye udviklingsmuligheder, samt på at samle og formidle eksisterende viden.

REHPA har en grundlæggende holdning til, at ny viden har størst værdi, når den bliver anvendt i praksis. Forskning og Dokumentation er derfor også tæt forbundet med REHPAs videndelingsaktiviteter, hvor alle REHPAs medarbejdere på forskellig vis bidrager via faglige netværk, artikler, hjemmeside og sociale medier, seminarer og webinarer, undervisning etc.

Organisering af forskning og dokumentation i REHPA

Forsknings- og dokumentationsaktiviteter i REHPA er organiseret med en forskningsleder, et Forskningsråd, en gruppe forskere og REHPA Forskningsklinik. Forskergruppen er tværfaglig med baggrund inden for både de sundhedsfaglige og samfundsfaglige områder. REHPA har desuden tilknyttet en til to internationale adjungerede professorer.

REHPA Forskningsklinik arbejder med kliniske forløb, der retter sig mod mennesker med livstruende sygdom. Dér kan nye rehabiliterende og pallierende indsatser afprøves – ofte i samarbejde med praksis. Centrale data fra Forskningsklinikkens aktiviteter samles systematisk i REHPAs forskningsdatabase, med mulighed for datadeling til gavn for fremadrettet forskning. Vi har opmærksomheden rettet mod at samarbejde med praktikere inden for rehabilitering og palliation udenfor REHPA, såvel som med andre forskningsenheder.

REHPA arbejder systematisk med brugerinddragelse i forsknings- og dokumentationsaktiviteter. Via REHPAs interessenter, netværk og Brugerpanel inddrager vi dem, som forskningen vedrører, hvad enten det er mennesker med livstruende sygdom og deres pårørende eller fagprofessionelle.

I REHPA har vi fokus på udviklingen af den enkelte forsker via individuelle forskerkarriereplaner og fleksible delestillinger med arbejdspladser på REHPAs fem regionale kontorer. Forsknings- og dokumentationsaktiviteterne understøttes af en erfaren stab med brede kompetencer, hvor høj datasikkerhed, forskningsetik, stærk kommunikation og videndeling er i højsædet.

Strategiske fokusområder

Alle REHPAs aktiviteter inden for Forskning og Dokumentation omhandler rehabilitering og palliation til mennesker med livstruende sygdom. REHPA har særligt strategisk fokus på 1) afdækning af rehabiliteringsbehov på tværs af sygdomsgrupper, 2) koordinering og kombination af rehabilitering og palliation, samt 3) palliation. I det følgende beskrives disse strategiske fokusområder i flere detaljer.

Illustration af de tre strategiske fokusområder i REHPA Forskning og Dokumentation
Illustration af de tre strategiske fokusområder i REHPA Forskning og Dokumentation

Rehabilitering

 • Behovsafdækning og interventioner målrettet rehabiliteringsbehov på tværs af sygdomme
 • Implementering og organisering

Rehabilitering ved livstruende sygdom skal ydes i forhold til identificerede behov hos den enkelte. Ud over diagnosespecifikke behov relateret til de enkelte sygdomme, er der samtidig en række problemområder, der går på tværs af forskellige sygdomme. Det drejer sig fx om søvn, fatigue, smerter, kognitive vanskeligheder og problematikker relaterede til intimitet. REHPA bidrager til at afdække forekomsten af disse problemområder, afdække viden om virksomme interventioner samt afprøve disse i REHPA Forskningsklinik i samarbejde med kommuner og regioner.

Identifikation af rehabiliteringsbehov er i denne sammenhæng centralt. Selv om der er sket forbedringer af screening og behovsafdækning på rehabiliteringsområdet, er det vigtigt at udvikle og forbedre de redskaber og metoder, der er til rådighed, at udvikle nye, der hvor der mangler og at sætte fokus på, hvordan disse implementeres i praksis.

Endelig er det et strategisk fokusområde for REHPA Forskning og Dokumentation at bidrage til at øge viden om, hvordan fagprofessionelle, borgere og pårørende samt organisationer bedst organiserer og samarbejder om at kunne yde rehabilitering, ikke mindst på tværs af sygdomsområder i primærsektor.

Koordinering og Kombination af Rehabilitering og Palliation (KRP)

 • Værdier, begreber og modeller
 • Interventioner målrettet KRP ved organsvigt og/eller multisygdom

Rehabilitering og palliation er to fagfelter med forskellige praksisser, begrebsrammer, metoder og professionsidentitet mv. Det kan give udfordringer, idet mennesker med livstruende sygdom har behov for rehabilitering og palliation som en sammenhængende og koordineret indsats. Her vil REHPA særligt fokusere på udvikling af eksisterende modeller for organisatorisk koordinering og faglig kombination af de to fagfelter i et teoretisk spor målrettet forskellige sygdomsforløb.

REHPA vil i samarbejde med praksis afprøve nye interventioner i forhold til at organisere og kombinere rehabilitering og palliation til mennesker med organsvigt og/eller multisygdom i REHPA Forskningsklinik.

Palliation

 • Identifikation og behovsafdækning
 • Sammenhænge og organisering
 • Kompetencer

Palliation på basalt niveau til mennesker med progredierende livstruende kronisk sygdom og tilstande er et væsentligt fokusområde. Det er vanskeligt for professionelle – både i kommuner og på hospitaler – at identificere, hvornår der er behov for palliation. Dette bevirker, at palliation ofte ikke igangsættes rettidigt og tidligt nok, fx sideløbende med aktiv behandling målrettet sygdom, at den syge og familien ikke får identificeret palliative behov, at hele familien udmattes, og livskvaliteten påvirkes negativt. Derfor er der behov for at udvikle viden om og praksis for at identificere palliative målgrupper på tværs af diagnoseområder og screene for palliative behov hos den syge og de nære pårørende.

Det er komplekst at organisere den palliative indsats. Det gælder både i kommuner, på hospitaler, i almen praksis, ved sektorovergange og eventuel overgang til specialiseret palliation. Det bidrager til at påvirke patienters og deres pårørendes oplevelser af sammenhænge i indsatserne. Forskning og klinisk erfaring understøtter, at disse udfordringer findes. REHPA Forskning og Dokumentation skal skabe og samle viden, der kan bidrage til at finde løsninger på udfordringerne.

Palliation er et tværfagligt felt. På basalt niveau ydes palliation af fagprofessionelle med forskellige uddannelsesniveauer, der ikke har palliation som hovedopgave. At arbejde tværfagligt kræver bl.a., at man kan række ud over egen faglighed og møde den enkelte borgers palliative behov som et team. REHPA Forskning og Dokumentation bidrager til at afdække, hvordan det kan sikres, at relevante kompetencer er tilgængelige i de mange sammenhænge, hvor der er behov for en palliativ indsats.

På tværs af de strategiske fokusområder

Hvert strategisk fokusområde omfatter forskning og dokumentation vedrørende underprioriterede målgrupper, indsatser/interventioner og organisering:

 • Underprioriterede målgrupper omfatter fx sårbare, skrøbelige gamle mennesker, multisyge, mennesker med organsvigt mv. REHPA inkluderer i denne gruppe også pårørende til mennesker med livstruende sygdom.
 • Indsatser/interventioner kan dreje sig om enkle eller mere komplekse indsatser/interventioner, som afprøves i ”naturlige kontekster”, fx kommuner og/eller hospitaler eller i REHPA Forskningsklinik sammen med eksterne samarbejdsparter.
 • Organisering omfatter fx kommuner, sygehuse og sundhedsklynger. Der kan være fokus på samarbejde, snitflader mellem institutionerne og samarbejdet mellem de professionelle, herunder samarbejde og implementering af nye indsatser/interventioner. Inddragelse af civilsamfundet i et sundhedsvæsen, der er udfordret af demografi og knappe ressourcer, indgår også som et særligt fokus, lige som nye måder at levere ydelser på, fx teleløsninger/eHealth, medtages.

  REHPA Fundraisingstrategi 2023-2025

  Fundraising er en central del af REHPAs aktiviteter

  REHPA arbejder for at samle, skabe og dele viden om rehabilitering og palliation til gavn for mennesker med livstruende sygdomme. Forskning og dokumentation er en central del af REHPAs virke. Ekstern finansiering via fonde og puljer udgør et vigtigt supplement til REHPAs finanslovsmidler. Siden etableringen af REHPA har fundraising været en af REHPAs strategiske indsatser. Fundraising-aktiviteterne spænder bredt, fra ansøgninger over fondsmidler til strategiske først og fremmest nationale, men også internationale samarbejder. REHPAs forskere bidrager desuden til ansøgninger i regi af eksterne samarbejdspartnere.

  Det er REHPAs ambition, at de hjemtagne midler successivt øges for at kunne udvikle REHPAs forskning yderligere og kontinuerligt bidrage til at producere ny viden om rehabilitering og palliation til gavn for mennesker med livstruende sygdom og deres pårørende.

  Strategiske valg og mål

  Fundraising-indsatsen skal bidrage til indtægter til videreudvikling og udvikling af især de områder, som ikke finansieres via finanslovsmidler, og som hænger sammen med de strategiske fokusområder i REHPA Strategi for Forskning og Dokumentation 2023-2025 og REHPA Strategi 2025.

  Strategiske fundraising mål:

  • Øge andelen af REHPAs forsknings- og dokumentationsprojekter, der opnår ekstern finansiering gennem en koordineret og kontinuerlig fundraising-indsats.
  • Fokus på projektudvikling og fundraising sammen med de tiltænkte modtagere af forskningsindsatsen, så vejen fra forskning til praksis og anvendeligheden af projekter altid er tydelig.
  • Fundraising sammen med eksterne forskningssamarbejdspartnere med henblik på, at de opnår støtte til deres projekter. Dette understøtter, at der skabes, samles og deles viden om rehabilitering og palliation i forbindelse med livstruende sygdom landsdækkende og i andre organisationer.
  • Fokus på strategisk samarbejde med landsdækkende og større lokale fonde.

  REHPA vil, som organisation, tilbyde relevant og god understøttelse til den enkelte forsker via intern stabsstøtte i henhold til de strategiske fundraising mål. Derudover er REHPA organisatorisk forankret på Syddansk Universitet og Odense Universitetshospital med mulighed for at benytte fundraising-støttemuligheder hos disse.

  Foto af folderversionen af REHPAs strategier for Fundraising, Forskning og Dokumentation
  Foto af folderversionen af REHPAs strategier for Fundraising, Forskning og Dokumentation

  Strategierne taler selvfølgelig ind i ‘REHPA Strategi 2025’, som du kan læse mere om i denne PDF.