Spring til hovedindhold

REHPA-rapporter

REHPA-rapporter er internt og eksternt reviewet. Udarbejdelsen af og
baggrunden for hver enkelt rapport fremgår af deres forord.

Evaluering af pilotafprøvning af PRO til basal palliation – Rapport udarbejdet for PRO-sekretariatet, Sundhedsdatastyrelsen

Forside af rapporten Evaluering af pilotafprøvning af PRO til basal palliation
Forside af rapporten Evaluering af pilotafprøvning af PRO til basal palliation

I evalueringsrapporten præsenteres resultaterne fra pilotafprøvningen af PRO spørgeskemaet til basal palliation (herefter PRO Palliation-spørgeskemaet) udviklet af en klinisk koordinationsgruppe i regi af Sundhedsdatastyrelsen. PRO Palliation-spørgeskemaet blev udviklet for mennesker med livstruende kræft-, lunge-, hjerte- og nyresygdomme med hovedformål at screene for palliative behov indenfor palliation på basalt niveau. Sekundære formål var, at skemaet skulle bidrage til dialogstøtte og bedre behandling.

Forfattere: Ida Fritsdal Refer1, Tina Broby Mikkelsen1, Elise Harder Christensen2, Viktoria Nadarajah1, Mette Raunkiær1,3 og Cecilie Lindström Egholm1
1: REHPA, Videncenter for Rehabilitering og Palliation
2: PRO-sekretariatet, Sundhedsdatastyrelsen
3: OPEN, Open Patient data Explorative Network, Odense Universitets Hospital, Region Syddanmark

Udgivet: December 2022

Link til projektets side

Kræftrehabilitering i Danmark – Status og udvikling fra 2017 til 2021

Kortlægningen af kræftrehabilitering i Danmark 2021 følger op på en kortlægning fra 2017 og viser status og forandringer i perioden.

Kortlægningen omfatter fire temaer, der går igen fra 2017: Behovsvurdering, faglige indsatser, tværfagligt samarbejde og koordination og sammenhængende forløb.
Desuden er kompetencer, videndeling og udviklingssamarbejde et selvstændigt tema i 2021-kortlægningen.

I kortlægningen indgår svar fra sengeafdelinger og ambulatorier, terapiafdelinger og kommuner.

Forfattere: Caroline Elnegaard, Tina Broby Mikkelsen, Mai-Britt Guldin, Jette Thuesen

Målgruppe: Fagpersoner og andre interessenter inden for kræftområdet.

Udgivet: Januar 2022

Link til projektets side: https://www.rehpa.dk/projekter/kortlaegning-af-kraeftrehabilitering-i-danmark-2021/

Forside Kræftrehabilitering i DK

HjerteKost som en del af det nationale HjertePRO – Udarbejdet for det nationale PRO-sekretariat

HjerteKost som en del af det nationale HjertePRO rapportforside

Formålet med rapporten er at samle tilgængelig viden om fødevarefrekvensspørgeskemaet HjerteKosts udvikling og validering samt at opsummere de foreløbige resultater af og erfaringer med anvendelse af HjerteKost i PRO-spørgeskemaet til patienter med iskæmisk hjertesygdom.
Rapporten fremlægger og diskuterer desuden perspektiver på eventuelle modifikationer og justeringer af items i HjerteKost samt tilhørende algoritmer forud for implementering af PRO-spørgeskemaet i hjerterehabilitering på nationalt plan.

Forfattere: Marianne Boll Kristensen, Cecilie Lindström Egholm og Ann-Dorthe Zwisler

Målgruppe: PRO-sekretariatets kliniske koordinationsgruppe, der udarbejder en skriftlig indstilling om, hvordan HjerteKost bedst muligt implementeres som en del af PRO-spørgeskemaet i hjerterehabilitering fremadrettet. Rapporten kan også læses af andre med interesse for emnet.

Udgivet: Oktober 2021

Link til projektside: https://www.rehpa.dk/projekter/implementation-of-patient-reported-outcomes-via-questionnaires-in-cardiac-rehabilitation-the-improvecare-study/

Kortlægning af regionale og kommunale tilbud om rehabilitering til personer der får amputeret ben i Danmark

Download online appendiks som PDF

Formålet med denne kortlægning er at beskrive regionale og kommunale tilbud om rehabilitering til personer, der får amputeret et ben i Danmark. Fokus er på organisering, indhold og omfang, samt at undersøge hvilke tilbud der findes omkring screening for palliative behov og lindrende indsatser til patientgruppen.

Forfattere: Ulla Riis Madsen, Thomas Vedste Aagard, Tina Broby
Mikkelsen, Ann-Dorthe Olsen Zwisler og Kristoffer Marså

Målgruppe: Beslutningstagere, professionelle, undervisere og andre med interesse for rehabiliterende og palliative indsatser i regioner og kommuner til patienter efter benamputation.

Udgivet: Juni 2021

Link til projektside: https://www.rehpa.dk/projekter/national-kortlaegning-af-rehabiliteringstilbud-til-patienter-der-faar-amputeret-ben-i-danmark/

Forside Kortlægning af regionale og kommunale tilbud til personer der får amputeret ben i DK

Usædvanlige livsafslutninger – Håb og behov ved socialt udsattes livsafslutning

Formålet var at få en borger- og praksisbaseret viden om håb og behov for at kunne understøtte livskvaliteten hos socialt udsatte mennesker ved livstruende sygdom. Projektet bidrager med et palliativt perspektiv på disse håb og behov hos borgerne.

Projektet bidrager til en forståelse for, hvordan ’systemet’ kan hjælpe socialt udsatte til en så god livskvalitet som muligt ved livstruende sygdom.

Find Maxi-pixi fra projektet med ni opmærksomhedspunkter under “Øvrige udgivelser“.

Forfatter: Vibeke Graven

Fotograf: Jan Brødslev Olsen

Målgruppe: Social- og sundhedsfaglige praktikere, der arbejder med socialt udsatte mennesker samt beslutningstagere. Desuden kan rapporten være af relevans for undervisere, forskere og andre med interesse for området.

Udgivet: Marts 2021

Link til projektside: https://www.rehpa.dk/projekter/haab-og-behov-ved-socialt-udsattes-doed-en-kvalitativ-undersoegelse/

Kortlægning af den specialiserede palliative indsats i Danmark. Spørgeskemaundersøgelse blandt 51 enheder, 2019

Download PDF af online appendikser til rapporten

Rapporten giver en status over det specialiserede palliative niveaus organisering, struktur, målgrupper og indsatser.

Kortlægningen undersøger rammerne for og aktiviteterne i den specialiserede palliative indsats. Rammerne er en af forudsætningerne for, at indsatsen kan leveres med en høj faglig kvalitet. Kvaliteten af den palliative indsats for den enkelte patient bliver ikke vurderet i rapporten.

Resultater fra kortlægningen kan indgå i diskussioner af forholdene for den specialiserede palliative indsats i Danmark og kan bruges som reference i forhold til planlægning af eventuelle ændringer eller justeringer.

Forfatter: Lene Jarlbæk

Målgruppe: Det specialiserede palliative niveau, andre fagfolk, administratorer, beslutningstagere, forskere, undervisere og andre med interesse i organisation, struktur og indhold af SPI i Danmark.

Udgivet: April 2021

Link til projektside: https://www.rehpa.dk/projekter/survey-kortlaegning-specialiserede-palliative-enheder/

Rehabilitering ved demens i let til moderat grad – Afrapportering og anbefalinger fra projektet DEM-REHAB

DEM-REHAB projektet har udviklet en model, der lægger op til en systematisk tværsektoriel tilgang til rehabilitering for mennesker, der har demens i let til moderat grad. Med modellen kan adgangen til rehabiliterende tilbud ensartes.

Adgangen til kommuner og demensklinikkers rehabiliterende initiativer kan være vilkårlig. Projektets model bygger på eksisterende praksis og inkluderer desuden interventioner i et sammenhængende forløb.

Formålet med modellen er:

  1. At tilbyde en tidlig rehabiliterende (og evt. palliativ) indsats ved demens
  2. At indføre en systematik, der fremmer lige adgang til interventioner
  3. At tilbyde forskellige interventioner for at imødekomme de individuelle måder, mennesker med demens og deres pårørende håndterer livet med demens på.
    Modellen er målrettet hjemmeboende ældre mennesker med demens i let til moderat grad.

Forfatter: Jette Thuesen

Målgruppe: VELUX FONDEN og projektets øvrige samarbejdspartnere. Sammen med projektets andre publikationer kan rapporten bruges af andre, der er optaget af at vidensunderstøtte rehabilitering ved demens.

Udgivet: Januar 2021

Link til projektside: https://www.rehpa.dk/projekter/demens-og-rehabilitering-med-afsaet-i-brugernes-perspektiver-dem-rehab/

Kortlægning af den kommunale palliative indsats i Danmark – Spørgeskemaundersøgelse blandt 28 kommuner, 2019

Kortlægningen giver et overblik over den kommunale palliative indsats i Danmark. Den bidrager til udvikling og videndeling af palliation i Danmark ved at kortlægge den kommunale palliative indsats. Samtidig bliver det tydeligt, at den kommunale palliative indsats har udviklet sig. Flere målgrupper kan få en palliativ indsats, flere kommuner anvender palliative redskaber og metoder, og der er flere muligheder for at få akut palliativ rådgivning døgnet rundt. 

Selvom kommunerne er godt på vej med at udvikle den kommunale palliative indsats, viser kortlægningen også, at der er en række områder med forbedringspotentialer.

Kortlægningen er gennemført som en brugerdrevet national spørgeskemaundersøgelse i 28 danske kommuner.

Forfattere: Mette Raunkiær, Sofie Raahauge Christiansen, Tina Broby Mikkelsen og Maiken Bay Ravn

Målgruppe: Beslutningstagere, professionelle, undervisere og andre med interesse for palliation og kommunerne.

Udgivet: December 2020

Link til projektside: https://www.rehpa.dk/projekter/kortlaegning-af-kommunal-palliativ-praksis/

Livet med Parkinson og behovet for rehabilitering – En undersøgelse af behov for fase-specifik rehabilitering ved Parkinsons sygdom i Danmark

Rapporten giver et indblik i, hvordan mennesker med Parkinsons sygdom i Danmark er påvirket af deres sygdom i forhold til livskvalitet og funktionsevne. Samtidig afdækker rapporten, hvilke rehabiliteringstilbud mennesker med Parkinsons sygdom får, og i hvilket omfang disse tilbud lever op til deres oplevede behov i forskellige sygdomsstadier.

Formålet med denne undersøgelse var at bidrage med viden om funktionsevne, livskvalitet og sygdomsstadie blandt mennesker med Parkinsons sygdom i Danmark. Desuden bidrager undersøgelsen med viden om, hvilke tilbud om rehabilitering mennesker med Parkinsons sygdom modtager i forskellige sygdomsstadier, og hvordan disse svarer overens det oplevede behov hos mennesker med Parkinsons sygdom.
Rapporten er udarbejdet på baggrund af en national spørgeskemaundersøgelse.

Forfattere: Tina Backmann, Tina Broby Mikkelsen, Knud Juel, Kristian Winge og Jette Thuesen

Målgruppe: Sundhedsprofessionelle der arbejder med rehabilitering til mennesker med Parkinsons sygdom.

Udgivet: August 2020

Link til projektside: https://www.rehpa.dk/projekter/rehabilitering-til-tiden-en-undersoegelse-af-behov-for-fase-specifik-rehabilitering-ved-parkinsons-sygdom-i-danmark/

Rehabilitering og seksuel sundhed – Udvikling af praksis gennem uddannelse

Formålet med projektet var at undersøge, hvilken betydning kompetenceudvikling med fokus på seksuelle problemstilling har for sundhedsprofessionelles holdning og praksis til seksuel rehabilitering ved alvorlig sygdom. Herudover at undersøge, hvilke andre aspekter der har indflydelse på, om kompetenceudvikling udvikler praksis.

Borgere med alvorlige kroniske sygdomme forventer, at de sundhedsprofessionelle taler med dem om seksuelle problemer, men ofte er det en udfordring for de sundhedsprofessionelle at italesætte problemerne og hjælpe borgerne med seksuel rehabilitering. Projektet viser, at kompetenceudvikling og uddannelse inden for seksuel rehabilitering hjælper sundhedsprofessionelle, så de kan rådgive og hjælpe borgerne.

Forfattere: Caroline Matilde Elnegaard, Helle Nygaard Gerbild og Jette Thuesen

Målgruppe: Kommunale rehabiliterings- og sundhedscentre samt uddannelsesinstitutioner, der ønsker en styrket praksis i forhold til rehabilitering og seksuel sundhed.

Udgivet: Juni 2020

Link til projektside: https://www.rehpa.dk/projekter/kress-seksualitet-rehabilitering-og-kompetencer/

Praksisbeskrivelser forskningsklinik REHPA – Standard rehabiliteringsforløb for mennesker med eller efter kræft

I praksisbeskrivelserne får læseren et indblik i den forsknings- og erfaringsbaserede indsats, der tilbydes i de standardiserede kræftforløb hos REHPA. Rapporten bidrager med viden og inspiration samt danner basis for diskussion i forhold til aktuelle og nye indsatser i de kliniske faglige miljøer blandt kommunale samarbejdspartnere og andre aktører, der beskæftiger sig med rehabilitering af mennesker med kræftsygdomme.

Redaktion: Annette Rasmussen, Eva Jespersen, Tina Backmann og Lene Jarlbæk

Forfattere: Annette Rasmussen, Dorthe Søsted Jørgensen, Eva Jespersen, Graziella Zangger, Jan Tofte, Lene Jarlbæk, Marianne Boll Kristensen, Mette Tikjøb Grymer, Nina Rottmann, Rikke Tornfeldt Martens, Susan Dybkjær Johansson og Tina Backmann

Målgruppe: Klinikere og forskere der beskæftiger sig med forsknings- og udviklingsaktiviteter, som knytter sig til REHPAs forskningsklinik. Andre fagprofessionelle, der beskæftiger sig med rehabilitering til personer med eller efter kræft.

Udgivet: Juni 2020

Pårørendestøtte – Kortlægning af støtte til pårørende til borgere/patienter med fem udvalgte livstruende sygdomme i kommuner og hospitaler

Formålet med kortlægningen var at kortlægge igangværende indsatser til pårørende til mennesker med livstruende sygdom, mennesker i primær- og sekundærsektoren i det danske sundhedsvæsen, herunder barrierer og muligheder for at tilbyde indsatser.

De fem livstruende sygdomme: Apopleksi, kræft, demens, hjertesygdom og KOL.

Kortlægningen har fire overordnede temaer; identifikation af pårørende, inddragelse af pårørende i indsatser målrettet mennesker med livstruende sygdom, indsatser specifikt målrettet den pårørendes egne behov og pårørendepolitik.

Resultaterne i kortlægningen bygger udelukkende på besvarelser fra fagprofessionelle i kommuner og på hospitaler. Derfor er rapporten ikke et udtryk for, hvad de pårørende selv oplever.

Kortlægningen viser, at der er et vist fokus på de pårørende, dog er det ikke altid målrettet nok, jf. sundhedsstyrelsens anbefalinger på området. De fagprofessionelle anfører, at det i nogle tilfælde er efter patientens eller pårørendes eget ønske, at pårørende ikke får tilbud eller tager imod tilbud om involvering og støtte.

Forfattere: Jens-Jakob Kjer Møller, Karin Dieperink, Nina Rottmann og Tina Broby Mikkelsen

Målgruppe: Fagpersoner, beslutningstagere og forskere, der beskæftiger sig med pårørende til mennesker med livstruende sygdom samt REHPA selv – som afsæt i fremtidige projekter.

Udgivet: Januar 2020

Link til projektside: https://www.rehpa.dk/projekter/projekt-paaroerendestoette-systematisk-litteratur-review-samt-kortlaegning-af-paaroerendeindsatser/

Mad, måltider & livskvalitet – Ernæringsrehabilitering til mennesker med livstruende sygdom

Rapporten giver et indblik i ernæringsrehabilitering til mennesker med livstruende sygdomme herunder kræft, hjerte- og lungesygdom. Der er fokus på, hvad brugen af undervisningskøkkener betyder for mennesker, der har brug for ernæringsrehabilitering.

Rapporten sigter mod at give læseren et grundlag for og inspiration til at indgå i udvikling af området, så mennesker med livstruende sygdomme i fremtiden får bedst mulig forskningsbaseret ernæringsrehabilitering.

Rapporten er med til at øge opmærksomheden på, hvordan ernæringsindsatsen i fremtiden bedst tilrettelægges og kan indgå i rehabilitering, så den lever op til gældende anbefalinger.

Redaktion: Annette Rasmussen, Kim Skov Ustrup, Anette Fly Haastrup og Ann-Dorthe Zwisler

Målgruppe: Fagprofessionelle i klinikken, undervisningsmiljøer og beslutningstagere.

Udgivet: Oktober 2019

Satspuljen “En værdig død – modelkommuneprojekt” – En tværgående slutevaluering

Download Bilagssamlingen som PDF

Rapporten evaluerer fire danske kommuners arbejde med at udvikle og sikre en tidligere, kontinuerlig og bedre palliativ indsats for mennesker med livstruende sygdom, der ønsker at opholde sig og dø i eget hjem.

De fire modelkommuner har udviklet deres palliative indsats på en række områder, især for ældre borgere. Vi ved nu mere om, hvad der skal til, hvis flere og nye målgrupper skal have en tidligere og mere kontinuerlig palliativ indsats i kommunalt regi; det kræver blandt andet kontinuitet i kontakten med fagpersoner, kompetenceudvikling og organisatorisk understøttelse. Evalueringen viser også, at planlægningen af den sidste tid stadig foregår relativt sent i sygdomsforløbene, og at samarbejdet på tværs af fag og sektorer er og bliver en udfordring.

Forfattere: Mette Raunkiær og Tina Broby Mikkelsen

Målgruppe: Ledere, politikere og fagprofessionelle, der arbejder med området, både i kommuner og andre steder i sundhedsvæsenet, og på relevante uddannelser m.v.

Udgivet: Februar 2019

Link til projektside: https://www.rehpa.dk/projekter/tvaergaaende-evaluering-af-satspulje-en-vaerdig-doed-modelkommuneprojekt/

Aktivitet, kræft og livskvalitet i eget hjem

Det er sparsomt undersøgt, hvordan alvorligt syge mennesker bedst kan støttes til at klare sig i eget hjem med så høj livskvalitet som muligt. Det har dette projekt og rapport i fokus.

Støtte til at mestre hverdagens almindelige aktiviteter er ikke noget, der normalt er i fokus ved traditionel palliativ behandling og pleje. Mennesker med fremskreden kræft er en gruppe borgere, der har svært ved at klare de lidt mere krævende hverdagsaktiviteter, som kan være væsentlige for at skabe mening og indhold i den sidste del af livet. De får ikke nok støtte til at mestre dem, og det har negativ indflydelse på deres livskvalitet i den sidste tid. Derfor er det vigtigt, at borgerne udredes og undersøges i eget hjem, hvis det er en sundhedspolitisk prioritering, at man ønsker, at borgere med fremskreden kræftsygdom skal bo og klare sig i eget hjem længst muligt.

Redaktion: Anette Fly Haastrup, Karen la Cour, Åse Brandt, Hanne Peoples, Marc Sampedro Pilegaard og Line Gade

Målgruppe: Voksne med en fremskreden kræftsygdom og deraf følgende funktionsnedsættelser, fagprofessionelle i kommuner og på uddannelsesinstitutioner samt beslutningstagere.

Udgivet: Oktober 2018

Link til projektside: https://www.rehpa.dk/projekter/akt-projekt/

Rehabilitering ved demens i let til moderat grad

Der er tale om en kortlægning af forståelser og praksis på demensområdet i Danmark. Formålet er at tilvejebringe viden, der kan ligge til grund for en kommende model for rehabilitering ved demens til hjemmeboende borgere med demens i let til moderat grad, og formålet er desuden at formidle viden og erfaringer, andre kan gøre brug af.

Forfattere: Jette Thuesen, Fritze Kristensen, Sarah Frausing, Ellen-Marie Rørbæk Kruse, Heidi Johansen og Tina Broby Mikkelsen

Målgruppe: Fagpersoner, der beskæftiger sig med forskning og udvikling af området, det er ledere og politikere, der sætter rammerne for indsatserne, og det er praktikere, der ønsker indblik i rehabilitering ved demens. Målgruppen er desuden brugere og organisationer, der har interesse for rehabilitering ved demens.

Udgivet: April 2018

Link til projektside: https://www.rehpa.dk/projekter/demens-og-rehabilitering-med-afsaet-i-brugernes-perspektiver-dem-rehab/

Rehabilitering hjælper hjertepatienter til at leve livet igen – Patienter og forskere samarbejder om at fortolke og sætte perspektiv på forskningsresultater

CopenHeart - rapportforside

Afsluttende rapport fra forskningsprojektet CopenHeart.

CopenHeart leverer vigtige resultater, der belyser betydningen af rehabilitering ved komplekse hjertetilstande set i et tværsektorielt perspektiv. Inden CopenHeart projektet var der meget sparsom forskning på området, men alle deltagere har været med til at indsamle stor viden og sat friske og dybe forskerspor i det, som er forholdsvis ubesøgt forskningsland.

Redaktion: Anette Fly Haastrup, Ann-Dorthe Zwisler, Jan Christensen og Line Gade

Målgruppe: Forskere og fagpersoner, der arbejder med patienter, der har komplekse kardiologiske diagnoser.

Udgivet: April 2018

Link til projektside: https://www.rehpa.dk/projekter/rehabilitering-til-hjertepatienter-med-specialiseret-behandlingsbehov/

Report on Rehabilitation and Palliative Care in the Management of Cardiovascular Diseases: The Evidence and the Gaps

The report is produced by REHPA and University of Exceter Medical School for the Danish Heart Foundation.

The aim of this project is to provide a contemporary summary of the evidence for the effectiveness of rehabilitation and its core non-pharmacological components (i.e., exercise, education and psychological interventions) in a range of cardiovascular conditions. Additionally, it seeks to provide a summary of the evidence for the effectiveness of rehabilitation in relation to non-pharmacological secondary prevention and the effectiveness of palliative care for cardiovascular diseases.

Forfattere: Vicky Joshi, Lars Tang, Linda Long, Ann-Dorthe Zwisler, Rod Taylor

Målgruppe: Fagpersoner med interesse i kardiovaskulære sygdomme. 

Udgivet: Januar 2018

Link til projektside: https://www.rehpa.dk/projekter/evidensen-af-rehabilitering-og-palliative-indsatser-til-hjertepatienter-en-systematisk-gennemgang-af-litteraturen/

Kræftrehabilitering i Danmark – Kortlægning af praksis på hospitaler og i kommuner

Rapporten tegner et billede af kræftrehabilitering på danske hospitaler og i kommuner i 2016-2017. Kræftrehabilitering blev allerede beskrevet i 1960’erne i USA, mens kræftrehabilitering som begreb og praksis først blev introduceret i Danmark omkring årtusindskiftet. På den baggrund er den aktuelle status i Danmark, afrapporteret i denne rapport, bemærkelsesværdig. Den vidner om en stor indsats både fra fagpersoner, planlæggere, politikere og forskere. Rapporten fremhæver samtidig en række områder, hvor kræftrehabiliteringsindsatsen kan forbedres, herunder gentænkning af behovsvurderingspraksis, styrkelse af tværsektorielle henvisningspraksis, ensartning, monitorering og kvalitetssikring af tilbud samt styrket fokus på palliative behov og indsatser.

Forfattere: Jette Thuesen, Henriette Knold Rossau, Sarah Frausing, Lars Hermann Tang, Tina Broby Mikkelsen

Målgruppe: Fagpersoner og andre interessenter indenfor kræftområdet.

Udgivet: December 2017

Link til projektside: https://www.rehpa.dk/projekter/kraeftrehabilitering-kortlaegning-af-praksis/

Satspulje 2015-2018:‘En værdig død – modelkommuneprojekt’ – en midtvejsevaluering

Midtvejsevaluering er foretaget af REHPA for Sundhedsstyrelsen.

Rapport omfatter en tværgående midtvejsevaluering af satspuljeprojektet ’En værdig død – modelkommuneprojekt’, der fandt sted i perioden 2015-2018. Satspuljen havde fokus på mennesker med livstruende sygdomme, herunder særligt ældre med andre sygdomme end kræft og deres pårørende samt mulighed for at dø hjemme forstået som eget private hjem og plejehjem, hvis det var ønsket.

Forfattere: Mette Raunkiær og Tina Broby Mikkelsen

Målgruppe: Fagpersoner og andre med interesse for mennesker med livstruende sygdomme og deres pårørende.

Udgivet: September 2017

Link til projektside: https://www.rehpa.dk/projekter/tvaergaaende-evaluering-af-satspulje-en-vaerdig-doed-modelkommuneprojekt/

Koordinering af rehabilitering og palliation til mennesker med livstruende sygdom

REHPA-rapportforside: Koordineringaf rehabilitering og palliation til mennesker med livstruende sygdom

Ledere, forskere og praktikere i regioner og kommuner er i dag i fuld gang med både teoretisk og i praksis at koordinere og integrere rehabilitering og palliation. Det er en kompleks opgave, og det er svært at skaffe sig et overblik over mål, retning og metoder. På denne baggrund har REHPA igangsat et systematisk litteraturstudie, som undersøger og diskuterer argumenter og evidensen for at koordinere rehabilitering og palliation til mennesker med livstruende sygdom med afsæt i den internationale litteratur.

Undersøgelsens resultater offentliggøres i rapporten, der forventes at kunne bidrage til udvikling af praksis for sammentænkning af rehabilitering og palliation baseret på et forsknings- og vidensbaseret grundlag. Resultaterne af litteraturstudiet udgør endvidere et væsentligt afsæt for REHPAs videre arbejde i forhold til målrettet udvikling, forskning og formidling i forhold til sammentænkning af rehabilitering og palliation.

Forfattere: Jette Thuesen, Tina Broby Mikkelsen og Helle Timm

Målgruppe: Beslutningstagere, forskere og praktikere i udviklingsfunktioner i både primær og sekundær sektor, studerende på mellemlange og videregående sundhedsuddannelser samt interesseorganisationer, der beskæftiger sig med indsatser til mennesker med livstruende sygdom.

Udgivet: Januar 2017

Link til projektside: https://www.rehpa.dk/projekter/rehabilitering-og-palliation-som-koordinerede-indsatser-en-litteraturgennemgang/

Ét tag, to enheder, én institution – Evaluering af Aalborgmodellen. En model for organisering af et specialiseret palliativt tilbud, KamilianerGaarden, Center for Lindrende Behandling, Aalborg

I denne rapport beskrives den første evaluering med fokus på, hvordan en specialiseret palliativ indsats er organiseret i en dansk kontekst. Formålet med evalueringen var at undersøge, hvilken betydning organisering af hospice og team under samme tag har for varetagelse af indsatsen ved et hospice og det fælles samarbejde mellem to specialiserede palliative enheder, KamillianerGaardens Hospice og Det Palliative Team, Center for Lindrende Behandling, Aalborg. Evalueringen er rekvireret af bestyrelsen for Den Selvejende Institution KamillianerGaarden. Evalueringen peger både på muligheder og udfordringer, som kan tages i betragtning i den bestræbelse.

Forfatter: Karen Marie Dalgaard

Målgruppe: Inspirere beslutningstagere, ledere og medarbejdere, der har interesse i at forbedre den specialiserede palliative indsats, herunder vurdere hvordan nuværende eller kommende organisationsmodeller bedst understøtter den særlige palliative kultur, som patienter og pårørende kan profitere af i livets slutfase.

Udgivet: April 2016

Link til projektside: https://www.rehpa.dk/projekter/et-tag-to-enheder-evaluering-af-aalborgmodellen/

REHPA-rapport forside: Ét tag, to enheder, én institution - Evaluering af Aalborgmodellen

Lukashuset – En 1 års evaluering

REHPA-rapport forside: Lukashuset - En 1 års evaluering

Lukashuset er Danmarks første hospicetilbud til familier med børn og unge med livstruende eller livsbegrænsende tilstande. Denne rapport præsenterer resultater fra evaluering af den palliative indsats i Lukashusets gennem det første år. Evalueringen er bestilt af Sankt Lukas Stiftelsens bestyrelse med henblik på at kvalitetssikre og videreudvikle den palliative indsats i Lukashuset.

Familierne, de eksterne samarbejdspartnere og medarbejderne evaluerer samlet Lukashusets indsats positiv og værdifuld for familierne. Rapporten peger på en række områder, som Lukashuset kan arbejde videre med i forhold til kvalitetssikring og videreudvikling af den palliative indsats. Formålet med evalueringen var at dokumentere den palliative indsats i Lukashuset med henblik på at kvalitetssikre og videreudvikle opholdet på Lukashuset.

Forfatter: Mette Raunkiær

Målgruppe: Fagpersoner der arbejder med palliation til børn og unge samt deres familier

Udgivet: November 2016

Link til projektside: https://www.rehpa.dk/projekter/lukashuset-en-1-aars-evaluering/

Rehabilitering og kræft – et skridt videre. Rapport fra konference den 10. februar 2016 på Nyborg Strand

Rapporten er udarbejdet i samarbejde mellem REHPA, Kommunernes Landsforening og Kræftens Bekæmpelse.

De mange inputs på konferencen den 10. februar 2016 fra de kommunale repræsentanter, som deltog i rehabiliteringskonferencen, viser med al tydelighed, at der i de forskellige kommuner er sat gode tiltag i gang med det mål at inkludere så mange forskellige målgrupper som muligt i diverse rehabiliteringstilbud. Mange steder er der kommet øget fokus på at forbedre samarbejdet både internt i kommunerne og på tværs af kommunegrænser. Kommunerne er meget bevidste om de udfordringer/barrierer, som eksisterer, og klar over, at rehabilitering inden for kræftområdet skal prioriteres, hvis man vil nå et mål om, at alle mennesker med behov for kræftrehabilitering rent faktisk også tilbydes dette.

Redaktion: Lærke Kjær Tolstrup, Henriette Knold Rossau og Anette Fly Haastrup.

Målgruppe: Fagpersoner der arbejder med rehabilitering af mennesker, der har eller har haft kræft.

Udgivet: Juli 2016

REHPA-rapport forside af konferencerapport 2016

Brugerevaluering af Projekt Livsrum

Et samarbejde mellem Realdania, Kræftens Bekæmpelse og REHPA.

Evalueringen er en del af et større billede, der viser, at arkitektur har indflydelse på og betydning for brugerne, og at den kan understøtte en faglig indsats. Resultaterne bidrager således med viden om helende og lindrende arkitektur i relation til sundhedsvæsenet. Evalueringen er først og fremmest en erfaringsopsamling til Kræftens Bekæmpelses nuværende og kommende kræftrådgivningshuse.

Forfattere: Kirstine Falk, Anne Fisker Nielsen, Helle Timm og Karen Marie Dalgaard

Målgruppe: Bygherrer, arkitekter, ledere, ansatte og frivillige som ønsker at skabe og forstå, hvordan arkitektur og rammer kan støtte op om aktiviteter i en bred vifte af arkitektur som for eksempel sundhedshuse, plejecentre, hospitaler og lignede.

Udgivet: Juni 2016

Link til projektside: https://www.rehpa.dk/projekter/brugerevaluering-af-projekt-livsrum/