Spring til hovedindhold

Et tag – to enheder: Evaluering af Aalborgmodellen

I Danmark findes der forskellige modeller for samarbejdet mellem specialiserede palliative enheder. I Aalborg er hospice og sygehusets palliative team placeret under samme tag og arbejder tæt sammen. Betydningen af denne organisering for alle involverede er belyst i en evaluering gennemført af REHPA.

Evalueringen blev rekvireret af Kamillianergårdens Hospice i Aalborg. Formålet var at undersøge og dokumentere, hvilken betydning (styrker og svagheder) Aalborgmodellen (AaM) har for hospicefunktionen, fælles patientforløb og varetagelse af opgaver i samarbejdet mellem enhederne på det specialiserede niveau. Teoretisk var evalueringen inspireret af ny-institutionel organisationsteori og engelsk kvalitetsstandarder for hospice care, og den belyste betydningen af AaM udfra et leder- og medarbejderperspektiv henholdsvis et brugerperspektiv.

Metode

Metoderne var dokumentanalyse, deltagerobservation, individuelle interviews og fokusgruppeinterviews. Dataindsamlingen blev gennemført i 2015.

Resultater

Hovedresultatet er, at hospicefunktionen – med hospice og hospitalsteam – fungerer og opleves som én institution, der understøtter, beskytter og udvikler en ”palliativ kultur” både internt og eksternt. Institutionen sikrer sammenhæng, kvalitet og fleksibilitet i patientforløbene for sin meget sårbare målgruppe. Hertil kommer, at institutionen lever op til kravene om produktivitet og effektivitet. Evalueringen beskriver dog også udfordringer for både ledere, personale og brugere.

Projektgruppe

  • Forsker Karen Marie Dalgaard
  • Udviklingsleder Lisbeth Halager
  • Sygeplejerske Lars Møller.

Styregruppe

  • Hospiceleder Anette Agerbæk
  • Overlæge Helle Bjørn Larsen
  • Professor Peter Øhrstrøm.