Spring til hovedindhold

Et tag – to enheder: Evaluering af Aalborgmodellen

I Danmark findes der forskellige modeller for samarbejdet mellem specialiserede palliative enheder. I Aalborg er hospice og sygehusets palliative team placeret under samme tag og arbejder tæt sammen. Betydningen af denne organisering for alle involverede er belyst i en evaluering gennemført af REHPA.

Evalueringen blev rekvireret af Kamillianergårdens Hospice i Aalborg. Formålet var at undersøge og dokumentere, hvilken betydning (styrker og svagheder) Aalborgmodellen (AaM) har for hospicefunktionen, fælles patientforløb og varetagelse af opgaver i samarbejdet mellem enhederne på det specialiserede niveau. Teoretisk var evalueringen inspireret af ny-institutionel organisationsteori og engelsk kvalitetsstandarder for hospice care, og den belyste betydningen af AaM udfra et leder- og medarbejderperspektiv henholdsvis et brugerperspektiv.

Metode

Metoderne var dokumentanalyse, deltagerobservation, individuelle interviews og fokusgruppeinterviews. Dataindsamlingen blev gennemført i 2015.

Resultater

Hovedresultatet er, at hospicefunktionen – med hospice og hospitalsteam – fungerer og opleves som én institution, der understøtter, beskytter og udvikler en ”palliativ kultur” både internt og eksternt. Institutionen sikrer sammenhæng, kvalitet og fleksibilitet i patientforløbene for sin meget sårbare målgruppe. Hertil kommer, at institutionen lever op til kravene om produktivitet og effektivitet. Evalueringen beskriver dog også udfordringer for både ledere, personale og brugere.

Formidling

Rapport: Ét tag, to enheder, én institution – Evaluering af Aalborgmodellen. En model for organisering af et specialiseret palliativt tilbud KamillianerGaarden, Center for Lindrende Behandling, Aalborg

Projektgruppe

  • Forsker Karen Marie Dalgaard
  • Udviklingsleder Lisbeth Halager
  • Sygeplejerske Lars Møller.

Styregruppe

  • Hospiceleder Anette Agerbæk
  • Overlæge Helle Bjørn Larsen
  • Professor Peter Øhrstrøm.
Til top