Spring til hovedindhold

REHPA Udgivelser

Alle REHPAs udgivelser er registreret i Syddansk Universitets (SDU) Forskerportal.

REHPA udgiver løbende både REHPA-rapporter og -notater samt øvrigt formidlingsmateriale.

Bidrag til bøger, konferencebidrag og videnskabelige artikler fremgår af SDU’s forskningsportal.

Rehabilitering

Rehabiliteringsbehov hos mennesker med livstruende sygdom. Opgørelse af selvrapporterede rehabiliteringsbehov blandt deltagere i forløb ved REHPA Forskningsklinik 2018-2023

REHPA har indsamlet patientrapporterede oplysninger (PRO-data) fra mange mennesker, der har eller har haft en livstruende sygdom, og som har været deltagere på rehabiliteringsforløb i REHPA Forskningsklinik. Med notatet er ønsket at synliggøre, hvilke rehabiliteringsbehov der optræder hos deltagerne forud for forløb.

Forfattere: Ida Fritsdal Refer, Signe Hulsbæk, Lene Jarlbæk, Ane Bonnerup Vind og Tina Broby Mikkelsen

Målgruppe: Fagprofessionelle, der arbejder med kommunal rehabilitering og planlæggere af indsatser i kommuner.

Udgivet: Februar 2024

Forside af REHPA-notat nr. 28: Rehabiliteringsbehov hos mennesker med livstruende sygdom

REHPA Forskningsdatabase. Metode, variabelbeskrivelse og forskningsmuligheder

Forside af REHPA-notat nr. 26, 2023 - REHPA Forskningsdatabase. Metode, variabelbeskrivelse og forskningsmuligheder

REHPA Forskningsdatabase indeholder data indsamlet i forbindelse med rehabiliteringsforløb i REHPA Forskningsklinik. Data anvendes både til forskning og i den kliniske indsats under opholdet på REHPA. Formålet er at informere om databasen samt rammerne for den systematiske dataindsamling. Notatet beskriver:

 • Databasen
 • Dataindsamling
 • Typer af data
 • Adgang til anvendelse af data.

Forfattere: Caroline Elnegaard, Cecilie Lindström Egholm, Signe Hulsbæk, Tina Backmann og Tina Broby Mikkelsen.

Målgruppe: Forskere, der overvejer at lave projekter i forskningsklinikken eller at anvende data fra forskningsdatabasen

Udgivet: December 2023

Kommunal Kræftrehabilitering i Danmark 2021 – Kommunale indsatser fordelt pr. region

Notatet supplerer rapporten ‘Kræftrehabilitering i Danmark – status og udvikling fra 2017-2021’ fra januar 2022 med detaljerede data fra kommunernes besvarelser, fordelt på regioner, vedrørende de fire temaer; behovsvurdering, faglige indsatser, tværfagligt samarbejde og koordinering og sammenhæng i forløb.

Formålet med dette notat er et give et mere detaljeret billede af status for kræftrehabiliteringen i de fem regioner i Danmark. Notatet rummer udelukkende kommunernes besvarelser på REHPAs kortlægning af kræftrehabiliteringen 2021, da der var for få besvarelser fra hospitalernes afdelinger til at en opdeling i regioner kunne give mening.

Forfattere: Tina Broby Mikkelsen og Ane Bonnerup Vind

Målgruppe: Sundhedsplanlæggere og for lokale tværsektorielle drøftelser, fx i regi af samarbejde om sundhedsaftaler, herunder i de nye sundhedsklynger.

Udgivet: Oktober 2022

Link til projektets side på rehpa.dk

Forside af REHPA-notatet 'Kommunal Kræftrehabilitering i Danmark 2021 - Kommunale indsatser fordelt pr. region'

Opsamlingsnotat og erfaringer i forbindelse med “Familiedage” for lungesyge børn og deres familier – Et samarbejde mellem Lungeforeningen og REHPA

Forside af REHPA-notatet om familiedage

Notatet er udarbejdet til brug for Lungeforeningen og REHPA med det formål at lave en opsamling på erfaringer i forbindelse med Familiedagene: Dels om samarbejdet mellem REHPA og Lungeforeningen, dels om REHPA som ramme for et ophold for børnefamilier, både de fysiske rammer og opholdets formål og karakter.

Notatet er baseret på forfatternes tilstedeværelse ved og deltagelse i opholdets aktiviteter.

Forfattere: Lena Lykke Jeppesen, Annette Rasmussen, Kristoffer Marså, Mette Raunkiær

Målgruppe: Lungeforeningen og REHPA

Udgivet: Februar 2022

Kræftrehabilitering i Danmark – Status og udvikling fra 2017 til 2021

Kortlægningen af kræftrehabilitering i Danmark 2021 følger op på en kortlægning fra 2017 og viser status og forandringer i perioden.

Kortlægningen omfatter fire temaer, der går igen fra 2017: Behovsvurdering, faglige indsatser, tværfagligt samarbejde og koordination og sammenhængende forløb.
Desuden er kompetencer, videndeling og udviklingssamarbejde et selvstændigt tema i 2021-kortlægningen.

I kortlægningen indgår svar fra sengeafdelinger og ambulatorier, terapiafdelinger og kommuner.

Forfattere: Caroline Elnegaard, Tina Broby Mikkelsen, Mai-Britt Guldin, Jette Thuesen

Målgruppe: Fagpersoner og andre interessenter inden for kræftområdet.

Udgivet: Januar 2022

Link til projektets side på rehpa.dk

Forside Kræftrehabilitering i DK

Atrieflimren og Rehabilitering. Erfaringer fra REHPAs forskningsklinik

Forside af REHPA-notatet Atrieflimren og rehabilitering

Notatet afrapporterer erfaringer og resultater fra de to REHPA-forløb for mennesker med atrieflimren, der blev afviklet i forskningsklinikken i 2020/2021.

Fokus er dels at rapportere om, hvordan deltagerne oplever livet med atrieflimren og specifikt med rehabiliteringsforløbet. Derudover hvilken effekt rehabiliteringsforløbet har haft på deltagernes livskvalitet, angst og depression m.fl., og hvordan deltagerne oplevede to forskellige MediYoga forløb med henholdsvis fremmøde og et digitalt forløb.

Forfattere: Caroline M. Elnegaard, Jan Tofte, Kristoffer Marså og Ann-Dorthe Zwisler

Målgruppe: Sundhedsprofessionelle, som arbejder med rehabilitering ved hjerteområdet generelt og/eller atrieflimren i kommunerne og på sygehusene. Sekundært; alle andre med interesse i rehabilitering og atrieflimren.

Udgivet: December 2021

Link til projektets side på rehpa.dk

HjerteKost som en del af det nationale HjertePRO – Udarbejdet for det nationale PRO-sekretariat

Formålet med rapporten er at samle tilgængelig viden om fødevarefrekvensspørgeskemaet HjerteKosts udvikling og validering samt at opsummere de foreløbige resultater af og erfaringer med anvendelse af HjerteKost i PRO-spørgeskemaet til patienter med iskæmisk hjertesygdom.
Rapporten fremlægger og diskuterer desuden perspektiver på eventuelle modifikationer og justeringer af items i HjerteKost samt tilhørende algoritmer forud for implementering af PRO-spørgeskemaet i hjerterehabilitering på nationalt plan.

Forfattere: Marianne Boll Kristensen, Cecilie Lindström Egholm og Ann-Dorthe Zwisler

Målgruppe: PRO-sekretariatets kliniske koordinationsgruppe, der udarbejder en skriftlig indstilling om, hvordan HjerteKost bedst muligt implementeres som en del af PRO-spørgeskemaet i hjerterehabilitering fremadrettet. Rapporten kan også læses af andre med interesse for emnet.

Udgivet: Oktober 2021

Link til projektets side på rehpa.dk

HjerteKost som en del af det nationale HjertePRO rapportforside

Kortlægning af regionale og kommunale tilbud om rehabilitering til personer der får amputeret ben i Danmark

Forside Kortlægning af regionale og kommunale tilbud til personer der får amputeret ben i DK

Download online appendiks som PDF

Formålet med denne kortlægning er at beskrive regionale og kommunale tilbud om rehabilitering til personer, der får amputeret et ben i Danmark. Fokus er på organisering, indhold og omfang, samt at undersøge hvilke tilbud der findes omkring screening for palliative behov og lindrende indsatser til patientgruppen.

Forfattere: Ulla Riis Madsen, Thomas Vedste Aagard, Tina Broby
Mikkelsen, Ann-Dorthe Olsen Zwisler og Kristoffer Marså

Målgruppe: Beslutningstagere, professionelle, undervisere og andre med interesse for rehabiliterende og palliative indsatser i regioner og kommuner til patienter efter benamputation.

Udgivet: Juni 2021

Link til projektets side på rehpa.dk

Få luft – rehabilitering efter COVID-19 infektion – De første erfaringer fra REHPAs forskningsklinik

Forskningsklinikken deler de første skridt og erfaringer om rehabilitering til mennesker med senfølger efter corona efter de to første REHPA-forløb til mennesker, der har haft corona. Notatet beskriver de kliniske og forskningsmæssige aktiviteter, herunder hvilke rehabiliteringsbehov, screeningsredskaber, interventioner og forskningsspørgsmål der indgik i de to forløb. Dernæst præsenteres resultater fra dels interview med deltagne kommunale fysioterapeuter, dels resultaterne fra den brugerinvolverende workshop med patienter, pårørende, forskere og klinikere (PPI).

Forfattere: Annette Rasmussen, Dorthe Søsted Jørgensen, Tina B. Backmann, Caroline M. Elnegaard og Nina Rottmann

Målgruppe: Sundhedsprofessionelle, der arbejder med rehabilitering af mennesker efter COVID-19 infektion.

Udgivet: Marts 2021

Link til projektets side på rehpa.dk

Forsidebillede af REHPA-notat 21 - Få luft - rehabilitering efter COVID-19 infektion - De første erfaringer fra REHPAs forskningsklinik

Folder: Råd til hvad du selv kan gøre efter Covid-19

Folder: Råd til hvad ud selv kan gøre efter COVID-19
Folder: Råd til hvad ud selv kan gøre efter COVID-19

Folderen giver mennesker, der har haft Covid-19, en række værktøjer og øvelser til at tackle følger efter sygdomsforløbet. Folderen er baseret på en WHO-folder, som REHPA Forskningsklinik har taget initiativ til at oversætte.

Der er konkrete vejrtrækningsøvelser, øvelser til fysisk træning og gode råd til brug af stemmen og til at spise, drikke og synke, hvis man er påvirket af at have fået ilt. Der er også gode råd til at kunne klare daglige gøremål og til at håndtere og forbedre udfordringer med opmærksomhed, hukommelse og koncentration. Folderen har også et afsnit om psykiske påvirkninger, hvordan det kan påvirke den samlede bedring, og hvordan man kan håndtere nedtrykthed, bekymring og frygt. Afslutningsvis beskriver folderen, hvornår det er nødvendigt at søge hjælp ved for eksempel tiltagene åndenød.

Sundhedsprofessionelle kan udlevere folderen til personer, der har været syge af Covid-19.

Der er i 2021 udgivet en ny version af folderen på engelsk. Download den engelske 2. version som PDF

Rehabilitering ved demens i let til moderat grad – Afrapportering og anbefalinger fra projektet DEM-REHAB

DEM-REHAB projektet har udviklet en model, der lægger op til en systematisk tværsektoriel tilgang til rehabilitering for mennesker, der har demens i let til moderat grad. Med modellen kan adgangen til rehabiliterende tilbud ensartes.

Adgangen til kommuner og demensklinikkers rehabiliterende initiativer kan være vilkårlig. Projektets model bygger på eksisterende praksis og inkluderer desuden interventioner i et sammenhængende forløb.

Formålet med modellen er:

 1. At tilbyde en tidlig rehabiliterende (og evt. palliativ) indsats ved demens
 2. At indføre en systematik, der fremmer lige adgang til interventioner
 3. At tilbyde forskellige interventioner for at imødekomme de individuelle måder, mennesker med demens og deres pårørende håndterer livet med demens på.
  Modellen er målrettet hjemmeboende ældre mennesker med demens i let til moderat grad.

Forfatter: Jette Thuesen

Målgruppe: VELUX FONDEN og projektets øvrige samarbejdspartnere. Sammen med projektets andre publikationer kan rapporten bruges af andre, der er optaget af at vidensunderstøtte rehabilitering ved demens.

Udgivet: Januar 2021

Link til projektets side på rehpa.dk

Rehabilitering ved demens – Forståelser og evidens for rehabilitering og komponenter i rehabilitering – 2. udgave

Forside af REHPA-notat nr. 13, 2020 - Rehabilitering ved demens - Forståelser og evidens for rehabilitering og komponenter i rehabilitering - 2. udgave

Forfattere: Jette Thuesen og Maiken Bay Ravn

Rehabilitering til mennesker med demens er ikke entydigt defineret, og der findes hverken anbefalinger eller retningslinjer på området. Dette notat bidrager til en vidensbaseret udvikling af rehabilitering ved demens bl.a. ved at præsentere:

 • Definitioner og forståelser af rehabilitering ved demens
 • Forskningsbaseret viden om afgrænsede indsatser og kognitiv rehabilitering
 • Analyse af rehabiliteringsinterventioner ved demens.

Målgruppe: Fagprofessionelle i kommuner, beslutningstagere og undervisere på området.

Udgivet: November 2020 (2. udgave)

Link til projektets side på rehpa.dk

Livet med Parkinson og behovet for rehabilitering – En undersøgelse af behov for fase-specifik rehabilitering ved Parkinsons sygdom i Danmark

Rapporten giver et indblik i, hvordan mennesker med Parkinsons sygdom i Danmark er påvirket af deres sygdom i forhold til livskvalitet og funktionsevne. Samtidig afdækker rapporten, hvilke rehabiliteringstilbud mennesker med Parkinsons sygdom får, og i hvilket omfang disse tilbud lever op til deres oplevede behov i forskellige sygdomsstadier.

Formålet med denne undersøgelse var at bidrage med viden om funktionsevne, livskvalitet og sygdomsstadie blandt mennesker med Parkinsons sygdom i Danmark. Desuden bidrager undersøgelsen med viden om, hvilke tilbud om rehabilitering mennesker med Parkinsons sygdom modtager i forskellige sygdomsstadier, og hvordan disse svarer overens det oplevede behov hos mennesker med Parkinsons sygdom.
Rapporten er udarbejdet på baggrund af en national spørgeskemaundersøgelse.

Forfattere: Tina Backmann, Tina Broby Mikkelsen, Knud Juel, Kristian Winge og Jette Thuesen

Målgruppe: Sundhedsprofessionelle der arbejder med rehabilitering til mennesker med Parkinsons sygdom.

Udgivet: August 2020

Link til projektets side på rehpa.dk

Rehabilitering og seksuel sundhed – Udvikling af praksis gennem uddannelse

Formålet med projektet var at undersøge, hvilken betydning kompetenceudvikling med fokus på seksuelle problemstilling har for sundhedsprofessionelles holdning og praksis til seksuel rehabilitering ved alvorlig sygdom. Herudover at undersøge, hvilke andre aspekter der har indflydelse på, om kompetenceudvikling udvikler praksis.

Borgere med alvorlige kroniske sygdomme forventer, at de sundhedsprofessionelle taler med dem om seksuelle problemer, men ofte er det en udfordring for de sundhedsprofessionelle at italesætte problemerne og hjælpe borgerne med seksuel rehabilitering. Projektet viser, at kompetenceudvikling og uddannelse inden for seksuel rehabilitering hjælper sundhedsprofessionelle, så de kan rådgive og hjælpe borgerne.

Forfattere: Caroline Matilde Elnegaard, Helle Nygaard Gerbild og Jette Thuesen

Målgruppe: Kommunale rehabiliterings- og sundhedscentre samt uddannelsesinstitutioner, der ønsker en styrket praksis i forhold til rehabilitering og seksuel sundhed.

Udgivet: Juni 2020

Link til projektets side på rehpa.dk

Praksisbeskrivelser forskningsklinik REHPA – Standard rehabiliteringsforløb for mennesker med eller efter kræft

I praksisbeskrivelserne får læseren et indblik i den forsknings- og erfaringsbaserede indsats, der tilbydes i de standardiserede kræftforløb hos REHPA. Rapporten bidrager med viden og inspiration samt danner basis for diskussion i forhold til aktuelle og nye indsatser i de kliniske faglige miljøer blandt kommunale samarbejdspartnere og andre aktører, der beskæftiger sig med rehabilitering af mennesker med kræftsygdomme.

Redaktion: Annette Rasmussen, Eva Jespersen, Tina Backmann og Lene Jarlbæk

Forfattere: Annette Rasmussen, Dorthe Søsted Jørgensen, Eva Jespersen, Graziella Zangger, Jan Tofte, Lene Jarlbæk, Marianne Boll Kristensen, Mette Tikjøb Grymer, Nina Rottmann, Rikke Tornfeldt Martens, Susan Dybkjær Johansson og Tina Backmann

Målgruppe: Klinikere og forskere der beskæftiger sig med forsknings- og udviklingsaktiviteter, som knytter sig til REHPAs forskningsklinik. Andre fagprofessionelle, der beskæftiger sig med rehabilitering til personer med eller efter kræft.

Udgivet: Juni 2020

Pårørendestøtte – Kortlægning af støtte til pårørende til borgere/patienter med fem udvalgte livstruende sygdomme i kommuner og hospitaler

Formålet med kortlægningen var at kortlægge igangværende indsatser til pårørende til mennesker med livstruende sygdom, mennesker i primær- og sekundærsektoren i det danske sundhedsvæsen, herunder barrierer og muligheder for at tilbyde indsatser.

De fem livstruende sygdomme: Apopleksi, kræft, demens, hjertesygdom og KOL.

Kortlægningen har fire overordnede temaer; identifikation af pårørende, inddragelse af pårørende i indsatser målrettet mennesker med livstruende sygdom, indsatser specifikt målrettet den pårørendes egne behov og pårørendepolitik.

Resultaterne i kortlægningen bygger udelukkende på besvarelser fra fagprofessionelle i kommuner og på hospitaler. Derfor er rapporten ikke et udtryk for, hvad de pårørende selv oplever.

Kortlægningen viser, at der er et vist fokus på de pårørende, dog er det ikke altid målrettet nok, jf. sundhedsstyrelsens anbefalinger på området. De fagprofessionelle anfører, at det i nogle tilfælde er efter patientens eller pårørendes eget ønske, at pårørende ikke får tilbud eller tager imod tilbud om involvering og støtte.

Forfattere: Jens-Jakob Kjer Møller, Karin Dieperink, Nina Rottmann og Tina Broby Mikkelsen

Målgruppe: Fagpersoner, beslutningstagere og forskere, der beskæftiger sig med pårørende til mennesker med livstruende sygdom samt REHPA selv – som afsæt i fremtidige projekter.

Udgivet: Januar 2020

Link til projektets side på rehpa.dk

Mad, måltider & livskvalitet – Ernæringsrehabilitering til mennesker med livstruende sygdom

Rapporten giver et indblik i ernæringsrehabilitering til mennesker med livstruende sygdomme herunder kræft, hjerte- og lungesygdom. Der er fokus på, hvad brugen af undervisningskøkkener betyder for mennesker, der har brug for ernæringsrehabilitering.

Rapporten sigter mod at give læseren et grundlag for og inspiration til at indgå i udvikling af området, så mennesker med livstruende sygdomme i fremtiden får bedst mulig forskningsbaseret ernæringsrehabilitering.

Rapporten er med til at øge opmærksomheden på, hvordan ernæringsindsatsen i fremtiden bedst tilrettelægges og kan indgå i rehabilitering, så den lever op til gældende anbefalinger.

Redaktion: Annette Rasmussen, Kim Skov Ustrup, Anette Fly Haastrup og Ann-Dorthe Zwisler

Målgruppe: Fagprofessionelle i klinikken, undervisningsmiljøer og beslutningstagere.

Udgivet: Oktober 2019

National kortlægning af hjerterehabilitering på tværs af sektorer – metodebeskrivelse

Forside af REHPA-notat nr. 20, 2020 - National kortlægning af hjerterehabilitering på tværs af sektorer - metodebeskrivelse

National kortlægning af hjerterehabilitering – metodebeskrivelse. Bilagsnotat

Notatet beskriver det metodiske arbejde, der ligger til grund for udarbejdelsen af REHPAs kortlægninger af hjerterehabilitering i Danmark i hhv. 2013, 2015 og 2018. Desuden danner notatet grundlag for gentagelse af den strukturelle kortlægning, som, ifølge DHRD, skal gennemføres i 2021, og kan inspirere til lignende kortlægninger.

Forfattere: Maiken Bay Ravn, Henriette Knold Rossau, Tina Broby Mikkelsen og Cecilie Lindström Egholm

Målgruppe: forskere, som enten arbejder med data fra kortlægningerne af hjerterehabilitering eller planlægger at udarbejde nationale kortlægninger.

Udgivet: Juni 2019

Link til projektets side på rehpa.dk

Hiv og liv gennem 25 år. Evaluering af et rehabiliteringsophold med fokus på fortællinger mellem mennesker, der har levet et langt liv med hiv

REHPA har udviklet, afholdt og evalueret et rehabiliteringsforløb for mennesker, der har overlevet og levet længe med en hiv-diagnose. Interventionen havde fokus på livsfortællinger, dels deltagernes egne individuelle historier, og dels den fortælling, som deltagerne viste sig at have tilfælles. Notatet beskriver forløbene og evalueringen.

Forfattere: Mia Jess og Helle Timm

Målgruppe: ledere og sundhedsprofessionelle med interesse brug af livsfortællinger som rehabilitering og lindring.

Udgivet: November 2019

Link til projektets side på rehpa.dk

Forside af REHPA-notat nr. 18, 2019 - Hiv og liv gennem 25 år. Evaluering af et rehabiliteringsophold med fokus på fortællinger mellem mennesker, der har levet et langt liv med hiv

Materiale om at vende tilbage til arbejde

Boksen 'Tilbage til arbejde' med materiale til borgeren, vedkommendes leder og kolleger.

Materiale til borgere

Boksen indeholder tre foldere, hvor den ene folder henvender sig til borgeren, der skal tilbage på arbejde. De to andre foldere henvender sig til vedkommendes leder og kollegaer.

Information til fagpersoner

Folderen til sundhedsfaglige, der arbejder med borgere, der har eller har haft kræft, gennemgår vigtige regler og begreber i forbindelse med tilbagevenden til arbejde og giver gode råd om, hvordan man støtter borgeren i processen.

Læs mere om materialet, der er udarbejdet i samarbejde med Center for Kræft og Sundhed København

Kræft, rehabilitering og arbejde – Viden, lovgivning, praksis og fremtid

Det kan være en vanskelig og kompleks proces at vende tilbage til arbejdet for mennesker, der har eller har haft kræft. Dette notat opsummerer ny og eksisterende viden på området og fremsætter forslag til fremtidige indsatser, der kan øge muligheden for en positiv tilbagevenden til arbejdet for borgere, der har eller har haft kræft.

Forfattere: Maria Aagesen, Jan Tofte, Ann-Dorthe Zwisler og Lars Tang

Målgruppe: Socialrådgivere og sundhedsprofessionelle der arbejder med rehabilitering af erhvervsaktive, der har eller har haft kræft.

Udgivet: Februar 2019

Link til projektets side på rehpa.dk

Forside af REHPA-notat nr. 14, 2019 - Kræft, rehabilitering og arbejde - Viden, lovgivning, praksis og fremtid

Rehabilitering ved demens i let til moderat grad

Der er tale om en kortlægning af forståelser og praksis på demensområdet i Danmark. Formålet er at tilvejebringe viden, der kan ligge til grund for en kommende model for rehabilitering ved demens til hjemmeboende borgere med demens i let til moderat grad, og formålet er desuden at formidle viden og erfaringer, andre kan gøre brug af.

Forfattere: Jette Thuesen, Fritze Kristensen, Sarah Frausing, Ellen-Marie Rørbæk Kruse, Heidi Johansen og Tina Broby Mikkelsen

Målgruppe: Fagpersoner, der beskæftiger sig med forskning og udvikling af området, det er ledere og politikere, der sætter rammerne for indsatserne, og det er praktikere, der ønsker indblik i rehabilitering ved demens. Målgruppen er desuden brugere og organisationer, der har interesse for rehabilitering ved demens.

Udgivet: April 2018

Link til projektets side på rehpa.dk

Rehabilitering ved demenssygdomme – En undersøgelse af begrebet ”rehabilitering” samt beskrivelser af udredning og vurdering af behov for rehabilitering/lignende indsatser i tværsektorielle aftaler tilknyttet Sundhedsaftalerne 2015-2018

Notatet undersøger, hvordan rehabilitering beskrives i forløbsprogrammer og lignende aftaledokumenter. Resultaterne viser, at rehabilitering kun i meget varierende grad er indarbejdet i det tværsektorielle samarbejde om demens, og at rehabilitering ved demens ikke er konkretiseret i egentlige handlinger så som behovsvurdering.

Forfattere: Fritze Kristensen og Jette Thuesen

Målgruppe: Fagprofessionelle i kommuner og regioner.

Udgivet: Marts 2019

Link til projektets side på rehpa.dk

Forside af REHPA-notat nr. 15, 2019 - Rehabilitering ved demenssygdomme – En undersøgelse af begrebet ”rehabilitering” samt beskrivelser af udredning og vurdering af behov for rehabilitering/lignende indsatser i tværsektorielle aftaler tilknyttet Sundhedsaftalerne 2015-2018

Kræftrehabilitering med unge og unge voksne – Erfaringer og perspektiver

Forside af REHPA-notat nr. 11, 2018 - Kræftrehabilitering med unge og unge voksne

Notatet præsenterer ny viden om rehabilitering til unge og unge voksne i alderen 18-39 år, der lever med, eller som har haft, en kræftsygdom. Notatet danner grundlag for REHPAs videre arbejde og fokus inden for rehabilitering af unge og unge voksne med livstruende sygdom.

Forfattere: Dorthe Søsted Jørgensen, Maria Aagesen, Caroline Mathilde Elnegaard, Karen la Cour og Annette Rasmussen

Målgruppe: Fagpersoner der arbejder inden for rehabilitering til unge og unge voksne med kræft i klinisk praksis samt inden for forskning og udvikling.

Udgivet: Oktober 2018

Link til projektets side på rehpa.dk

Gennemgang af spørgeskemaer til at indhente patientrapporterede oplysninger i hjerterehabiliteringsforløb blandt patienter med iskæmisk hjertesygdom

REHPA har foretaget en kortlægning af, hvilke spørgeskemaer kan anvendes til at indsamle PRO hos patienter med iskæmisk hjertesygdom. Kortlægningen fandt i alt 20 spørgeskemaer oversat til dansk; fem sygdomsspecifikke spørgeskemaer og 15 generiske spørgeskemaer. De fundne spørgeskemaer beskrives i notatet.

Forfattere: Maria Aagesen, Charlotte Gjørup Pedersen og Ann-Dorthe Zwisler

Målgruppe: Notatet er udarbejdet for Det Nationale PRO-Sekretariat

Udgivet: September 2018

Link til projektets side på rehpa.dk

REHPA-notat nr. 10, 2018 - Gennemgang af spørgeskemaer til at indhente patientrapporterede oplysninger i hjerterehabiliteringsforløb blandt patienter med iskæmisk hjertesygdom

Fra plan til praksis. En undersøgelse af kompetenceudvikling som led i implementering af behovsvurdering

Forside af notatet: Fra plan til praksis. En undersøgelse af kompetenceudvikling som led i implementering af behovsvurdering

Notatet evaluerer, hvordan implementeringen af behovsvurdering af kræftpatienter er blevet understøttet af kompetenceudvikling i Region Hovedstaden. Evalueringen er foranledet af Center for HR i Region Hovedstaden.

Forfattere: Henriette Knold Rossau, Tina Broby Mikkelsen, Bibi Charlotte Hansen, Karna Vinther, Lise Bjerrum Thisted, Winnie Lund og Jette Thuesen

Målgruppe: Politikere, ledere, medarbejdere og koordinatorer i Region Hovedstadens hospitaler og kommuner, som arbejder med behovsvurdering og kræftrehabilitering.

Udgivet: August 2018

Link til projektets side på rehpa.dk

Rehabilitering hjælper hjertepatienter til at leve livet igen – Patienter og forskere samarbejder om at fortolke og sætte perspektiv på forskningsresultater

Afsluttende rapport fra forskningsprojektet CopenHeart.

CopenHeart leverer vigtige resultater, der belyser betydningen af rehabilitering ved komplekse hjertetilstande set i et tværsektorielt perspektiv. Inden CopenHeart projektet var der meget sparsom forskning på området, men alle deltagere har været med til at indsamle stor viden og sat friske og dybe forskerspor i det, som er forholdsvis ubesøgt forskningsland.

Redaktion: Anette Fly Haastrup, Ann-Dorthe Zwisler, Jan Christensen og Line Gade

Målgruppe: Forskere og fagpersoner, der arbejder med patienter, der har komplekse kardiologiske diagnoser.

Udgivet: April 2018

Link til projektets side på rehpa.dk

CopenHeart - rapportforside

Kræftrehabilitering i Danmark – Kortlægning af praksis på hospitaler og i kommuner

Rapporten tegner et billede af kræftrehabilitering på danske hospitaler og i kommuner i 2016-2017. Kræftrehabilitering blev allerede beskrevet i 1960’erne i USA, mens kræftrehabilitering som begreb og praksis først blev introduceret i Danmark omkring årtusindskiftet. På den baggrund er den aktuelle status i Danmark, afrapporteret i denne rapport, bemærkelsesværdig. Den vidner om en stor indsats både fra fagpersoner, planlæggere, politikere og forskere. Rapporten fremhæver samtidig en række områder, hvor kræftrehabiliteringsindsatsen kan forbedres, herunder gentænkning af behovsvurderingspraksis, styrkelse af tværsektorielle henvisningspraksis, ensartning, monitorering og kvalitetssikring af tilbud samt styrket fokus på palliative behov og indsatser.

Forfattere: Jette Thuesen, Henriette Knold Rossau, Sarah Frausing, Lars Hermann Tang, Tina Broby Mikkelsen

Målgruppe: Fagpersoner og andre interessenter indenfor kræftområdet.

Udgivet: December 2017

Link til projektets side på rehpa.dk

Patientuddannelse til hjertepatienter

Notatet præsenterer resultater fra en forundersøgelse af muligheden for et nationalt projekt, som kan understøtte udbredelsen af standardiseret patientuddannelse for hjertepatienter på tværs af hospitaler og kommuner.

Forfatter: Henriette Knold Rossau

Målgruppe: Notatet er udarbejdet for Hjerteforeningen

Udgivet: Juni 2017

Link til projektets side på rehpa.dk

Forside af REHPA-notat nr. 5, 2017 - Patientuddannelse til hjertepatienter

Rehabilitering og kræft – et skridt videre. Rapport fra konference den 10. februar 2016 på Nyborg Strand

REHPA-rapport forside af konferencerapport 2016

Rapporten er udarbejdet i samarbejde mellem REHPA, Kommunernes Landsforening og Kræftens Bekæmpelse.

De mange inputs på konferencen den 10. februar 2016 fra de kommunale repræsentanter, som deltog i rehabiliteringskonferencen, viser med al tydelighed, at der i de forskellige kommuner er sat gode tiltag i gang med det mål at inkludere så mange forskellige målgrupper som muligt i diverse rehabiliteringstilbud. Mange steder er der kommet øget fokus på at forbedre samarbejdet både internt i kommunerne og på tværs af kommunegrænser. Kommunerne er meget bevidste om de udfordringer/barrierer, som eksisterer, og klar over, at rehabilitering inden for kræftområdet skal prioriteres, hvis man vil nå et mål om, at alle mennesker med behov for kræftrehabilitering rent faktisk også tilbydes dette.

Redaktion: Lærke Kjær Tolstrup, Henriette Knold Rossau og Anette Fly Haastrup.

Målgruppe: Fagpersoner der arbejder med rehabilitering af mennesker, der har eller har haft kræft.

Udgivet: Juli 2016

Brugerevaluering af Projekt Livsrum

Et samarbejde mellem Realdania, Kræftens Bekæmpelse og REHPA.

Evalueringen er en del af et større billede, der viser, at arkitektur har indflydelse på og betydning for brugerne, og at den kan understøtte en faglig indsats. Resultaterne bidrager således med viden om helende og lindrende arkitektur i relation til sundhedsvæsenet. Evalueringen er først og fremmest en erfaringsopsamling til Kræftens Bekæmpelses nuværende og kommende kræftrådgivningshuse.

Forfattere: Kirstine Falk, Anne Fisker Nielsen, Helle Timm og Karen Marie Dalgaard

Målgruppe: Bygherrer, arkitekter, ledere, ansatte og frivillige som ønsker at skabe og forstå, hvordan arkitektur og rammer kan støtte op om aktiviteter i en bred vifte af arkitektur som for eksempel sundhedshuse, plejecentre, hospitaler og lignede.

Udgivet: Juni 2016

Link til projektets side på rehpa.dk

Palliation

Kortlægning af den basale palliative indsats på sygehuse i Danmark

Gennem en dokumentanalyse, spørgeskemaundersøgelse og interviews med fagprofessionelle for at få praksisnære eksempler på basal palliation undersøger forfatterne bag kortlægningen rammerne for og arbejdet med den basale palliative indsats på de danske sygehuse.

Kortlægningen beskriver også udviklingen gennem de seneste 10 år. Kortlægningen konkluderer, at der er afsat flere ressourcer til den basale palliative indsats på sygehusene over de seneste 10 år. Praksis for hospitalsbaseret basal palliativ indsats kan dog overordnet beskrives som usystematisk og varieret.

Resultater fra kortlægningen kan indgå i diskussioner af forholdene for den basale palliative indsats på sygehusene i Danmark og kan bruges som reference i forhold til planlægning af eventuelle ændringer eller justeringer.

Forfattere: Heidi Bergenholtz, Kirstine Benthien, Ida Fritsdal Refer, Cecilie Lindström, Tóra Róin, Tina Broby Mikkelsen, Tine Ikander

Målgruppe: Sundhedsprofessionelle, forskere, beslutningstagere, patientforeninger, undervisere, og andre der arbejder for at styrke palliation i Danmark.

Udgivet: April 2024

Link til projektets side på rehpa.dk

Forside af REHPA-rapporten 'Kortlægning af den basale palliative indsats på sygehuse i Danmark' fra april 2024

Evaluering af pilotafprøvning af PRO til basal palliation – Rapport udarbejdet for PRO-sekretariatet, Sundhedsdatastyrelsen

Forside af rapporten Evaluering af pilotafprøvning af PRO til basal palliation

I evalueringsrapporten præsenteres resultaterne fra pilotafprøvningen af PRO spørgeskemaet til basal palliation (herefter PRO Palliation-spørgeskemaet) udviklet af en klinisk koordinationsgruppe i regi af Sundhedsdatastyrelsen. PRO Palliation-spørgeskemaet blev udviklet for mennesker med livstruende kræft-, lunge-, hjerte- og nyresygdomme med hovedformål at screene for palliative behov indenfor palliation på basalt niveau. Sekundære formål var, at skemaet skulle bidrage til dialogstøtte og bedre behandling.

Forfattere: Ida Fritsdal Refer, Tina Broby Mikkelsen, Elise Harder Christensen, Viktoria Nadarajah, Mette Raunkiær og Cecilie Lindström Egholm

Målgruppe: Sundhedsprofessionelle der arbejder med patienter med kræft, KOL samt nyresygdom og i mindre grad med hjertepatienter og plejehjemsbeboere.

Udgivet: December 2022

Link til projektets side på rehpa.dk

Bog: Bliv her og våg

Det er ikke længere muligt at bestille et trykt eksemplar af bogen, da alle har fundet nye hjem (opdateret den 03.01.2022). Læs den som PDF via linket ovenfor.

REHPA har udgivet den danske oversættelse af den kendte bog ’Watch with me’ af hospicebevægelsens ophavskvinde Cicely Saunders.

Bogen er oversat af hospicepræst ved Hospice Sydvestjylland, Bente Bramming, Vibeke Graven (th), seniorforsker ved REHPA, har været konsulent i forbindelse med REHPAs udgivelse af bogen.

Bogen består af en række essays med filosofiske refleksioner, der tager udgangspunkt i Cicely Saunders’ personlige erfaringer, eksistentielle spørgsmål og etiske principper for omsorg. Hvert essay supplerer hinanden, men kan læses enkelt stående.

’Bliv her og våg’ er for fagpersoner, der arbejder med palliation og hospicetanken, men den handler også om døden i en moderne verden, og kan i den sammenhæng læses af alle.

Forside af Bliv her og våg

Pixi: Usædvanlige livsafslutninger – Håb og behov ved socialt udsattes livsafslutning

Maxi-pixi

Pixien er et lettilgængeligt supplement til rapporten “Usædvanlige livsafslutninger – Håb og behov ved socialt udsattes livsafslutning” af Vibeke Graven og med fotos af fotograf Jan Brøndslev Olsen.

Udover citater og fotos fra feltarbejdet, får læseren ni opmærksomhedspunkter, der er formuleret som spørgsmål. De kan diskuteres af sundheds- og socialfaglige medarbejdere, der arbejder med socialt udsatte mennesker.

Usædvanlige livsafslutninger – Håb og behov ved socialt udsattes livsafslutning

Formålet var at få en borger- og praksisbaseret viden om håb og behov for at kunne understøtte livskvaliteten hos socialt udsatte mennesker ved livstruende sygdom. Projektet bidrager med et palliativt perspektiv på disse håb og behov hos borgerne.

Projektet bidrager til en forståelse for, hvordan ’systemet’ kan hjælpe socialt udsatte til en så god livskvalitet som muligt ved livstruende sygdom.

Forfatter: Vibeke Graven

Fotograf: Jan Brødslev Olsen

Målgruppe: Social- og sundhedsfaglige praktikere, der arbejder med socialt udsatte mennesker samt beslutningstagere. Desuden kan rapporten være af relevans for undervisere, forskere og andre med interesse for området.

Udgivet: Marts 2021

Link til projektets side på rehpa.dk

Kortlægning af den specialiserede palliative indsats i Danmark. Spørgeskemaundersøgelse blandt 51 enheder, 2019

Download PDF af online appendikser til rapporten

Rapporten giver en status over det specialiserede palliative niveaus organisering, struktur, målgrupper og indsatser.

Kortlægningen undersøger rammerne for og aktiviteterne i den specialiserede palliative indsats. Rammerne er en af forudsætningerne for, at indsatsen kan leveres med en høj faglig kvalitet. Kvaliteten af den palliative indsats for den enkelte patient bliver ikke vurderet i rapporten.

Resultater fra kortlægningen kan indgå i diskussioner af forholdene for den specialiserede palliative indsats i Danmark og kan bruges som reference i forhold til planlægning af eventuelle ændringer eller justeringer.

Forfatter: Lene Jarlbæk

Målgruppe: Det specialiserede palliative niveau, andre fagfolk, administratorer, beslutningstagere, forskere, undervisere og andre med interesse i organisation, struktur og indhold af SPI i Danmark.

Udgivet: April 2021

Link til projektets side på rehpa.dk

Kortlægning af den kommunale palliative indsats i Danmark – Spørgeskemaundersøgelse blandt 28 kommuner, 2019

Kortlægningen giver et overblik over den kommunale palliative indsats i Danmark. Den bidrager til udvikling og videndeling af palliation i Danmark ved at kortlægge den kommunale palliative indsats. Samtidig bliver det tydeligt, at den kommunale palliative indsats har udviklet sig. Flere målgrupper kan få en palliativ indsats, flere kommuner anvender palliative redskaber og metoder, og der er flere muligheder for at få akut palliativ rådgivning døgnet rundt.

Selvom kommunerne er godt på vej med at udvikle den kommunale palliative indsats, viser kortlægningen også, at der er en række områder med forbedringspotentialer.

Kortlægningen er gennemført som en brugerdrevet national spørgeskemaundersøgelse i 28 danske kommuner.

Forfattere: Mette Raunkiær, Sofie Raahauge Christiansen, Tina Broby Mikkelsen og Maiken Bay Ravn

Målgruppe: Beslutningstagere, professionelle, undervisere og andre med interesse for palliation og kommunerne.

Udgivet: December 2020

Link til projektets side på rehpa.dk

Når hjertet svigter – palliation til hjertepatienten. Opsamling på kursus som skaber brobygning mellem kardiologi og palliation

Forside af REHPA-notat nr. 17, 2019 - Når hjertet svigter - palliation til hjertepatienten. Opsamling på kursus som skaber brobygning mellem kardiologi og palliation

Notatet beskriver kurset ‘Når hjertet svigter – palliation til hjertepatienter’ afholdt november 2017. Notatet beskriver kursets faglige oplæg og præsenterer de vigtigste pointer fra undervisningen i hjerteinsufficiensbehandling og symptomlindring. Afslutningsvis præsenteres overvejelser om status, fremtid og videre planer for palliation til hjertepatienter i hver af de fem regioner.

Forfatter: Stine Gundtoft Roikjær

Målgruppe: ledere og sundhedsprofessionelle i både primær og sekundær sektor med interesse for palliation til hjertepatienter og for udvikling af området.

Udgivet: Oktober 2019

Link til projektets side på rehpa.dk

Supportive & Palliative Care Indicators Tool (SPICT™) Oversættelse til dansk – 2. udgave

I Danmark mangler vi redskaber til at identificere mennesker med behov for palliativ indsats. Derfor har REHPA i en tværfaglig og tværsektoriel arbejdsgruppe oversat og tilpasset SPICT™ -værktøjet til dansk og til danske forhold. SPICT™ er en guide til at afdække, hvorvidt mennesker er i risiko for, at deres tilstand forværres eller for at dø og derfor kan have behov for palliativ og understøttende indsats.

Forfattere: Heidi Bergenholtz, Anna Weibull og Mette Raunkiær

Målgruppe: Sundhedsfagligt personale der har patienter med livstruende sygdomme, plejehjemsledere og kommunale ledere af hjemmepleje og hjemmesygeplejen.

Udgivet: September 2019 (2. udgave)

Link til projektets side på rehpa.dk

Forside af REHPA-notat nr. 12, 2019 - Supportive & Palliative Care Indicators Tool (SPICT™) Oversættelse til dansk - 2. udgave

Satspuljen “En værdig død – modelkommuneprojekt” – En tværgående slutevaluering

Download Bilagssamlingen som PDF

Rapporten evaluerer fire danske kommuners arbejde med at udvikle og sikre en tidligere, kontinuerlig og bedre palliativ indsats for mennesker med livstruende sygdom, der ønsker at opholde sig og dø i eget hjem.

De fire modelkommuner har udviklet deres palliative indsats på en række områder, især for ældre borgere. Vi ved nu mere om, hvad der skal til, hvis flere og nye målgrupper skal have en tidligere og mere kontinuerlig palliativ indsats i kommunalt regi; det kræver blandt andet kontinuitet i kontakten med fagpersoner, kompetenceudvikling og organisatorisk understøttelse. Evalueringen viser også, at planlægningen af den sidste tid stadig foregår relativt sent i sygdomsforløbene, og at samarbejdet på tværs af fag og sektorer er og bliver en udfordring.

Forfattere: Mette Raunkiær og Tina Broby Mikkelsen

Målgruppe: Ledere, politikere og fagprofessionelle, der arbejder med området, både i kommuner og andre steder i sundhedsvæsenet, og på relevante uddannelser m.v.

Udgivet: Februar 2019

Link til projektets side på rehpa.dk

Arkitektur & Lindring

Notatet markerer afslutningen på projektet Arkitektur & Lindring, som har bestået af tre faser:

 • Formidling af designprincipper for “Det Gode Hospice” og udvikling af hjemmesiden arkitektur-lindring.dk
 • Udvidelse af designprincipper, dialog og videndeling
 • Brug af viden om designprincipper i konkret byggeri og om-byggeri.

Forfattere: Kirstine Falk og Helle Timm

Målgruppe: Arkitekter, bygherrer, forskere og sundhedsprofessionelle, der er involveret i byggeprocesser relateret til palliation og lindrende arkitektur.

Udgivet: Januar 2018

Link til projektets side på rehpa.dk

Forside af REHPA-notat nr. 7, 2018 - Arkitektur & Lindring

Satspulje 2015-2018:‘En værdig død – modelkommuneprojekt’ – en midtvejsevaluering

Midtvejsevaluering er foretaget af REHPA for Sundhedsstyrelsen.

Rapport omfatter en tværgående midtvejsevaluering af satspuljeprojektet ’En værdig død – modelkommuneprojekt’, der fandt sted i perioden 2015-2018. Satspuljen havde fokus på mennesker med livstruende sygdomme, herunder særligt ældre med andre sygdomme end kræft og deres pårørende samt mulighed for at dø hjemme forstået som eget private hjem og plejehjem, hvis det var ønsket.

Forfattere: Mette Raunkiær og Tina Broby Mikkelsen

Målgruppe: Fagpersoner og andre med interesse for mennesker med livstruende sygdomme og deres pårørende.

Udgivet: September 2017

Link til projektets side på rehpa.dk

Dødssted i Danmark 2012-2014 – relateret til dødsårsager, alder, køn, regioner og kommuner

Forfatter: Lene Jarlbæk

Notatet omhandler dødssted blandt danskere døde i perioden 2012-2014, fordelt på dødsårsager, alder, køn, regioner og kommuner. Formålet er at formidle en detaljeret viden om dødssted og sammenhængen med de øvrige faktorer blandt danskere.

Målgruppe: Sundhedsprofessionelle, forskere, planlæggere, politikere og andre i offentligheden, som beskæftiger sig med sundhedsvæsen og omsorg for døende.

Udgivet: Juni 2017

Link til projektets side på rehpa.dk

Forside af REHPA-notat nr. 4, 2017 - Dødssted i Danmark 2012-2014 - relateret til dødsårsager, alder, køn, regioner og kommuner

Dødssted og dødsårsager for børn og unge under 19 år i Danmark, 2012-2014

Forside af REHPA-notat nr. 2, 2017 - Dødssted og dødsårsager for børn og unge under 19 år i Danmark, 2012-2014

Forfatter: Lene Jarlbæk

Notatet omhandler dødssted og dødsårsager blandt børn og unge under 19 år. Data bygger på udtræk fra Dødsårsagsregisteret. Formålet er at formidle en mere detaljeret viden om dødssted og dødsårsager blandt børn og unge for derved at få en overordnet fornemmelse for, hvor mange danske børn og unge (og deres familier), der kan have behov for en palliativ indsats.

Målgruppe: Sundhedsprofessionelle, forskere, planlæggere, politikere og andre i offentligheden, som beskæftiger sig med problematikker ved dødsfald blandt børn og unge.

Udgivet: Marts 2017

Link til projektets side på rehpa.dk

Ét tag, to enheder, én institution – Evaluering af Aalborgmodellen. En model for organisering af et specialiseret palliativt tilbud, KamilianerGaarden, Center for Lindrende Behandling, Aalborg

I denne rapport beskrives den første evaluering med fokus på, hvordan en specialiseret palliativ indsats er organiseret i en dansk kontekst. Formålet med evalueringen var at undersøge, hvilken betydning organisering af hospice og team under samme tag har for varetagelse af indsatsen ved et hospice og det fælles samarbejde mellem to specialiserede palliative enheder, KamillianerGaardens Hospice og Det Palliative Team, Center for Lindrende Behandling, Aalborg. Evalueringen er rekvireret af bestyrelsen for Den Selvejende Institution KamillianerGaarden. Evalueringen peger både på muligheder og udfordringer, som kan tages i betragtning i den bestræbelse.

Forfatter: Karen Marie Dalgaard

Målgruppe: Inspirere beslutningstagere, ledere og medarbejdere, der har interesse i at forbedre den specialiserede palliative indsats, herunder vurdere hvordan nuværende eller kommende organisationsmodeller bedst understøtter den særlige palliative kultur, som patienter og pårørende kan profitere af i livets slutfase.

Udgivet: April 2016

Link til projektets side på rehpa.dk

REHPA-rapport forside: Ét tag, to enheder, én institution - Evaluering af Aalborgmodellen

Lukashuset – En 1 års evaluering

REHPA-rapport forside: Lukashuset - En 1 års evaluering

Lukashuset er Danmarks første hospicetilbud til familier med børn og unge med livstruende eller livsbegrænsende tilstande. Denne rapport præsenterer resultater fra evaluering af den palliative indsats i Lukashusets gennem det første år. Evalueringen er bestilt af Sankt Lukas Stiftelsens bestyrelse med henblik på at kvalitetssikre og videreudvikle den palliative indsats i Lukashuset.

Familierne, de eksterne samarbejdspartnere og medarbejderne evaluerer samlet Lukashusets indsats positiv og værdifuld for familierne. Rapporten peger på en række områder, som Lukashuset kan arbejde videre med i forhold til kvalitetssikring og videreudvikling af den palliative indsats. Formålet med evalueringen var at dokumentere den palliative indsats i Lukashuset med henblik på at kvalitetssikre og videreudvikle opholdet på Lukashuset.

Forfatter: Mette Raunkiær

Målgruppe: Fagpersoner der arbejder med palliation til børn og unge samt deres familier

Udgivet: November 2016

Link til projektets side på rehpa.dk

Koordinering og kombination af rehabilitering og palliation (KRP)

Livsfortællinger, mening og sammenhæng i liv med uhelbredelig kræftsygdom. Kliniske erfaringer fra en metodisk afprøvning i REHPA Forskningsklinik

Notatet beskriver den konkrete metode, gennemførsel og opsamling af kliniske erfaringer fra afprøvning af fire gruppeforløb om metoden ’Livsfortællinger’ afviklet i REHPA Forskningsklinik i 2021-2022. Målgruppen for indsatsen var mennesker med uhelbredelig kræftsygdom.

Forfattere: Annette Rasmussen, Dorthe Søsted og Nina Rottmann
Redaktion: Annette Rasmussen og Nina Rottmann

Målgruppe: Fagprofessionelle med interesse for metoder inden for psykosocial og eksistentiel koordineret og integreret rehabilitering og palliation i gruppesammenhæng til mennesker med uhelbredelig kræft eller andre livstruende sygdomme og tilstande.

Udgivet: December 2023

Forside af REHPA-notat nr. 27, 2023 med titlen "Livsfortællinger, mening og sammenhæng i liv med uhelbredelig kræftsygdom. Kliniske erfaringer fra en metodisk afprøvning i REHPA Forskningsklink."

Bevægelse i naturen. Pilottest af en gruppebaseret intervention til mennesker med uhelbredelig kræft

Forside af REHPA-notat nr. 25, 2023 - Bevægelse i naturen. Pilottest af en gruppebaseret intervention til mennesker med uhelbredelig kræft

Notatet beskriver erfaringerne fra pilottest af interventionen ‘Bevægelse i naturen’ en gruppebaseret intervention til mennesker med uhelbredelig kræft gennemført i REHPA Forskningsklinik. Interventionen fokuserede på at inddrage den omgivende natur i en intervention rettet mod at kombinere og koordinere rehabilitering og palliation (KRP) til patienter med uhelbredelig kræft og deres pårørende.
REHPA har, som en del af sin strategi og vision, en opgave med at udvikle viden om og metoder til KRP til mennesker med livstruende sygdomme.

Forfattere: Annette Rasmussen, Rikke Martens, Patrick Hansen, Cathrine Mikkelsen og Lene Jarlbæk

Redaktion: Annette Rasmussen, Patrick Hansen og Lene Jarlbæk

Målgruppe: Fagpersoner og frivillige, der arbejder med denne målgruppe, og som er interesserede i at inddrage naturen som rum for fysisk bevægelse og aktivitet.

Udgivet: April 2023

Link til projektets side på rehpa.dk

Rehabilitering og palliation til mennesker med kronisk fremadskridende kræft – erfaringer fra to REHPA-forløb 2019-2020

REHPA har i 2019-2020 udviklet og gennemført to forløb, der indeholdt både pallierende og rehabiliterende elementer for mennesker med kronisk fremadskridende kræft. Notatet dokumenter og analyserer arbejdet bag udviklingen og gennemførelsen af forløbene som en forskningsbaseret intervention.

Forfattere: Mette Raunkiær og Henriette Søby Gärtner

Målgruppe: Sundhedsprofessionelle, ledere og forskere der har fokus på at arbejde både rehabiliterende og pallierende i forhold til mennesker med alvorlig, fremadskridende sygdom.

Udgivet: September 2020

Link til projektets side på rehpa.dk

Forside af REHPA-notat nr. 19, 2020 - Rehabilitering og palliation til mennesker med kronisk fremadskridende kræft - erfaringer fra to REHPA-forløb 2019-2020

’Energi til livet – et eksistentielt patientforløb for mennesker med eller efter kræft’

Forside af REHPA-notat nr. 16, 2019 - ’Energi til livet – et eksistentielt patientforløb for mennesker med eller efter kræft’

Notatet formidler resultater og viden fra et forskningsprojekt, der har undersøgt eksistentielle aspekter som kunstterapi, æstetik og natur i rehabilitering og palliation for kræftpatienter.

Forfattere: Vibeke Graven, Elisabeth Assing Hvidt, Kirsten Kaya Roessler, Karsten Flemming Thomsen, Ole Lindqvist, Annette Rasmussen, Helle Skaarup, Nina Rottmann og Niels Christian Hvidt.

Målgruppe: Sundhedsprofessionelle, undervisere, forskere og kunstnere, med interesse for udvikling af rehabilitering og palliation og eksistentielle aspekter ved livstruende sygdom.

Udgivet: Maj 2019

Link til projektets side på rehpa.dk

Tværsektorielt samarbejde og behovsvurdering i forbindelse med rehabilitering og palliation til mennesker med kræft. Fokus på Region Hovedstaden

Notatet belyser det tværsektorielle samarbejde i forbindelse med rehabilitering og palliation til patienter med kræft i Region Hovedstaden. Data viser, at regionen har gode initiativer til koordinering og sammenhængende rehabiliteringsforløb. Dog mangler der fortsat samarbejde og dialog mellem hospitaler og kommuner.

Forfattere: Henriette Knold Rossau, Tina Broby Mikkelsen og Jette Thuesen

Målgruppe: Notatet er udarbejdet for Region Hovedstaden

Udgivet: Oktober 2018

Link til projektets side på rehpa.dk

Forside af REHPA-notat nr. 8, 2018 - Tværsektorielt samarbejde og behovsvurdering i forbindelse med rehabilitering og palliation til mennesker med kræft. Fokus på Region Hovedstaden

Aktivitet, kræft og livskvalitet i eget hjem

Det er sparsomt undersøgt, hvordan alvorligt syge mennesker bedst kan støttes til at klare sig i eget hjem med så høj livskvalitet som muligt. Det har dette projekt og rapport i fokus.

Støtte til at mestre hverdagens almindelige aktiviteter er ikke noget, der normalt er i fokus ved traditionel palliativ behandling og pleje. Mennesker med fremskreden kræft er en gruppe borgere, der har svært ved at klare de lidt mere krævende hverdagsaktiviteter, som kan være væsentlige for at skabe mening og indhold i den sidste del af livet. De får ikke nok støtte til at mestre dem, og det har negativ indflydelse på deres livskvalitet i den sidste tid. Derfor er det vigtigt, at borgerne udredes og undersøges i eget hjem, hvis det er en sundhedspolitisk prioritering, at man ønsker, at borgere med fremskreden kræftsygdom skal bo og klare sig i eget hjem længst muligt.

Redaktion: Anette Fly Haastrup, Karen la Cour, Åse Brandt, Hanne Peoples, Marc Sampedro Pilegaard og Line Gade

Målgruppe: Voksne med en fremskreden kræftsygdom og deraf følgende funktionsnedsættelser, fagprofessionelle i kommuner og på uddannelsesinstitutioner samt beslutningstagere.

Udgivet: Oktober 2018

Link til projektets side på rehpa.dk

Report on Rehabilitation and Palliative Care in the Management of Cardiovascular Diseases: The Evidence and the Gaps

The report is produced by REHPA and University of Exceter Medical School for the Danish Heart Foundation.

The aim of this project is to provide a contemporary summary of the evidence for the effectiveness of rehabilitation and its core non-pharmacological components (i.e., exercise, education and psychological interventions) in a range of cardiovascular conditions. Additionally, it seeks to provide a summary of the evidence for the effectiveness of rehabilitation in relation to non-pharmacological secondary prevention and the effectiveness of palliative care for cardiovascular diseases.

Forfattere: Vicky Joshi, Lars Tang, Linda Long, Ann-Dorthe Zwisler, Rod Taylor

Målgruppe: Fagpersoner med interesse i kardiovaskulære sygdomme.

Udgivet: Januar 2018

Link til projektets side på rehpa.dk

Skriveværksted – Skrivning som innovativ indsats i rehabilitering og palliation

Forside af REHPA-notat nr. 6, 2017 - Skriveværksted - Skrivning som innovativ indsats i rehabilitering og palliation

Notatet beskriver baggrunden, den teoretiske ramme for og de praktiske erfaringer med skriveværksted afholdt på REHPA vinteren 2016/2017 i samarbejde med Institut for Kulturvidenskaber, SDU.

Forfattere: Ann-Dorthe Olsen Zwisler, Anders Juhl Rasmussen, Rikke Hellum, Jan Tofte, Helle Ploug Hansen, Trisse Gejl, Pablo Llambías og Anne-Marie Mai

Målgruppe: Sundhedsprofessionelle, forskere og forfattere med interesse for udvikling af nye metoder inden for rehabilitering og palliation og/eller interesse for narrativ medicin og skrivning som del af rehabilitering og palliation.

Udgivet: September 2017

Implementeringen af Behovsvurdering for Rehabilitering og Palliation hos kræftpatienter – evaluering foretaget for Region Syddanmark

En evaluering af behovsvurderingen for rehabilitering og palliation hos kræftpatienter i Region Syddanmark ved indgangen til 2017.

Forfattere: Karin B. Dieperink, Jette Thuesen, Lærke Kjær Tolstrup og Tina Broby Mikkelsen

Målgruppe: Primært arbejdsgruppen i Region Syddanmark, men kan også være relevant for ledere, klinikere, udviklingskonsulenter og beslutningstagere, der har interesse i at følge processen med implementering af behovsvurdering i forbindelse med kræft i Region Syddanmark og andre steder i landet.

Udgivet: Marts 2017

Forside af REHPA-notat nr. 3, 2017 - Implementering af behovsvurdering for rehabilitering og palliation hos kræftpatienter

Rehabilitering og palliation i tværsektorielle aftaler

Forside af REHPA-notat nr. 1, 2017 - Rehabilitering og palliation i tværsektorielle aftaler

Notatet beskriver, hvordan rehabilitering og palliation optræder i tværsektorielle aftaler om forløb ved kræft, demens, KOL, hjertekarsygdomme, hjerneskade, forløb for den ældre medicinske patient og tværsektorielle palliative forløb. Formålet er dels at undersøge, i hvilken grad rehabilitering og palliation adresseres i aftalerne, både hver for sig og som koordinerede indsatser, dels at undersøge forskelle på tværs af patientgrupper.

Forfattere: Jette Thuesen og Cecilie Lindström Egholm

Målgruppe: Forskere, der beskæftiger sig med rehabilitering, palliation og sammenhængende forløb for mennesker med livstruende sygdom, samt udviklingskonsulenter, politikere og andre beslutningstagere på området.

Udgivet: Marts 2017

Link til projektets side på rehpa.dk

Koordinering af rehabilitering og palliation til mennesker med livstruende sygdom

Ledere, forskere og praktikere i regioner og kommuner er i dag i fuld gang med både teoretisk og i praksis at koordinere og integrere rehabilitering og palliation. Det er en kompleks opgave, og det er svært at skaffe sig et overblik over mål, retning og metoder. På denne baggrund har REHPA igangsat et systematisk litteraturstudie, som undersøger og diskuterer argumenter og evidensen for at koordinere rehabilitering og palliation til mennesker med livstruende sygdom med afsæt i den internationale litteratur.

Undersøgelsens resultater offentliggøres i rapporten, der forventes at kunne bidrage til udvikling af praksis for sammentænkning af rehabilitering og palliation baseret på et forsknings- og vidensbaseret grundlag. Resultaterne af litteraturstudiet udgør endvidere et væsentligt afsæt for REHPAs videre arbejde i forhold til målrettet udvikling, forskning og formidling i forhold til sammentænkning af rehabilitering og palliation.

Forfattere: Jette Thuesen, Tina Broby Mikkelsen og Helle Timm

Målgruppe: Beslutningstagere, forskere og praktikere i udviklingsfunktioner i både primær og sekundær sektor, studerende på mellemlange og videregående sundhedsuddannelser samt interesseorganisationer, der beskæftiger sig med indsatser til mennesker med livstruende sygdom.

Udgivet: Januar 2017

Link til projektets side på rehpa.dk

REHPA-rapportforside: Koordineringaf rehabilitering og palliation til mennesker med livstruende sygdom

SDU Forskerportal

Via linket til SDU Forskerportal får du adgang til alle registrerede udgivelser fra REHPA.

Benyt dig gerne af filtreringsmulighederne på Forskerportalen, hvis du vil hente en specifik udgivelse frem, fx tidsskriftartikler, bidrag til bøger/antologier, konferencebidrag eller rådgivning, du kan også følge linkene nedenfor.

Følg disse links til SDU Forskerportal for:

Til top