Spring til hovedindhold

Klinisk indsats 4: Hvordan med arbejdslivet?

Der er tale om et uddrag af teksten uden brug af referencer. Ønsker du at få den samlede tekst, kan du downloade den kliniske indsats som PDF nederst på denne side.

Baggrund (forkortet version)

Forskningsklinikken tilslutter sig, at målet med rehabilitering er at give mennesker, der har eller er i risiko for at få betydelige begrænsninger i deres fysiske, psykiske og/eller sociale funktionsevne, et selvstændigt og meningsfuldt liv med bedst mulig funktionsevne.

Målgruppen er deltagere, hvor indholdet findes relevant og er derfor valgfrit.

For de fleste danskere i den erhvervsaktive alder har det at have et arbejde stor betydning. Dels giver arbejdsindkomsten et grundlag for den enkeltes og familiens økonomi, og dels har arbejdet for den enkelte betydning på områder, som eksempelvis identitet, sociale kontakter, selvværd og at give indhold til tilværelsen.

Cirka en tredjedel af nye kræfttilfælde i Danmark rammer mennesker i alderen 20-64 år. At vende tilbage til arbejde efter en kræftsygdom kan være forbundet med usikkerhed og bekymringer i mødet med arbejdsgivers og jobcentrets forventninger.

Mulighederne for tilbagevenden til arbejdet sker i samarbejde med arbejdsgiver og jobcentret, der har til opgave at støtte hurtigst mulig tilbagevenden til arbejdsmarkedet og i øvrigt foretage opfølgning ifm. udbetalingen af sygedagpenge.

Mennesker, der har eller har haft kræft, kan ifm. denne proces opleve, at deres perspektiver i relation til arbejdslivet har forandret sig.

Overordnet er denne gruppe motiveret for at vende tilbage til arbejdslivet. Samtidig kan de også have en del overvejelser om, hvorvidt det konkrete job er det rigtige at fortsætte i, og hvor meget man ønsker, eller har overskud til, at arbejde fremadrettet.

Formål

  • At deltagerne ud fra egen aktuelle situation rustes bedst muligt til at samarbejde med arbejdsgiver og/eller jobcenter om afklaring af egen arbejdsevne og mulig tilbagevenden til arbejdsmarkedet.
  • At deltagerne opnår et grundlæggende kendskab til sygedagpengelovgivning og anden relevant arbejdsmarkedslovgivning, herunder kriterierne for tilkendelse af fleksjob og førtidspension.

Indhold

Aktiviteten foregår gruppebaseret, ved aktivitetens start bedes deltagerne om kort at orientere om egen situation samt forventninger til aktiviteten. Med udgangspunkt heri aftales det videre forløb.

Typisk vil der være en gruppesamtale om problemstillinger af generel interesse, eksempelvis en drøftelse af hvordan tilbagevenden til jobbet bedst muligt tilrettelægges og undervisning om relevant lovgivning, eksempelvis regler for forlængelse af sygedagpengeperioden.

Materiale udarbejdet ifm. REHPA-notatet Kræft, rehabilitering og arbejde – Viden, lovgivning, praksis og fremtid indgår som materiale til deltagerne.

Endelig præsenteres Kræftens Bekæmpelses pjece: Når en medarbejder får kræft

Tids- og læringsrum

Der afsættes 90-120 minutter til aktiviteten.

I standard rehabiliteringsforløbet søges aktiviteten placeret på første ophold enten tirsdag, onsdag eller torsdag.

Kompetencer

Fagprofessionelle involveret i kræftrehabiliteringstilbud bør være opmærksomme på eventuelle behov for afklaring af fremtidige beskæftigelsesmuligheder.

Indsatser rettet mod beskæftigelsesmæssige forhold bør varetages af personer med relevant viden, fx socialrådgivere, og i dialog med relevante fagpersoner.

Download klinisk indsats nr. 4 som PDF

Til top