Spring til hovedindhold

Efteruddannelsestilbud

Efter- og videreuddannelsestilbud i palliation udbydes bl.a. af de specialiserede palliative enheder og af professionshøjskoler.

Videre- og efteruddannelse i palliation udbydes af universiteter, professionshøjskoler og andre uddannelsesinstitutioner så som SOSU-skoler og AMU-centre, samt de specialiserede palliative enheder, faglige selskaber og private aktører.

Sommerskole ‘Livsafslutninger og død’ på Syddansk Universitet

Foreløbig fagbeskrivelse for ‘Livsafslutning og død i det danske samfund og sundhedsvæsen’ for kandidatuddannelserne i:

 • Fysioterapi
 • Ergoterapi
 • Jordemodervidenskab
 • Klinisk Sygepleje
 • Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse.

Fagets titel og antal ECTS

Livsafslutning og død i det danske samfund og sundhedsvæsen på 5 ECTS.

Omfang

Den studerendes egen vejledende arbejdsindsats er 27,5 timer pr. ECTS. I alt 137,5 timer i dette fag. Timerne fordeler sig på følgende vis:

 • Konfrontationstimer: 52 timer
 • Litteratur: 65 timer
 • Øvrig forberedelse, cases og lign.: 20,5 timer
 • Eksamen: indeholdt i ovenstående, da prøveformen er deltagelse.

Faglige forudsætninger for deltagelse i faget

For at kunne deltage i faget skal den studerende opfylde optagelseskravene for én af de fem uddannelser.

Anbefalede forudsætninger

Det anbefales, at den studerende kan forstå engelsk og har erfaring med læsning af videnskabelig litteratur på engelsk.

Formål og indhold

Kursets formål er, at den studerende får indsigt som grundlag for kritisk refleksion og handlekompetence vedrørende de specifikt menneskelige og samfundsmæssige forhold, som har betydning ved livsafslutning og død. Kursets omdrejningspunkt vil være: palliation som praksisfelt samt etiske, eksistentielle, psykologiske, kulturelle og sociale aspekter forbundet med livsafslutning og død, herunder fagprofessionelles rolle i adressering af og kommunikation herom.

Kurset vil give de studerende indblik i den nyeste interdisciplinære og praksisrettede forskning i centrale områder af palliation og thanatologi (læren om døden) på tværs af sundhedsvidenskab, humaniora og samfundsvidenskab.

Særlige undervisningsområder vil være:

 • Palliation: Hvad er den historiske og kulturelle baggrund for udviklingen afpalliation som et tværprofessionelt praksisfelt i sundhedsvæsenet? Hvilke centraletilgange og redskaber understøtter den palliative indsats rettet mod lindring?(fysisk, psykisk, socialt, eksistentielt/åndeligt).
 • Dødens psykologi: Hvordan kan viden om tab og sorg bidrage til forståelse afpsykiske aspekter relateret til døden?
 • Filosofi og religion: Hvordan kan viden om etik hjælpe med at nuancere debatten om, og kvalificere, beslutninger ved og om livets afslutning? (fx idealer om ”den gode død”, livets værdi, værdighed, eutanasi, assisteret dødshjælp, palliativ sedering). Hvilken rolle spiller tro, håb og ritualer ved livsafslutning og død?
 • Dødens sociologi og antropologi: Hvordan kan vi forstå forandringsprocesser i dødskulturer over tid? Hvordan kan vi forklare og forstå sociale problemer som ensomhed og social isolation ved alvorlig sygdom samt ulighed og uretfærdighed i adgangen til sundhedsvæsenets tilbud både nationalt og globalt? Hvordan kan denne viden bidrage til bedre palliation og andet sundhedsfagligt arbejde?

Sammenhæng mellem læringsmål, undervisning- og prøveform

Der arbejdes interdisciplinært, praksisrettet og problemorienteret med stor vægt på de studerendes aktive deltagelse, refleksion og diskussion af opnået viden. De studerendes forskellige professionsretninger inddrages som eksempler i undervisningen. Diversiteten af undervisere, studerende og cases vil anvendes eksemplarisk som illustration af behovet for forskellige faglige perspektiver på og samarbejde om problemstillinger relateret til livsafslutning og død.

Læringsudbyttemål

Faget kvalificerer de studerende til at:

Viden:

 • redegøre for centrale begreber og redskaber relateret til palliation og thanatologi med afsæt i fagets forskellige fagdiscipliner.
 • redegøre for og sammenholde teorier og metodiske tilgange, der belyser hhv. etiske, eksistentielle, psykologiske, kulturelle og sociale aspekter relateret til livsafslutning og død.

Færdigheder:

 • anvende begreber, teorier og metoder fra feltets områder i kritisk refleksion over menneskelige og samfundsmæssige forhold af betydning ved livsafslutning og død
 • vurdere videnskabelige artikler fra forskellige fagfelter relateret til livsafslutning og død.

Kompetencer:

 • identificere og analysere aktuelle problemstillinger forbundet med livsafslutning og død i det danske samfund og sundhedsvæsen med anvendelse af et interdisciplinært perspektiv.
 • at indgå i dialog om livsafslutning og død med patienter, pårørende og den brede befolkning.

Litteratur

Der henvises til plan for indhold og forløb.

Undervisnings- og arbejdsform samt feedback

Undervisningen tilrettelægges på en sådan måde, at den understøtter SDU’s bærende principper for aktiv læring og aktiverende undervisning og SUND’s udmøntning heraf i form af FAIR principperne. Undervisningen baseres på en kombination af forskellige typer af læringsaktiviteter, herunder f.eks. oplæg ved undervisere, øvelser i dialoger om livsafslutning og død, studenteroplæg samt arbejde i grupper med journal clubs, hvor de studerende er ansvarlige for artikelgennemgang og kritisk diskussion af artiklernes analyser og anvendte tilgange. Der arbejdes med forskellige former for feedback, både feedback mellem studerende og underviser samt peer-feedback: studerende-studerende. De specifikke undervisnings- og arbejdsformer samt feedback-former fremgår af e-læringsplatformen.

Undervisningssprog

Fortrinsvis dansk. Der kan være enkelte forelæsninger på engelsk

Tidsmæssig placering af prøven

Ordinær prøve: Den ordinære prøve finder sted umiddelbart efter fagets afslutning.

Omprøve: Omprøven finder sted indenfor samme semester som den ordinære prøve eller i umiddelbar forlængelse heraf.

Prøveform samt eksamenssprog

Eksamenssprog: Dansk.

Beskrivelse af prøven

Aktiv deltagelse i alle dele af kurset. Det indebærer min. 80 % fremmøde samt deltagelse i diskussion og dialoger.

Under hensyntagen til eksamensformen og det konkrete studietrin lægges vægt på, i hvilken grad den studerendes præstation lever op til målbeskrivelsen samt studieordningens generelle kompetencemål.

Bedømmelsen bestået/ikke bestået markerer, om de generelle og disciplinspecifikke kompetencer samlet set beherskes i tilstrækkelig grad.

Da det ikke er muligt at genskabe forholdene for beståelse ved den ordinære prøve, vil omprøven have en anden form – se uddybning nedenfor.

Beskrivelse af omprøven

Skriftlig prøve.

Specifikke oplysninger om eksamen (omfang, udlevering og aflevering af besvarelse mv.) findes som udgangspunkt på e-læringsplatformen (its learning).

Ved prøver som udleveres og/eller afleveres i Digital Eksamen, findes yderligere oplysninger om prøven der.

Bedømmelse

Prøven er intern og bedømmes med bestået/ikke-bestået

Fagansvarlig

Vibeke Graven, seniorforsker, REHPA, Videncenter for Rehabilitering og Palliation, Klinisk Institut.

Email: vibeke.graven@rsyd.dk

Den danske uddannelse i Palliativ Medicin

Vedr. den danske uddannelse til fagområdespecialist for læger.

Fagområdet palliativ medicin omfatter behandling af mennesker med livstruende sygdom og behov for lindring af komplekse symptomer af fysisk, psykisk, eksistentiel og social karakter såvel i sygdomsforløbet som ved livets afslutning.

I sin tilgang til den palliative patient, har den palliative mediciner behov for en mangfoldig viden om forskellige sygdomme og patientens forløb, uafhængigt af speciale og diagnosegruppe, og samtidig er der behov for højtspecialiseret viden og færdigheder omkring symptombehandling, kommunikation samt psykosocial og eksistentiel støtte ved livstruende sygdom og livets afslutning.

Det teoretiske kompetenceudviklingsforløb består af 30 kursusdage, fordelt på 6 moduler.

Uddannelsen er tilgængelig via Region Midtjyllands Plan2Learn, hvor du kan læse mere om adgangskrav m.v.

Ansøgningsfristen er den 10. marts 2024.

Alle regioner har et fast antal deltagere ud fra en regional fordelingsnøgle fra Danske Regioner:

 • Region Hovedstaden har 7 pladser
 • Region Sjælland har 4 pladser
 • Region Syddanmark har 5 pladser
 • Region Midtjylland har 5 pladser
 • Region Nordjylland har 3 pladser

Uddannelsesguiden

Se oversigten på UddannelsesGuiden fra Undervisningsministeriet.

Tilbud fra de specialiserede palliative enheder

Se også Palliativguiden, hvor du kan finde kontaktdata på enhederne, som i mange tilfælde udbyder efteruddannelse af sundhedsprofessionelle.

Universitetsuddannelser

Da palliation er blevet et fagligt fokus på de sundhedsfaglige uddannelser, kan du finde samtlige videre- og efteruddannelsestilbud inden for palliation hos de danske Professionshøjskoler – University Colleges.

Til top