Spring til hovedindhold

Klinisk indsats 11: Intimitet og seksualitet

Der er tale om et uddrag af teksten uden brug af referencer. Ønsker du at få den samlede tekst, kan du downloade den kliniske indsats som PDF nederst på denne side.

Baggrund (forkortet version)

Emnet intimitet og seksualitet anbefales at tilgås ud fra bio-psyko-sociale niveauer.

Seksualitet skal ikke kun forstås som samleje, men i lige så høj grad som kærtegn, nærhed, fortrolighed og mellemmenneskelige relationer.

Studier viser, at op mod 50 % af kræftpatienter har problemer med seksualiteten. Problemerne opstår på baggrund af bio-psyko-sociale årsager, og skal dermed ses i et helhedsperspektiv. Operation, stråle-, kemo- og mulig anti-hormonbehandling kan bl.a. give:

 • Nervebeskadigelse
 • Forbrændinger af huden
 • Tørre slimhinder
 • Træthed
 • Kvalme
 • Ændret hudsensibilitet.

Disse faktorer kan følges af smerter, vaginal tørhed, rejsningsproblemer og føleforstyrrelser.

På det psykologiske plan kan depression, angst, skyld, skam og ændret ’body image’ medføre en usikkerhed og derved tilbagetrækning fra intime relationer med partner eller berøring af en selv.

Uanset om kræftpatienten lever i parforhold eller er single, kan identitetstab opstå, herunder tab af en velkendt seksualitet, hvorved intimitet og følelser nedtones eller er fraværende.

Den seksuelle sundhed kan være truet for mennesker med eller efter kræft. Ifølge Vidensråd for Forebyggelse kan seksualiteten bidrage til meningsfuldhed for den enkelte og kan give vedkommende en sammenhængskraft, når meningsløshed truer. Vidensrådet mener, at for at opnå seksuel sundhed skal mennesket være i besiddelse af bl.a.:

 • Livsmod, selvrespekt og kropslig integritet
 • Viden og handlekompetence vedrørende seksualitet til at kunne søge hjælp
 • At kunne afstemme seksuelle forventninger og mål under aktuelle vilkår og ressourcer.

Formål

 • Deltagerne får erfaring med, hvormed intimitet og seksualitet kan omtales.
 • Deltagerne får viden om fysiologiske processer ifm. seksualitet og intimitet, og hvilken indflydelse det har på individet selv og et eventuelt samliv med en partner.
 • Deltagerne får viden om livstruende sygdoms indflydelse på behov for intimitet og seksualitet i et individuelt, par- og kønsperspektiv.
 • Deltagerne opnår forståelse for udvalgte medikamenters bivirkninger og senfølger af betydning for intimitet og seksualitet.
 • Emnet inspirerer til handlemuligheder eller yderligere hjælpeforanstaltninger, der kan være hensigtsmæssige i den enkeltes situation.
 • Deltagerne får inspiration til, hvordan man kan udleve seksualitet og intimitet i en rehabiliterende og pallierende sammenhæng.

Indhold

Der arbejdes ud fra PLISSIT-modellen udviklet i 1976 – rettet mod den individuelle rådgivning om seksuelle behov og problematikker – til sundhedsprofessionelle, og den er referencerammen for
undervisning også i grupper.

Undervisningen udbydes som workshop, som man tilmelder sig, hvilket sikrer, at de deltagere, der finder temaet relevant, har mulighed for at deltage. ’Permission’, med reference til PLISSIT-modellen, til at tale om intimitet og seksualitet ligger implicit ved deltagernes tilstedeværelse.

Der er krav til underviserens lydhørhed og indføling med deltagernes behov for viden og integritet samtidig med den enkelte deltagers potentiale til at bidrage til gruppens samlede læringsmuligheder i den konkrete kontekst.

Den psyko-edukative undervisning giver deltagerne mulighed for at italesætte og arbejde med egen seksualitet for derigennem at opnå øget seksuel sundhed, et meningsfuldt liv og derved øget livskvalitet.

Oplæg og gruppedialogen om seksualitet/intimitet bidrager til deltagernes mestring af hverdagslivet, hvor elementer af intime og seksuelle aktiviteter indgår på, en for deltageren, afstemt måde.

’Limited information’ i PLISSIT-modellen præsenterer relevant viden ift. typiske gener, mennesker med kræftsygdom kan opleve, herunder bivirkninger og senfølger samt normale psykosociale reaktioner.

Involvering og dialog i gruppe kræver didaktisk omtanke. Derfor er mulighed for at stille spørgsmål uden de adresseres til den enkelte af stor værdi.

’Specific suggestions’ åbner for at vejlede om enten forhold, der er genereret via spørgsmål eller om generelle forhold. Det kan fx være forskningsbaseret viden og klinisk erfaring indenfor imødegåelse af bivirkninger ved hormonterapi, senfølger efter kirurgisk, stråle- eller kemoterapeutisk behandling.

I undervisningen lægges vægt på, at intimitet fortsat kan være af stor betydning ved fremskreden sygdom. Der kan evt. gives eksempler på forskellige metoder, som massage (fødder, hænder, krop) til inspiration.

’Intensive Therapy’ imødekommes ikke i undervisningsrummet, men deltagerne får viden om, at det kan være relevant at fortsætte et mere intensivt terapeutisk forløb eller få mere specifik vejledning somatisk.

Her henvises primært til regionale myndighedsinstitutioner og dernæst private sexologer, hvor medlemslisten hos Dansk Forening for Klinisk Sexologi er foretrukken.

Deltagerne kan bl.a. søge information på Kræftens Bekæmpelses hjemmeside: www.cancer.dk, hvor der ligger konkrete råd og vejledning til de mest almindelige problematikker.

Tids- og læringsrum

Workshoppen vælges på forhånd af deltageren og varer halvanden time.

Den er placeret torsdag på 5-dagesopholdet, da emnet kræver tryghed både i rum og relation, hvorfor holdet ikke overstiger 10 deltagere.

Der er desuden mulighed for at vælge individuel samtale med sexolog, hvor mere terapeutiske forhold kan adresseres.

Kompetencer

Viden om seksualitetens betydning for trivsel, sundhed og reproduktion.

Viden om seksuelle forandringer og problemstillinger opstået pga. sygdom og aldring.

Kommunikative, pædagogiske og grundlæggende terapeutiske færdigheder til at formidle og facilitere dialoger om seksualitet, krop, parforhold, kønsroller, sygdom mv. i gruppesammenhænge.

Viden om henvisningsmuligheder til yderligere rådgivning og terapi.

Download klinisk indsats nr. 11 som PDF

Til top