Spring til hovedindhold

Klinisk indsats 14: De individuelle samtaler

Der er tale om et uddrag af teksten uden brug af referencer. Ønsker du at få den samlede tekst, kan du downloade den kliniske indsats som PDF nederst på denne side.

Baggrund (forkortet version)

I standard rehabiliteringsforløbet i REHPAs forskningsklinik indgår som minimum to individuelle samtaler, som har fokus på formidling ifm. PRO, afklarende ift. deltagernes præferencer, målsættende og rådgivende relateret til rehabiliteringsbehov og lindring med fokus på den enkeltes livskvalitet. Indholdet kan relatere sig til fysiske, psykiske, sociale eller eksistentielle behov.

Livstruende sygdom er ofte forbundet med behov relateret til psykologiske kriser eller eksistentielle udfordringer. Så selv om fokus for den individuelle rehabiliteringssamtale er rehabiliteringsprocessen, kan den individuelle samtale antage mange former, som kan have afgørende betydning for den enkeltes livskvalitet.

Derfor er valg af samtalemetode fri, da deltagernes behov og prioritering bestemmer, hvilke metoder der skal tages i brug. Den enkelte samtalepartners profession og foretrukne metode har også betydning for valg af samtalemetode. Den gode samtale mellem fagperson og patient har elementer af lytning, spørgsmål, dialog, refleksion ud fra patientens behov og samtalepartnerens faglige skøn, hvor skønnet indeholder høj grad af faglighed og erfaring.

Når livsstilsforandring er i fokus er ‘den motiverende samtale’ et lovende værktøj til at fremme mange forskellige adfærdsændringer på tværs af forskellige kræfttyper og behandlingsstadier. Der findes evidens for, at den motiverende samtale virker hensigtsmæssigt over for disse samt i relation til psykosociale behov.

Ved andre typer af samtaler trækkes bl.a. på systemiske og narrative metoder med fokus på deltagernes perspektiv, livsverden og erfaringer fra hverdagslivet.

Formål

 • Deltageren oplever støtte til afklaring af behov for rehabilitering og lindring samt mulige ønsker, håb og mål.
 • Deltageren oplever hjælp til at identificere og prioritere vedkommende og velkomne interventioner og aktiviteter med hjælp fra dialogstøttearket.
 • Deltageren modtager relevant rådgivning eller terapeutisk støtte, der tager udgangspunkt i deltagerens ressourcer, handlerum og muligt netværk.
 • Deltageren sikres mulig behandling i den 12-ugers hjemmeperiode eller ved rehabiliteringsforløbets afslutning.

Indhold

I rehabiliteringsforløbet er der planlagt to individuelle samtaler. Den første er placeret på 5-dagesopholdets fjerde dag.

Det er en erfaring fra opholdene, at mange deltagere har vanskeligt ved at forestille sig på forhånd, hvad et rehabiliteringsophold indebærer. Så det kan være vanskeligt allerede på førstedagen at skulle forholde sig til behov, mål, indsatser med videre.

‘Den første samtale’ indledes med at adressere den professionelles forudgående viden om deltagerens afgivne oplysninger (PRO) (beskrevet i Klinisk indsats 1), og det af deltageren på forhånd fremsendte tema for samtalen. Deltageren inviteres til at vurdere, om det fremsendte tema fortsat er relevant, eller om andre temaer opleves mere vedkommende?

Derudover indgår, når det findes belejligt ift. deltagernes fokus, yderligere behovsafdækning ud fra dialogstøttearket. Sammen skabes der et billede af, hvilke behov der står frem, og hvordan disse bedst kan mestres.

På 5-dagesopholdet er der typisk følgende professioner til rådighed:

 • Socialrådgiver
 • Sygeplejerske
 • Læge
 • Fysioterapeut
 • Præst
 • Sexolog
 • Psykolog
 • Diætist.

‘Den anden samtale’ retter sig mod dels et tilbageblik på, hvordan det er gået med de etablerede mål i de mellemliggende 12 uger.

Der er fokus på, hvilke behov der muligvis stadig er indrapporteret via PRO, som deltageren igen har udfyldt på forhånd, og hvordan disse behov skal adresseres. Her afdækkes også, hvem der er de støttende instanser i familie, netværk eller hos andre fagprofessionelle.

Der aftales og noteres evt. henvisningsmuligheder, og hvor initiativet ligger ift. fortsat indsats og mulig behandling.

På 2-dagesopfølgningen varetages samtalerne af:

 • Psykolog
 • Sygeplejerske
 • Fysioterapeut
 • Socialrådgiver.

Tids- og læringsrum

Den første samtale er placeret om torsdagen på 5-dagesopholdet, og den anden samtale er placeret på 2-dagesopfølgningens sidste dag.

Begge samtaler er hver især berammet til 45 minutter.

Kompetencer

Kompetencer hos samtalepartner:

 • Relevante kompetencer indenfor rehabilitering og mulige palliative behov indenfor eget fagområde relateret til kræftområdet
 • Mestre egnede samtalemetoder, motiverende samtale samt grundlæggende terapeutiske kompetencer
 • Evne til at støtte deltagere i at fokusere og præcisere de mest aktuelle problemstillinger
 • Arbejde ud fra tillid til det enkelte menneskes ressourcer
 • Indgående kendskab til det kommunale, regionale og civilsamfundets hjælpeforanstaltninger
 • Bevidsthed om egen position og selvbeskyttelsesstrategier
 • Evne til at være nærværende, professionel og autentisk.

Download klinisk indsats nr. 14 som PDF

Til top