Spring til hovedindhold

Palliativ indsats: Specialiseret

Internationalt skelnes mellem basal palliativ indsats og specialiseret palliativ indsats.

Basal palliativ indsats foregår i den del af sundhedsvæsenet, som ikke har palliation som hovedopgave.

Specialiseret palliativ indsats varetages af den del af sundhedsvæsenet, som har palliation som hovedopgave. Det drejer sig om bl.a. palliative teams, palliative afdelinger på sygehuse og om hospice (Sundhedsstyrelsen, 2011).

Specialiseret palliativ enhed

REHPA har studeret Sundhedsstyrelsens anbefalinger (2011) for enheder, som tilbyder specialiseret palliativ indsats, og peger på flere centrale forhold:

Målgruppe

 • Den specialiserede palliative indsats omfatter indsatsen fra palliative team, palliative afdelinger og hospice, og retter sig mod patienter med komplekse palliative behov, som ikke kan varetages på det basale niveau
 • Målgruppen for palliativ indsats er alle patienter med livstruende sygdom og palliative behov samt deres pårørende.

Organisering

 • Specialiseret palliativ indsats er den indsats, der ydes af de dele af sundhedsvæsenet, der har palliation som hovedopgave
 • Kan foregå under indlæggelse (på palliative afdelinger og hospice), ambulant eller i patientens hjem/plejebolig eller en sygehusafdeling (via et palliativt team)
 • De enkelte palliative team, palliative afdelinger og hospicer behøver ikke varetage alle typer af opgaver, men kan være delt mellem de forskellige specialiserede tilbud i den enkelte region.

Visitation

 • Patientens og de pårørendes palliative behov vurderes, og eventuel uddybning formuleres i en tværfaglig plan for den palliative indsats, inden den sættes i værk
 • Alle patienter, der visiteres til specialiseret palliativ indsats, bør henvises af en læge
 • Den enkelte region bør have fælles visitationsretningslinjer
 • Hvis patienten efter den specialiserede palliative indsats ikke længere har komplekse behov, bør patienten henvises til det basale niveau.

Kompetencer

 • Indsatsen varetages i et tværfagligt, teambaseret samarbejde
 • Personalesammensætningen består minimum af fire faggrupper, herunder læge og sygeplejerske. Læge og sygeplejerske skal være fuldtidsbeskæftigede med palliativ indsats, mens de øvrige faggrupper kan være deltidsbeskæftigede med palliativ indsats
 • Adgang til at inddrage andre fagprofessionelle, fx præst/repræsentant fra andre trossamfund eller diætist/ernæringsassistent
 • De involverede fagprofessionelle skal have de rette kompetencer til at udføre den palliative indsats
 • Det er et ledelsesansvar at sikre, at personalet har de nødvendige kompetencer
 • Som led i den specialiserede palliative indsats anvendes også frivillige.

Faglige retningslinjer

 • Der er faglige retningslinjer vedrørende varetagelsen af palliative behov
 • Der er faglige retningslinjer vedrørende de områder, der omtales i den tidligere danske Kvalitetsmodel.

Rådgivning, undervisning, udvikling, forskning

 • Rådgivning af fagprofessionelle fra det basale niveau vedrørende den palliative indsats til konkrete patienter skal være tilgængelig hele døgnet
 • Undervisning af fagprofessionelle samt efter- og videreuddannelse af eget personale til relevant niveau
 • Forskning og udvikling.

For hospice

 • Har driftsoverenskomst med en region og fungerer efter Sundhedsloven
 • Et hospice yder specialiseret palliativ indsats til indlagte patienter i deres sidste levetid, når det ikke er nødvendigt, at patienten er indlagt på sygehus, og når patientens palliative behov ikke kan varetages i hjemmet eller på et kommunalt plejecenter
 • Patienter, der visiteres til hospice, bør have forventet kort levetid
 • Målet er, at patienten får højest mulig livskvalitet
 • Indsatsen ydes ud fra patientens individuelle værdier
 • Har ikke fokus på diagnosticering og behandling af sygdom
 • Har sygeplejersker til stede hele døgnet
 • Adgang til palliativt kvalificeret lægebistand hele døgnet
 • Alle hospicer har tilknyttet præster, der indgår i det tværfaglige team
 • Bør sikre, at der primært er enestuer til patienter
 • Tilbyder palliativ indsats overfor de pårørende – både under patientens indlæggelse og efter patientens død
 • Hensyn til nærhed, således at det er lettest muligt for de pårørende at besøge patienten
 • Bør sikres, at de pårørende har mulighed for at overnatte.

For palliativ afdeling

 • Målet er at justere pleje og behandling, så patienten kan udskrives enten til hjemmet eller til andre afdelinger/kommunale plejecentre
 • Palliative afdelinger er en del af et sygehus
 • Yder specialiseret palliativ indsats til indlagte patienter
 • Har adgang til sygehusets samlede medicinske teknologi og ekspertise
 • Hensigtsmæssigt hvis den palliative afdeling har et tilknyttet ambulatorium og palliativt team
 • Har sygeplejersker til stede hele døgnet
 • Adgang til palliativt kvalificeret lægebistand hele døgnet
 • Alle sygehuse har tilknyttet præster, der indgår i det tværfaglige team
 • Bør tilbyde palliativ indsats overfor de pårørende – både under patientens indlæggelse og efter patientens død
 • Hensyn til nærhed, der gør det lettest muligt for de pårørende at besøge patienten
 • Bør sikre, at der primært er enestuer til patienter
 • Bør sikre, at de pårørende har mulighed for at overnatte.

For palliativt team

 • Målet er at medvirke til, at patienterne og deres pårørende får den bedst mulige palliative indsats
 • Målet er rådgivning til fagprofessionelle, der varetager basal palliativ indsats i almen praksis, kommuner og på sygehusafdelinger
 • Yder specialiseret palliativ indsats til patienter, der er indlagt på sygehusafdelinger eller befinder sig i eget hjem (inklusiv plejecentre)
 • Kan være tilknyttet en palliativ afdeling eller et hospice, men kan også være et selvstændigt team.

Til top