Spring til hovedindhold

Anbefalinger til senfølger efter COVID-19

Sundhedsstyrelsen har udgivet anbefalinger til organisering og faglige indsatser ved senfølger efter COVID-19. Anbefalingerne beskriver, hvordan og hvor i sundhedsvæsenet senfølger skal udredes og behandles.

Formålet med Sundhedsstyrelsens anbefalinger er at beskrive:

  • Senfølger efter COVID-19, herunder typen af senfølger og disses alvorlighed
  • Hvordan senfølger bedst håndteres i sundhedsvæsnet ved beskrivelse af aktører og organisering
  • Eksempler på faglige indsatser.

Download ”Senfølger efter COVID-19 – Anbefalinger til organisering og faglige indsatser

Anbefalingerne er baseret på aktuel viden og hidtidige erfaringer i det danske sundhedsvæsen. De forventes at blive opdateret løbende, når der kommer ny viden på området.

Målgruppe

Målgruppe for anbefalingerne er primært:

  • Fagpersoner
  • Sundhedsprofessionelle
  • Administrativt personale i sundhedsområdet i primær- og sekundærsektoren.

Aktører og deres ansvar

Langt de fleste mennesker, der har haft COVID-19, oplever forholdsvist hurtigt at blive raske igen og uden behov for særlig kontakt til sundhedsvæsenet.

Andre oplever forløb af kortere varighed med senfølger, hvor enten en alment praktiserende læge eller kommunen står for opfølgende hjælp.

Et fåtal af patienter oplever uventede eller komplekse og langvarige senfølger, her lyder anbefalingen, at disse bør varetages på regionale COVID-19 senfølgeklinikker.

I anbefalingernes Figur 1 (s. 11) kan du se organiseringen af aktører og ansvarlige:

Sundhedsstyrelsen gennemgår organiseringen i dele af afsnittet ”3. Organisering, aktører og indsatser” (s. 10-16). Fx skal genoptræning uden for sygehus tilbydes jf. VEJ nr. 9538 af 02/07/2018 om genoptræning og vedligeholdelsestræning i kommuner og regioner. Herudover kan sundhedsaftaler og praksisplaner forankre aftaler om udvikling, implementering og opfølgning i det tværsektorielle samarbejde mellem regioner og kommuner, lyder anbefalingerne.

Vidensopsamling og videndeling

Det er vigtigt med en kontinuerlig og systematisk vidensopsamling samt registrering af personer i hele landet med senfølger efter COVID-19, for at skabe overblik over omfanget af disse, sikre effektiv videndeling og understøtte hensigtsmæssige tilbud til patienterne.

Det gælder også antallet af patienter, der er henvist til de regionale COVID-19 senfølgeklinkker. Kommuner kan også hjælpe ved at registrere antallet henviste patienter, og hvilke indsatser der iværksættes på baggrund af hhv. genoptræningsplan eller kommunehenvisning.

Yderligere læsning

Til top