Spring til hovedindhold

PRO til basal palliation er afprøvet og evalueret

I 2022 har REHPA udarbejdet en evaluering af PRO (patientrapporterede oplysninger) til basal palliation. Evalueringen er udarbejdet for – og i samarbejde med – Sundhedsdatastyrelsen. Rapportens resultater blev i februar 2023 præsenteret for den Kliniske Koordinationsgruppe. Anbefalingerne angående brugen af det udviklede PRO-spørgeskema vil i marts 2023 blive præsenteret for den Nationale PRO-Styregruppe.

PRO-spørgeskemaet til basal palliation er udviklet i regi af Sundhedsdatastyrelsen af en Klinisk Koordinationsgruppe og en gruppe patientrepræsentanter. PRO Palliation-spørgeskemaet blev udviklet for mennesker med livstruende kræft-, lunge-, hjerte- og nyresygdomme. Hovedformål var at screene for palliative behov inden for palliation på basalt niveau. Sekundære formål var, at skemaet skulle bidrage til dialogstøtte og bedre behandling.

Spørgeskemaet blev pilotafprøvet fra november 2021 til oktober 2022 på i alt 17 afdelinger, enheder og praksisser fordelt på hospitaler, kommuner, almen praksis og en forskningsklinik.

Både patienter/borgere og sundhedsprofessionelle deltog i evalueringen og bidrog med deres oplevelse af brugen af PRO-spørgeskemaet til basal palliation.

Overordnet set var både sundhedsprofessionelle og patienter/borgere positive overfor PRO-palliation spørgeskemaet. Begge grupper kunne se værdi i spørgeskemaet, der understøttede samtalen mellem patient og sundhedsprofessionel. I godt halvdelen af tilfældene førte brugen af spørgeskemaet til konkrete handlinger.

Mere værdi i samtaler

PRO Palliation-spørgeskemaet havde en positiv værdi for samtalen mellem patient/borger og sundhedsprofessionel. Patienterne følte sig bedre forberedt inden samtalen, og skemaet bidrog til at komme omkring vigtige og svære emner i løbet af samtalen. Nogle patienter fandt dog ikke værdi udover, hvad en samtale ellers ville bringe frem. De fleste, der modtog spørgeskemaet, oplevede det som relevant, og at det bidrog til refleksion over egen situation.

Vigtig med fokus på god implementering

Evalueringen viste, at PRO Palliation-spørgeskemaet havde størst værdi de steder, hvor der ikke i forvejen blev brugt andre lignende redskaber. I PRO Palliation-spørgeskemaet er tilføjet ni spørgsmål i forhold til EORTC QLQ-C15-PAL. Disse spørgsmål, vurderede de sundhedsprofessionelle, gav yderligere værdi til skemaet, da man derved kom omkring sociale og eksistentielle forhold.

Ved implementeringen af skemaet er det vigtigt at afsætte ekstra tid, samt at introducere medarbejderne ordentligt, så de får et godt kendskab til skemaet. Evalueringen viste, at nogen sundhedsprofessionelle vurderede, at det er en hjælp at have erfaring med at afholde vanskelig samtaler for at kunne bruge spørgeskemaet optimalt.

Evalueringen og anbefalingerne fra den Kliniske Koordinationsgruppe bliver i marts 2023 præsenteret for den Nationale PRO-Styregruppe, der herefter tager beslutning om anvendelsesgraden af PRO Palliation-spørgeskemaet i praksis.

Følg med i processen på PRO Sekretariatets hjemmeside

Til top