Spring til hovedindhold

REHPA søger ny videncenterchef

REHPA, Videncenter for Rehabilitering og Palliation arbejder for at samle, skabe og dele viden om rehabilitering og palliation til livstruede syge – og for koordinering mellem de to felter gennem hele sygdomsforløb. Målsætningen er, at vores indsatser bidrager til udvikling af fagfelterne, og at de derigennem vil gøre en positiv forskel for mennesker berørt af livstruende sygdom.

Vi søger nu en kompetent og dedikeret videncenterchef, der får det overordnede ansvar for, at REHPAs aktiviteter, drift og økonomi lever op til de forpligtigelser, REHPA er givet som nationalt videncenter på en finanslovsbevilling.

Efter 5 år har vores videncenterchef søgt nye udfordringer inden for det kliniske og forskningsmæssige område. REHPA søger derfor en ny øverste leder, som trygt, sikkert og visionært kan lede REHPA i henhold til de formål og kerneopgaver, som er beskrevet i aftalegrundlaget fra Sundheds- og Ældreministeriet og i REHPAs Strategi 2025.

Det er forventningen, at en ny videncenterchef frem mod 2025 kan styrke REHPAs organisatoriske identitet, rolle og relevans som nationalt videncenter – fra Gedser til Skagen – og med en specialisering i rehabilitering og palliation til livstruede syge er det vores vision at være et kendt, respekteret og anvendt videncenter af disse felters aktører.

Videncenterchefen skal arbejde ud fra OUH’s værdigrundlag ’Patienten først’ og i det hele taget kunne se sig selv som en aktiv medspiller og drivkraft for OUH’s centrale strategier og politikker, som kan ses her

REHPAs kerneydelser

REHPA stiller forsknings- og erfaringsbaseret viden om rehabilitering og palliation ved livstruende sygdom til rådighed for myndigheder, samarbejdspartnere, interessenter og aktører på området – på tværs af sektorer, fagligheder og regionale og kommunale grænser. Det overordnede formål er at skabe bedst mulig livskvalitet for mennesker med livstruende sygdom og deres pårørende.

Vi arbejder med forsknings-, udviklings- og dokumentationsaktiviteter på flere niveauer, men har et særligt opdrag i at bidrage til koordinerede og integrerede rehabiliterings- og palliationsindsatser af høj kvalitet på tværs af kommuner og regioner.

Med vores kliniske aktiviteter sigter vi på at øge kvaliteten i og koordinere og sammentænke rehabiliterings- og palliationsindsatser både under forløb i REHPAs Forskningsklinik og under forløb på tværs af kommuner og regioner. REHPA arbejder både tværfagligt og tværsektorielt og har et tydeligt fokus på samspillet mellem klinik og forskning, foruden involvering af uddannelsesområdet.

Om stillingen

Som videncenterchef varetager du den overordnede ledelse af REHPA, så videncenterets aktiviteter gennemføres i overensstemmelse med de bevillingsmæssige forudsætninger i aftalen med Sundheds- og Ældreministeriet. Du vil få ansvaret for ethvert anliggende, der vedrører REHPAs drift, herunder øverste beslutningskompetence og ansvar for udvikling, projektportefølje og forskningsdata, patientforløb og Forskningsklinik, kommunikation med omverdenen, medarbejdere, regnskab og budget mm.

Du udgør sammen med REHPAs funktionsledere og kommende forskningsleder den samlede ledelse af videncenteret. Ledergruppen arbejder konsensusskabende og søger at træffe beslutninger i enighed. Ledergruppen samarbejder om prioriteringer, retning, udmøntning af beslutninger mv. Funktionslederne refererer til videncenterchef, hvad angår ansættelse og daglig drift, mens de varetager personale- og/eller faglig ledelse af medarbejdere i REHPAs organisatoriske enheder (funktioner). Videncenterchef kan efter behov uddelegere ledelsesopgaver og -kompetence til funktionslederne.

Som videncenterchef referer du ansættelses- og driftsmæssigt til Direktionen på OUH, Region Syddanmark. Derudover vil du sammen med ledergruppen modtage strategisk rådgivning af REHPAs rådgivende styregruppe, Advisory Board og Brugerpanel. Styregruppens medlemmer repræsenterer SST, Danske Regioner, KL, Danske Patienter samt OUH og SDU.

Hovedopgaver og ansvarsområder …

 • at sikre og udvikle REHPAs relevans og position som nationalt videncenter inden for rehabilitering og palliation ved livstruende sygdom
 • at sikre, at REHPAs drift og kerneopgaver udføres i overensstemmelse med de bevillingsmæssige forudsætninger beskrevet i aftalegrundlaget
 • at varetage en strategisk ”udenrigsministeriel” rolle over for relevante interessenter – på tværs af regioner, kommuner, civilsamfund, universiteter, patientforeninger mv. – og derved gøde jorden for frugtbare samarbejder
 • at pleje og udbygge REHPAs regionale samboskaber gennem nye initiativer og aktiviteter
 • at varetage den daglige ledelse af REHPA i samarbejde med REHPAs ledergruppe
 • at indgå i afdelingsledelseskredsen på OUH i delt afdelingslederfunktion (som udvikles i samarbejde) med leder af Kompetencecenter i Rehabilitering
 • at lede (gennem) ledere og sikre deres udvikling og trivsel
 • i samarbejde med ledergruppe og rådgivende fora at udstikke en solid og gennemsigtig retning for og vægtning af REHPAs aktiviteter og indsatser
 • fastholde et godt, sundt og sikkert arbejdsmiljø i samarbejde med REHPAs arbejdsmiljøorganisation (videncenterchef er arbejdsmiljøleder), ledergruppe og medarbejdere.

REHPA er driftsmæssigt forankret i Region Syddanmark ved Odense Universitetshospital (OUH) som videncenter med afdelingslignende status. Du indgår i afdelingsledelsen på OUH i en delt afdelingslederfunktion med leder af Kompetencecenter i Rehabilitering (KCR). REHPA og KCR indgår i et formelt samarbejde pr. 1/6-2021. Der bevares adskilte økonomier, personaler og opgaveporteføljer, men samarbejdes forskningsmæssigt og organisatorisk (ift. afdelingsledelsesopgaver på OUH) på tværs for at skabe synergi. Du skal generelt forvente en række ledelsesopgaver op imod OUH – og særligt i forhold til opstarten af samarbejdet med KCR.

Ledelsesprofil

Den rette kandidat har dokumenteret ledelseserfaring inden for sundhedsvæsnet, og besidder en stærk ledelsesmotivation med både lyst og evne til at lede og samarbejde med ledelseskollegaer og medarbejdere i REHPA, samt indgå i tæt samarbejde med bevillingsgiver, driftsherreorganisation og REHPAs rådgivende fora.

Du arbejder målrettet med drift af kerneopgaven og med et klart blik for et nationalt videncenters særlige rolle og opgave. Du er en stærk relationsskaber, der formår at balancere krav og ønsker på de indre og ydre linjer, og kan give næring til et godt, trygt og udviklende arbejdsmiljø.

Du er visionær, dialogsøgende, lydhør og handlekraftig med respekt for viden, fagligheder og konstruktive løsninger.

Faglige kompetencer

Den rette kandidat har dokumenteret …

 • ledelseserfaring på et højt niveau med solidt kendskab til det danske sundhedsvæsen og sundhedsmyndighederne
 • viden om rehabilitering og palliation eller beslægtede områder med fokus på livstruende sygdom
 • erfaring med netværksdannelse og samarbejder på mange forskellige niveauer, herunder stærk politisk tæft
 • forståelse for klinisk praksis eller erfaring med forskning i klinisk praksis.

Personlige kompetencer

Vi ønsker os en kollega, der …

 • har ambitioner på egne og videncenters vegne
 • kan træffe beslutninger og påtage sig et stort ansvar
 • er fagligt velfunderet og stræbsom
 • er kommunikerende og dialogsøgende
 • er synlig som leder og har en rummelig, empatisk og nysgerrig personlighed, der understøtter en tillidsfuld medarbejderkultur
 • er en holdspiller, som også kan bidrage aktivt og konstruktivt til arbejdet i ledergruppen
 • Formelle kvalifikationer
 • Den rette kandidat til stillingen har …
 • lægevidenskabelig baggrund med forskningsuddannelse (minimum ph.d.).
 • formel lederuddannelse
 • dokumenteret ledelseserfaring.

Ansættelsesforhold og tiltrædelse

Stillingen er en fast fuldtidsstilling som ansættelsesmæssigt er på afdelingsledelsesniveau på OUH, Der er mulighed for at kombinere dette med en tilknytning til Forskningsenheden REHPA, Klinisk Institut, Syddansk Universitet efter nærmere aftale. Der kan også arrangeres lektorat eller professorat, såfremt ansøger efter almindelig lektor- eller professorkvalifikationsproces kan opnå positiv, faglig bedømmelse. Men stillingen som videncenterchef rummer først og fremmest ledelse.

Stillingen har primært tjenestested ved REHPAs hovedkontor i Nyborg. Der må forventes en del rejseaktivitet til REHPAs lokale kontorer i henholdsvis København, Holbæk, Århus og Aalborg, samt til møder med driftsorganisationer, eksterne interessenter og samarbejdspartnere.

Stillingen aflønnes efter gældende overenskomst indgået mellem Danske Regioner og Foreningen af Speciallæger. Såfremt du ikke allerede er ansat i Region Syddanmark, vil der være en prøvetid på tre måneder.

Tiltrædelse pr. 01.06.2021 eller efter aftale.

Ansøgning og frist

Ansøgningsfrist er den 2. marts 2021.

Vi forventer at afholde første samtale den 5. marts og anden samtale den 19. marts.

Ansøgningen sendes elektronisk via HR-Manager (direkte link) (Jobnummer: 214413) og skal som minimum indeholde:

 • Ansøgning
 • Detaljeret CV
 • Uddannelsesbeviser (gerne kombineret i én pdf)
 • Gerne dokumentation for tidligere ansættelser/erfaringsdato.

Yderligere information

Vil du høre mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte lægelig direktør, Kim Brixen på e-mail kim.brixen@rsyd.dk eller telefon +45 2443 4228 eller nuværende videncenterchef Ann-Dorthe Zwisler, på e-mail ann.dorthe.olsen.zwisler@rsyd.dk eller telefon +45 2367 1284.

Funktionsbeskrivelse kan rekvireres ved henvendelse til sekretariatschef Charlotte Toft-Petersen: Mail: Charlotte.Toft-Persen@rsyd.dk, telefon 2165 6261

Om REHPA

REHPA er et nationalt videncenter for rehabilitering og palliation. Vi arbejder for at øge livskvaliteten for mennesker med livstruende sygdom. Det gør vi i samarbejde med alle relevante fagligheder og aktører for at skabe solide og anvendelige resultater. Videncenteret indsamler, producerer og formidler forskningsbaseret viden, der inspirerer og forbedrer praksis, og vores medarbejdere er drevet af et højt fagligt engagement, empati og professionalisme.

En del af videncentrets udviklingsarbejde og forskning gennemføres i Forskningsklinikken som REHPA-forløb. Her får deltagerne bl.a. værktøjer til at håndtere sygdom/helbredelse og livssituation og bidrager samtidig til forskning om rehabilitering og palliation til mennesker med livstruende sygdom.

REHPA er organisatorisk forankret på afdelingslignende vilkår ved OUH, Region Syddanmark og tilknyttet Syddansk Universitet, Klinisk Institut som selvstændig forskningsenhed.

REHPA vil pr. 1/6-2021 indgå i et samarbejde med Kompetencecenter for Rehabilitering (KCR) på OUH. REHPAs Videncenterchef vil sidde i en delt afdelingsledelse med leder af KCR. REHPA og KCR vil have adskilt økonomi, personale og opgaveporteføljer, men samarbejde om udvalgte aktiviteter inden for rehabilitering og palliation eller beslægtede områder med fokus på livstruende sygdom

Videncentret har hovedadresse på Nyborg Sygehus og kontorfaciliteter i København, Aalborg, Aarhus og Holbæk. Forskningsklinikken ligger i Nyborg.

Til top