Spring til hovedindhold

Forebyggelse af genindlæggelser blandt ældre patienter

Hospitalsindlæggelse er ofte en stressfyldt og ressourcekrævende oplevelse for den enkelte patient, og for ældre patienter øger hospitalsindlæggelse risikoen for funktionsnedsættelser betydeligt.

Gentagne indlæggelser inden for en kort periode på 30 dage kaldes for genindlæggelse. Forskning peger på, at (behovet for) genindlæggelser blandt ældre kan forebygges med den rette indsats på det rette tidspunkt. Samtidigt har det dog også vist sig svært at implementere den nødvendige sammenhæng og systematik i pleje og behandling til ældre patienter med flere sideløbende sygdomme. Dette ph.d.-projekt undersøger specifikt, hvilke ældre patienter der er i risiko for genindlæggelse og dermed har et øget behov for en forebyggende indsats.

Projektet kigger samtidig på, hvad der har betydning for implementering af en systematisk, tværsektoriel indsats, der skal forebygge genindlæggelse blandt ældre patienter.

Metode

Kvantitativ analyse af registerdata og lokalt indsamlede data og kvalitativ analyse af fem fokusgruppeinterviews.

Formidling

Ph.d.-afhandling: Improving quality of care for older medical patients – Identifying patients at risk of readmission and factors influencing implementation of a readmission prevention program

Projektgruppe

 • Sara Fokdal Lehn, ph.d.-studerende, cand.scient.san.publ., Holbæk Sygehus og REHPA, Syddansk Universitet
 • Hovedvejleder: Lau Caspar Thygesen, lektor, ph.d., Statens Institut for Folkesundhed
 • Bivejleder: Ann-Dorthe Zwisler, klinisk professor og videncenterchef, REHPA, Syddansk Universitet
 • Bivejleder: Morten Hulvej Rod, ph.d., centerchef, Nationalt Videncenter om Udsatte børn og Unge
 • Bivejleder: Thomas Gjørup, overlæge, Gentofte Hospital
 • Bivejleder: Solvejg Gram Henneberg Pedersen, fagansvarlig overlæge geriatri, Holbæk Sygehus.

Styregruppe

 • Ann-Dorthe Zwisler, klinisk professor og videncenterchef, REHPA, Syddansk Universitet
 • Lau Caspar Thygesen, lektor, ph.d., Statens Institut for Folkesundhed
 • Morten Hulvej Rod, ph.d., centerchef, Nationalt Videncenter om Udsatte børn og Unge
 • Solvejg Gram Henneberg Pedersen, fagansvarlig overlæge geriatri, Holbæk Sygehus
 • Thomas Gjørup, overlæge, Gentofte Hospital
 • Morten Bundgård, leder, Folkesundhed, Holbæk Kommune
 • Anne Øster Hjortshøj, enhedschef, Kvalitet og Udvikling, Region Sjælland
 • Inge Jekes, udviklingssygeplejerske, Sundhedsstaben, Kalundborg Kommune
 • Gitte Bunkenborg, intensiv sygeplejerske, med.dr., forskningsleder for MVU-området Holbæk Sygehus
 • Aase Bjerring, vicedirektør, Holbæk Sygehus.
Til top