Spring til hovedindhold

Hospicer i Danmark – historie, praksis og betydning

Projektet vil tydeliggøre betydningen af den særlige indsats, som hospicerne gør for mennesker med livstruende sygdom, og hvordan hospice, som samfundsinstitution, kan bidrage til den samlede palliative indsats i Danmark.

Projektet er initieret i et samarbejde mellem REHPA og Hospicelederforeningen i Danmark. Det overordnede mål er at udforske og beskrive hospicernes historie, indsats og betydning i Danmark både på et samfundsmæssigt, et kulturelt og et individuelt niveau.

Projektet er organiseret som to delprojekter:

 1. Historie og status, der har som formål at identificere den historiske og aktuelle betydning af hospiceinstitutionens håndtering af livstruende sygdom, lidelse, smertelindring og død i det danske samfund fra 1990-2020 (ikke gennemført)
 2. Palliativ praksis, der har som formål at få en forståelse af den særlige palliative praksis og tilgang, der gør sig gældende på danske hospicer samt at indkredse perspektiver for, hvordan hospiceinstitutionen fremadrettet kan bidrage til den samlede palliative indsats i Danmark (gennemført og afsluttet).

Det samlede projekt vil resultere i et begrebssæt, der illustrerer karakteristika ved hospicerne som institutionel enhed.

Formidling

Resultaterne fra delprojekt 2 indgik på en formidlingsturné i de fem regioner.

Metode

Som afsæt for at indfri projektets formål anvendes forskellige kvalitative metoder kombineret med kvantitative data. De kvalitative metoder vil være:

 • Litteratur-review
 • Dokumentanalyse
 • Kvalitative interviews med centrale aktører i hospicefeltet
 • Fokusgruppeinterviews med hospiceledere
 • Deltagende observation på hospicer (herunder uformelle interviews med patienter, pårørende, professionelle og frivillige)

Projektgruppe

Styregruppe

 • Tre deltagere fra Hospicelederforeningen i Danmark (Dorit Simonsen, Lisbet Due Madsen og Birte Markfoged)
 • To forskere (Professor Tine Tjørnhøj-Thomsen, SDU og Lektor Anders Petersen, AAU).

I projektet sikres relevans fra et brugerperspektiv via afholdelse af to workshops med tidligere brugere af hospice (pårørende):

 • 1. gang i foråret 2017, hvor forskningsdesign og -spørgsmål og metoder drøftes
 • 2. gang i 2018, hvor foreløbige resultater drøftes. Brugerne rekrutteres via patientforeninger og hospicer.

Samarbejdspartnere

Projektet er et samarbejdsprojekt mellem Hospicelederforeningen i Danmark og REHPA, forankret i REHPA.

Til top