Spring til hovedindhold

Varighed af kræft forud for død af kræft – et populationsbaseret studie

I takt med den stigende overlevelse blandt forskellige kræftformer, omtales uhelbredelig kræft i stigende omfang som en ’kronisk sygdom’, som patienter kan leve med i lang tid. Imidlertid har det ikke været muligt at finde publikationer med epidemiologiske data, som understøtter disse antagelser. Formålet med dette studie er at undersøge, hvor lang tid patienter rent faktisk lever med kræft, inden de dør af kræft.

Metode

Studiet er populationsbaseret og anvender registerkobling mellem Dødsårsagsregisteret (DAR) og Cancer Registeret (CReg). Studiepopulationen rummer alle, som i perioden 2012-2014 havde kræft som dødsårsag, og som også var kendt i Cancerregisteret med en tidligere kræftdiagnose. Der anvendes deskriptiv og analytisk statistik. Varigheden fra diagnose til død af kræft præsenteres for forskellige kræftformer, inddelt i tre kategorier i forhold til diagnosernes mediane overlevelse.

Foreløbige resultater

I perioden 2012-2014 havde 46.269 personer kræft som dødsårsag registreret i DAR. Studiepopulationen var 43.281, som samtidig var registreret i CReg. Studiepopulationens mediane overlevelse var 345 dage (p25/75; 95/991 dage, gns; 890 dage); 32 % overlevede 2 år og 14 % overlevede 5 år. Kræfttyper med en median overlevelse længere end 2 år var; brystkræft, prostatakræft og malignt melanom, de udgjorde dog kun 17 % af hele kohorten. Median alder ved død var 73 år, fordelt så 64 % var mellem 65-85 år, 22 % mellem 40-64 år, 13 % ældre end 85 år og  1% var yngre end 40 år ved død. Personer registreret i CReg, som døde af andre årsager end kræft (N=17.367), havde til sammenligning en median overlevelse fra kræftdiagnose til død på 2.642 dage (7,2 år).

Konklusioner og perspektiver

Den gængse opfattelse af, ’at mange lever med uhelbredelig kræft i lang tid’, modsiges af de foreløbige resultater i dette studie. Kendskab til sammenhængen mellem uhelbredelig kræft og forventet tid til død er vigtig viden i forhold til at planlægge og prioritere indsatser som fx rehabilitering og palliation. Desuden har de enkelte patienter krav på realistiske fremtidsperspektiver i forhold til deres forventede sygdomsvarighed.

Disse foreløbige resultater er blevet præsenteret i posterform på tre videnskabelige møder: “CHRONIC CANCERS: SURVIVAL TIME FROM DIAGNOSIS TO DEATH. An epidemiological perspective”

Der er fortsat et arbejde i gang med at analysere resultaterne yderligere med henblik på publikation i peer-reviewet tidsskrift.

Til top