Spring til hovedindhold

Alvorligt syge patienter får oftere kontakt til hospice, hvis der ligger et hospice i egen kommune

REHPA har set på sammenhæng mellem kontakt til hospice og patienters bopælskommune. Et kig på danmarkskortet viser, at der ikke er en entydig sammenhæng mellem hospicernes beliggenhed og brugen af hospice blandt døende i de omkringliggende kommuner. Undersøgelsen dokumenterer imidlertid en stor ulighed kommunerne imellem i forhold til andelen af alvorligt syge og døende borgere, som har kontakt med hospice.

Patienter på hospice bor oftest i samme kommune, som det hospice de bliver indlagt på (i 13 ud af de undersøgte 18 hospicer). Det viser registerdata, som REHPA har undersøgt og formidlet i et nyt notat. Tallene viser, at der ikke er en entydig sammenhæng mellem den geografiske afstand mellem hospice og de kommuner, som hospice-patienterne kommer fra. Det tyder på, at flere faktorer end fysisk afstand mellem hospice og bopæl har betydning. Det kan også være med til at forklare de meget store variationer, som ses imellem kommunerne i forhold til andelen af patienter med kontakt til hospice ud af kommunens samlede antal dødsfald. Det er hovedkonklusionerne på undersøgelsen udført af REHPA for Hospice Forum Danmark i foråret 2020.

Ifølge seniorforsker Lene Jarlbæk, der står bag undersøgelsen, så viser tallene ikke, hvorfor patienter oftest er i kontakt med hospice i egen kommune.

Patienter i Danmark har frit-valg og kan søge hospice på tværs af kommune- og regionsgrænser, men tallene viser, at i de fleste kommuner med et hospice, så udgør kommunens egne borgere relativt set den største andel af patienter. Undersøgelsen her kan ikke vise, hvorfor det er sådan. Geografisk afstand har formentlig en betydning for, om der tages kontakt til et hospice. Men – andre faktorer, som vi ikke har undersøgt her, må formodes også at have betydning. Det kan fx være at lokalkendskabet til hospice præger henvisningsmønsteret, at der i nogle kommuner er/henvises til andre tilbud til alvorligt syge og døende, eller andre demografiske, sygdomsmæssige, kulturelle eller sociale forskelle mellem kommunerne.

Lene Jarlbæk

Undersøgelsen bygger på et eksisterende register datasæt fra 2012-2014. Andelen af dødsfald blandt patienter med kontakt til hospice fra hver kommune er beregnet på baggrund af samlede antal døde i de enkelte kommuner i perioden.

Læs notatet: Sammenhæng mellem hospice beliggenhed, kontakt til hospice og patienternes kommunale tilhørsforhold i Danmark i perioden 2012-2014

Notatet er udarbejdet af REHPA på foranledning af Hospice Forum Danmark.

For mere Information: Lene Jarlbæk

Til top