Spring til hovedindhold

Anbefalinger til kræftopfølgning og rehabilitering omsættes til handling

Størstedelen af de fynske kommuner, repræsentanter fra flere afdelinger på OUH samt repræsentanter fra almen praksis mødtes til en workshop for at konkretisere anbefalinger til kræftopfølgning og rehabilitering fra to kortlægninger af området.

Først i 2021 udkom to kortlægninger, der afdækkede kræftopfølgning, rehabilitering og palliation hos de praktiserende læger samt på sygehuse og i kommuner. Knapt et år efter inviterede KompetenceCenter for Rehabilitering på OUH (KCR), Forskningsenheden for Almen Praksis ved Syddansk Universitet (FEA) samt Videncenter for Rehabilitering og Palliation (REHPA) til en workshop, hvor anbefalingerne fra kortlægningerne skulle drøftes og konkretiseres i et tværsektorielt rum.

Vi vil gerne forstå, hvordan anbefalingerne kan komme ud og leve, og hvordan de kan omsættes til handling. Alle deltagerne kommer fra forskellige kontekster og oplever forskellige knaster i deres hverdag. Sammen identificerer vi dem og prøver at komme med nogle løsninger.

Stefan Göttler konsulent ved KCR

Omkring 50 repræsentanter fra de fynske kommuner, forskellige sygehusafdelinger, almen praksis samt to patientrepræsentanter deltog i workshoppen.

Kendskab til samarbejdspartnere

Inden deltagerne sammen begyndte at finde løsningsforslag, fik de præsenteret anbefalingerne fra de to kortlægninger. Kortlægningerne bidrog med 3 anbefalinger hver, og med en fælles anbefaling på tværs af de to rapporter.

Lisa Maria Sele Sætre, læge og medforfatter på Kortlægning af Kræftopfølgning og Palliation i Almen Praksis fortalte om baggrunden for kortlægningen.

Som praktiserende læge kan det være en udfordring at finde rundt i de mange forskellige kræfttyper og behandlinger, ligesom det kan være svært at holde overblik over, hvad der er af muligheder og tilbud til den enkelte patient i for eksempel kommunerne. Derfor er god tværfaglig kommunikation og samarbejde helt essentielt, både for patienterne, de pårørende og for alle andre. Kortlægningerne viser samlet, at kendskabet til kompetencer og vidensdeling på tværs af sektorerne er udfordret, og at det er en barriere for det gode samarbejde.

Lisa Maria Sele Sætre

En styrkelse af samarbejdet på tværs går igen i begge kortlægninger. Det var også et gennemgående tema i den meget levende snak, der fandt sted blandt deltagerne i workshoppen.

Otte udfordringer og mange løsninger

Deltagerne kom frem til otte temaer inden for kræftopfølgning og rehabilitering, der giver udfordringer på tværs for fagpersoner og patienter.

 • Manglende kendskab og tillid til hinanden
 • Manglende viden om kommunale tilbud
 • Søjleopdeling
 • Almen praksis’ rolle i forløb
 • Behovsvurdering
 • Manglende viden om senfølger
 • Tid
 • Inddragelse af patienten.

  I fællesskab nåede deltagerne under workshoppen også frem til flere konkrete løsninger.

  Deltagerne foreslog blandt andet:

  • Formaliserede erfa-grupper på tværs med et formelt ophæng, der afvikler møderne
  • Temadage på tværs frem for i de enkelte sektorer
  • Et digitalt system, der kan tilgås på tværs af de forskellige søjler, så de enkelte fagprofessionelle hurtig og enkelt kan danne sig overblik over patientens forløb
  • Et forskningsbaseret behovsvurderingsskema til børn og unge
  • En større systematik i hvilke patienter, der behovsvurderes
  • En kommunal borgerforløbsvejleder/rådgiver eller koordinator, der kan fungere som én indgang til kommunerne
  • Et valideret og ens nationalt kommunikationsredskab, der indeholder behovsvurderingen, smertebehandling, behandlingsniveau, patientens ønsker til den sidste tid og lignende. Redskabet skal kunne tilgås af kommuner, regioner og egen læge, som en digital vandrejournal for kræftpatienter
  • En system hvor sygehuset, med tilladelse fra patienten, kan orientere kommunen på diagnosetidspunktet, så kommunen har kendskab til borgeren og kontakt kan etableres, også i forhold til senere opståede behov
  • En højere grad af implementering af allerede eksisterende forskningsresultater på tværs af sektorer og geografi.

   Alle de gode løsninger bliver formidlet til workshop deltagerne, der kan tage dem med ud i forskellige netværk, de er repræsenteret i. Det samme sørger både KompetenceCenter for Rehabilitering, Forskningsenheden for Almen Praksis og REHPA for. Derigennem er håbet, at de gode forslag kommer ud i praksis og bliver sat i spil til gavn for både fagprofessionelle og patienter.

   Læs mere om FEA’s kortlægning af kræftopfølgning, palliation og rehabilitering hos de praktiserende læger og om REHPAs kortlægning af kræftopfølgning, palliation og rehabilitering på sygehuse og i kommune.

   Til top