Spring til hovedindhold

Kommuner lykkes med brobygning af borgere fra rehabiliteringsforløb til foreningslivet

Ved temadagen ’Fra borger til medlem’ delte forskere og praktikere fra fire kommuner deres erfaringer med brobygning fra rehabiliteringsforløb til foreningslivet.

Aarhus Kommune sætter sundhed og brobygning på den politiske dagsorden

Ifølge Tor Fabian, der er viceleder ved Folkesundhed Aarhus i Frydenlundhuset, fokuserer Aarhus Kommune stort på sundhed gennem kommunens sundhedspolitik 2020-2024. Sundhedspolitikken skal blandt andet skabe mere lighed i sundhed gennem fritidstilbud tæt på borgerne og bidrage til at gøre træning og aktivitet til en naturlig del af deres hverdag – også til borgere i brobygning fra rehabiliteringsforløb til foreningslivet.

Siden 2019 har Aarhus været en del af visionen mellem Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger, DGI og Danmarks Idrætsforbund, DIF ’Bevæg dig for livet’. Formålet med aftalen er at gøre det attraktivt for flere, uanset alder, at være med i idrættens fællesskaber. Aarhus Kommune tilbyder et aktivitetspas til borgere, der ikke har mulighed for at betale fuldt kontingent til foreningerne. Med passet kan borgere i kommunen helt eller delvist få dækket kontingentudgifter til bevægelsesaktiviteter i en folkeoplysende forening. I Foreningsportalen Aarhus har kommunen samlet foreningstilbud til borgere i kommunen samlet ét sted.

Det handler om at lytte til den enkelte borger og vedkommendes ønsker. Al foreningsaktivitet er godt – ikke kun fysisk aktivitet. Så hvis borgeren fx ikke vil fortsætte med at træne med maskiner som under forløbet, kan det at starte til korsang eller være frivillig stadig være et aktivt indslag i deres hverdag.

Tor Fabian, viceleder, Folkesundhed Aarhus i Frydenlundhuset under Aarhus Kommune

Dét at møde andre borgere gør en forskel. I mødet med andre kan man blive inspireret til mere – en fast gåtur, dansetimer eller aftenskole, der medvirker til at skabe livsforlængende fællesskaber.

Det handler bare om at starte et sted.

Læs mere om Aarhus Kommunes sundhedspolitik og bliv inspireret på deres hjemmeside.

Odsherred Kommunes guide til brobygning og partnerskabsprojekter

Kan det egentlig lade sig gøre at skabe et succesfuldt brobygningsforløb med opbakning fra kommunens side? Julie Prasz, brobygger i Aktive Fællesskaber, Odsherred Kommune og Marie Lønberg, projektleder ved TrygFondens Center for Aktiv Sundhed, fortalte om deres praktiske erfaringer med aktive fællesskaber og partnerskabsprojekter i Odsherred Kommune. Odsherred Kommune er på den ene side præget af multisyge, socialt udsatte og ensomhed, men på den anden side har kommunen et engageret civilsamfund.

De præsenterede tre faser, der var væsentlige for deres samskabelsesproces:

  1. Fasen handler om at afdække relevante tilbud og skabe involvering af de rette aktører. Det er væsentligt at involvere alle relevante aktører, herunder politiske udvalg, fra start. Processen hjælpes på vej, hvis der er tilknyttet en projektleder på fuldtid og også gerne en kommunalt ansat som tovholder i tre til fem måneder.
  2. Denne fase fokuserer på måder at samskabe og strækker sig over ca. tre måneder. Den består ud over et kick-off event af tre til fem workshops. For at skabe bæredygtige forandringer er det vigtigt, at alle relevante aktører inddrages på lige fod.
  3. Sidste fase konkretiserer samskabelsesprocessen i løsninger. Det er væsentligt at fortsætte dialogen aktørerne imellem for at bibeholde momentum. Det kan være relevant at invitere nye ind og om muligt oprette brobyggerstillinger.

Processen endte ud med fire løsningsforslag:

  1. En digital portal til information og videndeling af motionstilbud i eget lokalområde.
  2. En besøgsordning mellem kommunale rehabiliteringshold og hold i foreninger.
  3. Foreningshold til forskellige målgrupper skabt i samarbejde mellem kommunale sundhedsprofessionelle, idræts- og patientforeninger, som eksempel kan nævnes et gåtilbud for både medlemmer af Diabetesforeningen og Hjerteforeningen.
  4. En lønnet brobyggerfunktion med kommunal forankring, der binder kommune og foreninger sammen for at styrke samarbejde og hjælpe få sårbare borgere.

Vi ønsker at nå dertil, hvor de løsninger, vi udvikler og afprøver i Odsherred, kan skaleres til andre kommuner, så det bliver muligt at beskrive en model for brobygning.

Marie Lønberg, projektleder, TrygFondens Center for Aktiv Sundhed

Projektet prøvede forskellige idéer af. Lige fra en besøgsordning for enkelte borgere, til at hele hold tog ud til en forening efter endt kommunalt forløb, hvor foreningerne agerede gæstetrænere. Derudover har borgere med særlige interesser, fx fodbold, fået lov til træne steder med særlig betydning for dem, fx på den lokale boldklubs anlæg. Det gav øget motivation.

Afslutningsvist gør Julie Prasz og Marie Lønberg det klart, at de er klar over, at mange kommuner er hårdt spændte økonomisk med minimalt frirum til frikøb af medarbejdere og ekstraindsatser. Al finansiering skal komme ude fra. Dertil skal der være økonomiske incitamenter, før der afsættes penge med forankring af indsatser indtænkt i den kommunale budgetproces.

De forventer at udgive en afrapportering af pilotprojekt først på vinteren 2023.

Læs mere om projektet på Odsherred Kommunes hjemmeside om Aktive Fællesskaber.

Velkommen til 'Fra borger til medlem' - temadag den 8.9.2023
Velkommen til ‘Fra borger til medlem’ – temadag den 8.9.2023.

Idrætstilbud til seniorborgere brager derudad i Køge Kommune

Køge Kommune har fået styr på at sikre en god overgang for seniorer fra kommunale tilbud til foreningslivet. Stine Rodenberg, der arbejder som sundhedskonsulent hos Sundhed, Træning og Rehabilitering i Køge Kommune, deler deres praktiske erfaringer fra samarbejdet med foreningerne.

I afdelingen Sundhed, Træning og Rehabilitering har de haft fokus på sundhedstræning til ældre borgere i genoptræning med det formål at få liv og energi i foreningslivet, samt at skabe en tryg overgang for ældre borgere i kommunale rehabiliteringsforløb til at blive medlem i en forening. Afdelingen er indgået i et samarbejde mellem DGI og Hjertefitness Køge.

Vi skaber tillidsfulde og ligeværdige relationer af gensidig nysgerrighed, hvor kvaliteten af samarbejdet er afgørende for den værdi der skabes. Vi giver gerne de andre æren, hvis det går godt – og tager skylden, hvis det går skidt.

Stine Rodenberg, sundhedskonsulent, Sundhed, Træning og Rehabilitering, Køge Kommune

Stine Rodenberg lægger vægt på vigtigheden af den indledende proces, der sætter ramme om samarbejdet med foreningerne på alle tænkelige punkter fra holdtype, over instruktører til betaling.

For at lykkes med brobygning i praksis kræver det tid, ligeværdige samarbejdspartnere, forandringsparate foreninger, netværk og kommune, såvel som tillid, engagement og oplevelse af gensidig afhængighed fra borgerne, foreningerne og kommunen.

Stine Rodenberg, sundhedskonsulent, Sundhed, Træning og Rehabilitering, Køge Kommune

Køge Kommune bruger integrerede besøg med prøvetimer i foreningerne og selvtræning til brobygning af borgere i rehabilitering. Kommunen sammensætter tilpassede hold på tværs af foreningerne. Foreningsmedlemmer er i høj grad med til at rekruttere til tilbuddene med hjælp fra lokalaviserne. Kommunen tilbyder desuden en digital platform Boblberg.dk, hvor borgere gratis kan finde nye fællesskaber.

Vi har fede tilbud til seniorborgere i foreningerne. Og hvem har ikke lyst til at være instruktør et sted, der brager derudad – samtidigt med at man yder et socialt ansvar?

Stine Rodenberg, sundhedskonsulent, Sundhed, Træning og Rehabilitering, Køge Kommune

Læs mere om de specifikke tilbud for ældre i rehabilitering hos foreningerne Hjertefitness Køge, Gymnastikforeningen Køge Bugt, Ravnsborghallen og de landsdækkende kønsspecifikke ældreklubber Hemingway Club og Blixen Klub.

Samt læs mere om Sundhed, Træning og Rehabilitering og deres aktivitetstilbud på Køge Kommunes hjemmeside.

Frivillige hænder og ildsjæle understøtter seniorers motionsvaner i Greve Kommune

I Greve Kommune tilbyder Greve Senior Sport forskellige træningstilbud til seniorer i rehabilitering. Her er Malene Blomseth Bentsen fitnessinstruktør. På temadagen fortalte hun om samarbejdet mellem foreningen og Greve Kommune, og den succesfulde effekt samarbejdet har haft på kommunens ældre borgere.Medlemmer kan komme på alle de hold, de har lyst til, lige når de har lyst. Det særlige er, at der drikkes kaffe mellem alle holdene. Det er med til at fastholde medlemmerne socialt.

Der har været op til 60 seniordeltagere om sommeren, hvor der kun er et hold– også selvom der ikke er kaffe i den periode. Det er fantastisk at opleve. Vi har måske haft for stor succes, fordi der er så mange medlemmer til én instruktør, derfor mangler vi altid flere frivillige i foreningen.

Malene Blomseth Bentsen, fitnessinstruktør, Greve Senior Sport

Det er netop de frivillige hænder og ildsjæle, som Greve Senior Sport har brug for. Sammen med deres netværk, kan foreningen gøre en forskel for kommunens ældre borgere.

Vi skal passe på de frivillige og ildsjælene. De må ikke brænde ud. Det er dem, der bærer arbejdet og gør, at vi kan yde støtte til de svageste borgere i samfundet.

Malene Blomseth Bentsen, fitnessinstruktør, Greve Senior Sport

Greve Senior Sport har også et netværk for fysioterapeuter i kommunen og foreningen. Her kommer fysioterapeuterne på besøg sammen med borgerne og melder borgerne ind i foreningen for at undgå at medlemmerne dropper ud. Foreningen har nydt godt af samspillet mellem kommune og forening, og hvad det kan skabe i praksis. Det er essentielt at ramme borgerne på det rette tidspunkt det kan kommunerne hjælpe med, derfor er det en stor succes.

Malene Blomseth Bentsen har samlet trådene mellem kommune og forening. Som fitnessinstruktør i Greve Senior Sport har hun skabt holdet ’Kvinde kend din krop igen’, der er fuldt booket. Her slutter hun altid sine træningstimer af med at snakke med deltagerne – ikke om sygdom, men om dét at være menneske.

Det er guld værd for borgerne at træne med andre, der har forståelse for deres situation, og som de kan snakke med om deres problemer. Samtidig kan de få inspiration af andres situation og handlinger.

Malene Blomseth Bentsen, fitnessinstruktør, Greve Senior Sport

Læs mere om seniorsport og foreningens aktiviteter på Greve Senior Sports hjemmeside.

Du kan læse mere om temadagen, der blev arrangeret af REHPA i tæt samarbejde med kommunerne Lejre, Faxe, Køge, Greve og Stevns, i artiklen ‘Temadag satte fokus på brobygning mellem kommune og forening’.

Til top