Spring til hovedindhold

Pilotevaluering af PRO Hjerte

I regi af Sundhedsdatastyrelsen er der igangsat et arbejde med at udbrede standardiseret brug af patientrapporterede oplysninger (PRO) i alle sundhedsvæsenets sektorer. Som et af de første kliniske områder er der udviklet og pilottestet et PRO-spørgeskema inden for hjerterehabilitering. Spørgeskemaet har været testet fra december 2019 til oktober 2020, og nu er der udgivet en pilotevalueringsrapport, som REHPA har udarbejdet for Sundhedsdatastyrelsen.

Patientrapporterede oplysninger (PRO), hvor patienten udfylder oplysninger om sit eget helbred og velvære via standardiserede spørgeskemaer, bliver i stigende grad taget i brug for at inddrage patienternes egne oplevelser både i den individuelles behandling og i kvalitetsudvikling. I Økonomiaftalen for 2017 blev der besluttet at indføre en standardiseret brug af PRO i alle sundhedsvæsenets sektorer, og arbejdet med at implementere aftalen blev igangsat i regi af Sundhedsdatastyrelsen.

Hjerterehabilitering blev valgt som et af de første kliniske områder for afprøvning af national PRO. Et PRO-spørgeskema blev udviklet i samarbejde mellem kliniske eksperter og patienter, og forventede værdier blev definerede, hvor PRO først og fremmest skulle bidrage som dialogstøtte i hjerterehabiliteringssamtaler. PRO-spørgeskemaet blev i 2020 afprøvet i praksis som elektronisk PRO (via e-Boks) på to sygehuse og i fire kommuner for at samle erfaringer forud for den forventede nationale udbredelse.

Formålet med pilotafprøvningen af skemaerne har været tredelt:

  1. At afdække de forventede værdier af PRO Hjerte for patienter/borgere og for sundhedsprofessionelle
  2. At afdække oplevet relevans og funktionalitet af spørgeskemaerne
  3. At afdække faktorer som hæmmer og fremmer brugen af PRO Hjerte i klinisk praksis.

REHPA-medarbejdere har bidraget både i udvikling og pilotafprøvning, og har også stået for evalueringen.

Resultaterne fra afprøvningen viser, at PRO kan være værdifuldt både for borgere/patienter og sundhedsprofessionelle. For patienterne kan PRO bidrage til at man føler sig bedre forberedt til samtalen og som et redskab til at reflektere over eget velvære og symptomer. Nogle patienter oplevede dog ikke så meget egen værdi, men ville gerne bidrage for at hjælpe de sundhedsprofessionelle.

Blandt de sundhedsprofessionelle kan PRO bidrage til forberedelse for samtalen, samt struktur i samtalen og at tage hul på følsomme emner, som er dækket af spørgeskemaet. Desuden kan det bidrage til at man hurtig for sporet samtalen ind på problematiske områder.

Både patienter og personale fandt, at spørgeskemaet bør optimeres og udvikles.

I løbet af 2021 vil der være arbejdsgrupper, som ser nærmere på de dele af spørgeskemaet som fungerede mindre godt, og spørgeskemaet vil også blive afprøvet igen i den nye version. Den Kliniske Koordinationsgruppe, som består af eksperter som laver den overordnede faglige vurdering af PRO for hjerterehabilitering, vil vurdere det reviderede PRO-spørgeskema i efteråret 2021 og forventes her at kunne komme med de endelige anbefalinger for national PRO på området.

I 2021 pågår samtidig arbejde med at udvikle nationalt PRO inden for to nært relaterede områder: PRO for palliation og PRO for rehabilitering. REHPA bidrager med faglig input i Den Kliniske Koordinationsgruppe i PRO for palliation. Disse PRO-spørgeskemaer vil blive afprøvet i praksis i de kommende år.

Download evalueringsrapporten: Pilotevalueringsrapport vedr. PRO for hjerterehabilitering – Erfaringer fra pilotafprøvningen af national PRO Hjerte i kommuner og på hospitaler

Vil du vide mere?

Læs om PRO-arbejdet i Sundhedsdatastyrelsen på PRO-sekretariatets hjemmeside: https://pro-danmark.dk/da

Til top