Spring til hovedindhold

EVA-KOM: Kompetenceudvikling som element i implementering af behovsvurdering

I 2012 udkom det første ”Forløbsprogram for Rehabilitering og Palliation i forbindelse med Kræft”. Forløbsprogrammet anbefalede blandt andet, at alle kræftpatienter skulle tilbydes vurdering af behov for rehabilitering og/eller palliation. I forbindelse med implementering af forløbsprogrammets anbefalinger har Region Hovedstaden bl.a. iværksat et tværsektorielt kompetenceudviklingsprogram.

Region Hovedstaden ønsker i samarbejde med REHPA at gennemføre en evaluering mhp. at undersøge sammenhængen mellem de iværksatte kompetenceudviklingstiltag og implementeringen af behovsvurdering i praksis, i overensstemmelse med anbefalingerne i Rehabilitering og Palliation i forbindelse med Kræft. Formålet er at undersøge, hvordan kompetenceudvikling bidrager til implementering af program-anbefalinger.

Metode

Der gennemføres fokusgruppeinterview med deltagere fra kompetenceudviklingsforløb og interviews med udvalgte nøglepersoner i regionen. Interviewdata sammenholdes med kvantitative data fra REHPAs kortlægning af kræftrehabilitering i Danmark.

Formidling

REHPA-notat nr. 9, 2018: Fra plan til praksis – En undersøgelse af kompetenceudvikling som led i implementering af behovsvurdering

Projektgruppe

Projektet gennemføres som et partnerskabsprojekt mellem Region Hovedstaden og REHPA. Der er nedsat en projektgruppe med repræsentanter fra begge organisationer:

Projektdeltagere fra REHPA

  • Jette Thuesen, postdoc, projektleder
  • Henriette Knold Rossau, forskningsassistent
  • Tina Broby Mikkelsen, datamanager, forsker
  • Sarah Frausing, studentermedhjælp.

REHPA er tovholder og ansvarlig for projektets fremdrift og leverancer. Gruppen refererer til videncenterchef, professor Ann-Dorthe Zwisler.

Projektdeltagere fra Region Hovedstaden

  • Winnie Lund, udviklingskonsulent
  • Bibi Charlotte Hansen, udviklingskonsulent.

Desuden inddrages Lise Bjerrum Thisted, kræftrehabiliteringssygeplejerske, Rigshospitalet, og Karna Winther, rehabiliteringskoordinator, Halsnæs Kommune. Gruppen refererer til sektionschef Jette S. Holtzmann, Enhed for Kompetenceudvikling og Uddannelse, sundhedsprofessionelle, Center for HR.

Til top