Spring til hovedindhold

REHPA-notater

Notater er ikke reviewet, men fagligt godkendt af videncentrets medarbejdere. Her finder du REHPA-notater udgivet efter 2016.

Notater fra før 2017 kan ses i SDU Forskerportal via dette link

Rehabiliteringsbehov hos mennesker med livstruende sygdom. Opgørelse af selvrapporterede rehabiliteringsbehov blandt deltagere i forløb ved REHPA Forskningsklinik 2018-2023

REHPA har indsamlet patientrapporterede oplysninger (PRO-data) fra mange mennesker, der har eller har haft en livstruende sygdom, og som har været deltagere på rehabiliteringsforløb i REHPA Forskningsklinik. Med notatet er ønsket at synliggøre, hvilke rehabiliteringsbehov der optræder hos deltagerne forud for forløb.  

Forfattere: Ida Fritsdal Refer, Signe Hulsbæk, Lene Jarlbæk, Ane Bonnerup Vind og Tina Broby Mikkelsen

Målgruppe: Fagprofessionelle, der arbejder med kommunal rehabilitering og planlæggere af indsatser i kommuner.

Udgivet: Februar 2024

Forside af REHPA-notat nr. 28: Rehabiliteringsbehov hos mennesker med livstruende sygdom
Forside af REHPA-notat nr. 28: Rehabiliteringsbehov hos mennesker med livstruende sygdom

Livsfortællinger, mening og sammenhæng i liv med uhelbredelig kræftsygdom. Kliniske erfaringer fra en metodisk afprøvning i REHPA Forskningsklinik

Forside af REHPA-notat nr. 27, 2023 med titlen "Livsfortællinger, mening og sammenhæng i liv med uhelbredelig kræftsygdom. Kliniske erfaringer fra en metodisk afprøvning i REHPA Forskningsklink."

Notatet beskriver den konkrete metode, gennemførsel og opsamling af kliniske erfaringer fra afprøvning af fire gruppeforløb om metoden ’Livsfortællinger’ afviklet i REHPA Forskningsklinik i 2021-2022. Målgruppen for indsatsen var mennesker med uhelbredelig kræftsygdom. 

Forfattere: Annette Rasmussen, Dorthe Søsted og Nina Rottmann
Redaktion: Annette Rasmussen og Nina Rottmann

Målgruppe: Fagprofessionelle med interesse for metoder inden for psykosocial og eksistentiel koordineret og integreret rehabilitering og palliation i gruppesammenhæng til mennesker med uhelbredelig kræft eller andre livstruende sygdomme og tilstande.

Udgivet: December 2023

REHPA Forskningsdatabase. Metode, variabelbeskrivelse og forskningsmuligheder

REHPA Forskningsdatabase indeholder data indsamlet i forbindelse med rehabiliteringsforløb i REHPA Forskningsklinik. Data anvendes både til forskning og i den kliniske indsats under opholdet på REHPA. Formålet er at informere om databasen samt rammerne for den systematiske dataindsamling. Notatet beskriver:

  • Databasen
  • Dataindsamling
  • Typer af data
  • Adgang til anvendelse af data.

Forfattere: Caroline Elnegaard, Cecilie Lindström Egholm, Signe Hulsbæk, Tina Backmann og Tina Broby Mikkelsen.

Målgruppe: Forskere, der overvejer at lave projekter i forskningsklinikken eller at anvende data fra forskningsdatabasen

Udgivet: December 2023

Forside af REHPA-notat nr. 26, 2023 - REHPA Forskningsdatabase. Metode, variabelbeskrivelse og forskningsmuligheder

Bevægelse i naturen. Pilottest af en gruppebaseret intervention til mennesker med uhelbredelig kræft

Forside af REHPA-notat nr. 25, 2023 - Bevægelse i naturen. Pilottest af en gruppebaseret intervention til mennesker med uhelbredelig kræft

Notatet beskriver erfaringerne fra pilottest af interventionen ‘Bevægelse i naturen’ en gruppebaseret intervention til mennesker med uhelbredelig kræft gennemført i REHPA Forskningsklinik. Interventionen fokuserede på at inddrage den omgivende natur i en intervention rettet mod at kombinere og koordinere rehabilitering og palliation (KRP) til patienter med uhelbredelig kræft og deres pårørende.
REHPA har, som en del af sin strategi og vision, en opgave med at udvikle viden om og metoder til KRP til mennesker med livstruende sygdomme.

Forfattere: Annette Rasmussen, Rikke Martens, Patrick Hansen, Cathrine Mikkelsen og Lene Jarlbæk

Redaktion: Annette Rasmussen, Patrick Hansen og Lene Jarlbæk

Målgruppe: Fagpersoner og frivillige, der arbejder med denne målgruppe, og som er interesserede i at inddrage naturen som rum for fysisk bevægelse og aktivitet.

Udgivet: April 2023

Kommunal Kræftrehabilitering i Danmark 2021 – Kommunale indsatser fordelt pr. region

Notatet supplerer rapporten ‘Kræftrehabilitering i Danmark – status og udvikling fra 2017-2021’ fra januar 2022 med detaljerede data fra kommunernes besvarelser, fordelt på regioner, vedrørende de fire temaer; behovsvurdering, faglige indsatser, tværfagligt samarbejde og koordinering og sammenhæng i forløb.

Formålet med dette notat er et give et mere detaljeret billede af status for kræftrehabiliteringen i de fem regioner i Danmark. Notatet rummer udelukkende kommunernes besvarelser på REHPAs kortlægning af kræftrehabiliteringen 2021, da der var for få besvarelser fra hospitalernes afdelinger til at en opdeling i regioner kunne give mening.

Forfattere: Tina Broby Mikkelsen og Ane Bonnerup Vind

Målgruppe: Sundhedsplanlæggere og for lokale tværsektorielle drøftelser, fx i regi af samarbejde om sundhedsaftaler, herunder i de nye sundhedsklynger.

Udgivet: Oktober 2022

Forside af REHPA-notatet 'Kommunal Kræftrehabilitering i Danmark 2021 - Kommunale indsatser fordelt pr. region'

Opsamlingsnotat og erfaringer i forbindelse med “Familiedage” for lungesyge børn og deres familier – Et samarbejde mellem Lungeforeningen og REHPA

Forside af REHPA-notatet om familiedage

Notatet er udarbejdet til brug for Lungeforeningen og REHPA med det formål at lave en opsamling på erfaringer i forbindelse med Familiedagene: Dels om samarbejdet mellem REHPA og Lungeforeningen, dels om REHPA som ramme for et ophold for børnefamilier, både de fysiske rammer og opholdets formål og karakter. 

Notatet er baseret på forfatternes tilstedeværelse ved og deltagelse i opholdets aktiviteter.

Forfattere: Lena Lykke Jeppesen, Annette Rasmussen, Kristoffer Marså, Mette Raunkiær

Målgruppe: Lungeforeningen og REHPA

Udgivet: Februar 2022

Atrieflimren og Rehabilitering. Erfaringer fra REHPAs forskningsklinik

Notatet afrapporterer erfaringer og resultater fra de to REHPA-forløb for mennesker med atrieflimren, der blev afviklet i forskningsklinikken i 2020/2021.

Fokus er dels at rapportere om, hvordan deltagerne oplever livet med atrieflimren og specifikt med rehabiliteringsforløbet. Derudover hvilken effekt rehabiliteringsforløbet har haft på deltagernes livskvalitet, angst og depression m.fl., og hvordan deltagerne oplevede to forskellige MediYoga forløb med henholdsvis fremmøde og et digitalt forløb.

Forfattere: Caroline M. Elnegaard, Jan Tofte, Kristoffer Marså og Ann-Dorthe Zwisler

Målgruppe: Sundhedsprofessionelle, som arbejder med rehabilitering ved hjerteområdet generelt og/eller atrieflimren i kommunerne og på sygehusene. Sekundært; alle andre med interesse i rehabilitering og atrieflimren.

Udgivet: December 2021

Link til projektside: https://www.rehpa.dk/projekter/rehabilitering-til-mennesker-med-atrieflimren/

Forside af REHPA-notatet Atrieflimren og rehabilitering

Få luft – rehabilitering efter COVID-19 infektion – De første erfaringer fra REHPAs forskningsklinik

Forsidebillede af REHPA-notat 21 - Få luft - rehabilitering efter COVID-19 infektion - De første erfaringer fra REHPAs forskningsklinik

Forskningsklinikken deler de første skridt og erfaringer om rehabilitering til mennesker med senfølger efter corona efter de to første REHPA-forløb til mennesker, der har haft corona. Notatet beskriver de kliniske og forskningsmæssige aktiviteter, herunder hvilke rehabiliteringsbehov, screeningsredskaber, interventioner og forskningsspørgsmål der indgik i de to forløb. Dernæst præsenteres resultater fra dels interview med deltagne kommunale fysioterapeuter, dels resultaterne fra den brugerinvolverende workshop med patienter, pårørende, forskere og klinikere (PPI).

Forfattere: Annette Rasmussen, Dorthe Søsted Jørgensen, Tina B. Backmann, Caroline M. Elnegaard og Nina Rottmann

Målgruppe: Sundhedsprofessionelle, der arbejder med rehabilitering af mennesker efter COVID-19 infektion.

Udgivet: Marts 2021

Link til projektside: https://www.rehpa.dk/projekter/faa-luft-covid-19-og-rehabilitering/

Rehabilitering og palliation til mennesker med kronisk fremadskridende kræft – erfaringer fra to REHPA-forløb 2019-2020

REHPA har i 2019-2020 udviklet og gennemført to forløb, der indeholdt både pallierende og rehabiliterende elementer for mennesker med kronisk fremadskridende kræft. Notatet dokumenter og analyserer arbejdet bag udviklingen og gennemførelsen af forløbene som en forskningsbaseret intervention.

Forfattere: Mette Raunkiær og Henriette Søby Gärtner

Målgruppe: Sundhedsprofessionelle, ledere og forskere der har fokus på at arbejde både rehabiliterende og pallierende i forhold til mennesker med alvorlig, fremadskridende sygdom.

Udgivet: September 2020

Link til projektside: https://www.rehpa.dk/projekter/koordinering-af-rehabilitering-og-palliation-krp-prae-krp-forloeb-i-nyborg/

Forside af REHPA-notat nr. 19, 2020 - Rehabilitering og palliation til mennesker med kronisk fremadskridende kræft - erfaringer fra to REHPA-forløb 2019-2020

National kortlægning af hjerterehabilitering på tværs af sektorer – metodebeskrivelse

Forside af REHPA-notat nr. 20, 2020 - National kortlægning af hjerterehabilitering på tværs af sektorer - metodebeskrivelse

National kortlægning af hjerterehabilitering – metodebeskrivelse. Bilagsnotat

Notatet beskriver det metodiske arbejde, der ligger til grund for udarbejdelsen af REHPAs kortlægninger af hjerterehabilitering i Danmark i hhv. 2013, 2015 og 2018. Desuden danner notatet grundlag for gentagelse af den strukturelle kortlægning, som, ifølge DHRD, skal gennemføres i 2021, og kan inspirere til lignende kortlægninger.

Forfattere: Maiken Bay Ravn, Henriette Knold Rossau, Tina Broby Mikkelsen og Cecilie Lindström Egholm

Målgruppe: forskere, som enten arbejder med data fra kortlægningerne af hjerterehabilitering eller planlægger at udarbejde nationale kortlægninger.

Udgivet: Juni 2019

Link til projektside: https://www.rehpa.dk/projekter/strukturel-kortlaegning-af-hjerterehabilitering/

Hiv og liv gennem 25 år. Evaluering af et rehabiliteringsophold med fokus på fortællinger mellem mennesker, der har levet et langt liv med hiv

REHPA har udviklet, afholdt og evalueret et rehabiliteringsforløb for mennesker, der har overlevet og levet længe med en hiv-diagnose. Interventionen havde fokus på livsfortællinger, dels deltagernes egne individuelle historier, og dels den fortælling, som deltagerne viste sig at have tilfælles. Notatet beskriver forløbene og evalueringen.

Forfattere: Mia Jess og Helle Timm

Målgruppe: ledere og sundhedsprofessionelle med interesse brug af livsfortællinger som rehabilitering og lindring.

Udgivet: November 2019

Link til projektside: https://www.rehpa.dk/projekter/fortaellinger-om-liv-med-hiv/

Forside af REHPA-notat nr. 18, 2019 - Hiv og liv gennem 25 år. Evaluering af et rehabiliteringsophold med fokus på fortællinger mellem mennesker, der har levet et langt liv med hiv

Når hjertet svigter – palliation til hjertepatienten. Opsamling på kursus som skaber brobygning mellem kardiologi og palliation

Forside af REHPA-notat nr. 17, 2019 - Når hjertet svigter - palliation til hjertepatienten. Opsamling på kursus som skaber brobygning mellem kardiologi og palliation

Notatet beskriver kurset ‘Når hjertet svigter – palliation til hjertepatienter’ afholdt november 2017. Notatet beskriver kursets faglige oplæg og præsenterer de vigtigste pointer fra undervisningen i hjerteinsufficiensbehandling og symptomlindring. Afslutningsvis præsenteres overvejelser om status, fremtid og videre planer for palliation til hjertepatienter i hver af de fem regioner.

Forfatter: Stine Gundtoft Roikjær

Målgruppe: ledere og sundhedsprofessionelle i både primær og sekundær sektor med interesse for palliation til hjertepatienter og for udvikling af området.

Udgivet: Oktober 2019

Link til projektside: https://www.rehpa.dk/projekter/patientperspektiver-med-fra-et-liv-med-hjertesvigt-og-betydning-af-tidlig-palliativ-indsats/

’Energi til livet – et eksistentielt patientforløb for mennesker med eller efter kræft’

Forfattere: Vibeke Graven, Elisabeth Assing Hvidt, Kirsten Kaya Roessler, Karsten Flemming Thomsen, Ole Lindqvist, Annette Rasmussen, Helle Skaarup, Nina Rottmann og Niels Christian Hvidt.

Notatet formidler resultater og viden fra et forskningsprojekt, der har undersøgt eksistentielle aspekter som kunstterapi, æstetik og natur i rehabilitering og palliation for kræftpatienter.

Målgruppe: Sundhedsprofessionelle, undervisere, forskere og kunstnere, med interesse for udvikling af rehabilitering og palliation og eksistentielle aspekter ved livstruende sygdom.

Udgivet: Maj 2019

Link til projektside: https://www.rehpa.dk/projekter/eksistentielt-og-aandeligt-patientkursus/

Forside af REHPA-notat nr. 16, 2019 - ’Energi til livet – et eksistentielt patientforløb for mennesker med eller efter kræft’

Rehabilitering ved demenssygdomme – En undersøgelse af begrebet ”rehabilitering” samt beskrivelser af udredning og vurdering af behov for rehabilitering/lignende indsatser i tværsektorielle aftaler tilknyttet Sundhedsaftalerne 2015-2018

Forside af REHPA-notat nr. 15, 2019 - Rehabilitering ved demenssygdomme – En undersøgelse af begrebet ”rehabilitering” samt beskrivelser af udredning og vurdering af behov for rehabilitering/lignende indsatser i tværsektorielle aftaler tilknyttet Sundhedsaftalerne 2015-2018

Forfattere: Fritze Kristensen og Jette Thuesen

Notatet undersøger, hvordan rehabilitering beskrives i forløbsprogrammer og lignende aftaledokumenter. Resultaterne viser, at rehabilitering kun i meget varierende grad er indarbejdet i det tværsektorielle samarbejde om demens, og at rehabilitering ved demens ikke er konkretiseret i egentlige handlinger så som behovsvurdering.

Målgruppe: Fagprofessionelle i kommuner og regioner.

Udgivet: Marts 2019

Link til projektside: https://www.rehpa.dk/projekter/demens-og-rehabilitering-med-afsaet-i-brugernes-perspektiver-dem-rehab/

Kræft, rehabilitering og arbejde – Viden, lovgivning, praksis og fremtid

Forfattere: Maria Aagesen, Jan Tofte, Ann-Dorthe Zwisler og Lars Tang

Det kan være en vanskelig og kompleks proces at vende tilbage til arbejdet for mennesker, der har eller har haft kræft. Dette notat opsummerer ny og eksisterende viden på området og fremsætter forslag til fremtidige indsatser, der kan øge muligheden for en positiv tilbagevenden til arbejdet for borgere, der har eller har haft kræft.

Målgruppe: Socialrådgivere og sundhedsprofessionelle der arbejder med rehabilitering af erhvervsaktive, der har eller har haft kræft.

Udgivet: Februar 2019

Link til projektside: https://www.rehpa.dk/projekter/arbejdsmarkedstilknytning-for-kraeftoverlevere/

Forside af REHPA-notat nr. 14, 2019 - Kræft, rehabilitering og arbejde - Viden, lovgivning, praksis og fremtid

Rehabilitering ved demens – Forståelser og evidens for rehabilitering og komponenter i rehabilitering – 2. udgave

Forside af REHPA-notat nr. 13, 2020 - Rehabilitering ved demens - Forståelser og evidens for rehabilitering og komponenter i rehabilitering - 2. udgave

Forfattere: Jette Thuesen og Maiken Bay Ravn

Rehabilitering til mennesker med demens er ikke entydigt defineret, og der findes hverken anbefalinger eller retningslinjer på området. Dette notat bidrager til en vidensbaseret udvikling af rehabilitering ved demens bl.a. ved at præsentere:

  • Definitioner og forståelser af rehabilitering ved demens
  • Forskningsbaseret viden om afgrænsede indsatser og kognitiv rehabilitering
  • Analyse af rehabiliteringsinterventioner ved demens.

Målgruppe: Fagprofessionelle i kommuner, beslutningstagere og undervisere på området.

Udgivet: November 2020 (2. udgave)

Link til projektside: https://www.rehpa.dk/projekter/demens-og-rehabilitering-med-afsaet-i-brugernes-perspektiver-dem-rehab/

Supportive & Palliative Care Indicators Tool (SPICT™) Oversættelse til dansk – 2. udgave

Forfattere: Heidi Bergenholtz, Anna Weibull og Mette Raunkiær

I Danmark mangler vi redskaber til at identificere mennesker med behov for palliativ indsats. Derfor har REHPA i en tværfaglig og tværsektoriel arbejdsgruppe oversat og tilpasset SPICT™ -værktøjet til dansk og til danske forhold. SPICT™ er en guide til at afdække, hvorvidt mennesker er i risiko for, at deres tilstand forværres eller for at dø og derfor kan have behov for palliativ og understøttende indsats.

Målgruppe: Sundhedsfagligt personale der har patienter med livstruende sygdomme, plejehjemsledere og kommunale ledere af hjemmepleje og hjemmesygeplejen.

Udgivet: September 2019 (2. udgave)

Link til projektside: https://www.rehpa.dk/projekter/dansk-oversaettelse-og-validering-af-spict/

Forside af REHPA-notat nr. 12, 2019 - Supportive & Palliative Care Indicators Tool (SPICT™) Oversættelse til dansk - 2. udgave

Kræftrehabilitering med unge og unge voksne – Erfaringer og perspektiver

Forside af REHPA-notat nr. 11, 2018 - Kræftrehabilitering med unge og unge voksne

Forfattere: Dorthe Søsted Jørgensen, Maria Aagesen, Caroline Mathilde Elnegaard, Karen la Cour og Annette Rasmussen

Notatet præsenterer ny viden om rehabilitering til unge og unge voksne i alderen 18-39 år, der lever med, eller som har haft, en kræftsygdom. Notatet danner grundlag for REHPAs videre arbejde og fokus inden for rehabilitering af unge og unge voksne med livstruende sygdom.

Målgruppe: Fagpersoner der arbejder inden for rehabilitering til unge og unge voksne med kræft i klinisk praksis samt inden for forskning og udvikling.

Udgivet: Oktober 2018

Link til projektside: https://www.rehpa.dk/projekter/kraeftrehabilitering-med-unge-og-unge-voksne-erfaringer-og-perspektiver/

Tværsektorielt samarbejde og behovsvurdering i forbindelse med rehabilitering og palliation til mennesker med kræft. Fokus på Region Hovedstaden

Forfattere: Henriette Knold Rossau, Tina Broby Mikkelsen og Jette Thuesen

Notatet belyser det tværsektorielle samarbejde i forbindelse med rehabilitering og palliation til patienter med kræft i Region Hovedstaden. Data viser, at regionen har gode initiativer til koordinering og sammenhængende rehabiliteringsforløb. Dog mangler der fortsat samarbejde og dialog mellem hospitaler og kommuner.

Målgruppe: Notatet er udarbejdet for Region Hovedstaden

Udgivet: Oktober 2018

Link til projektside: https://www.rehpa.dk/projekter/evaluering-af-forloebsprogram-data-om-kraeftrehabilitering/

Forside af REHPA-notat nr. 8, 2018 - Tværsektorielt samarbejde og behovsvurdering i forbindelse med rehabilitering og palliation til mennesker med kræft. Fokus på Region Hovedstaden

Gennemgang af spørgeskemaer til at indhente patientrapporterede oplysninger i hjerterehabiliteringsforløb blandt patienter med iskæmisk hjertesygdom

REHPA-notat nr. 10, 2018 - Gennemgang af spørgeskemaer til at indhente patientrapporterede oplysninger i hjerterehabiliteringsforløb blandt patienter med iskæmisk hjertesygdom

Forfattere: Maria Aagesen, Charlotte Gjørup Pedersen og Ann-Dorthe Zwisler

REHPA har foretaget en kortlægning af, hvilke spørgeskemaer kan anvendes til at indsamle PRO hos patienter med iskæmisk hjertesygdom. Kortlægningen fandt i alt 20 spørgeskemaer oversat til dansk; fem sygdomsspecifikke spørgeskemaer og 15 generiske spørgeskemaer. De fundne spørgeskemaer beskrives i notatet.

Målgruppe: Notatet er udarbejdet for Det Nationale PRO-Sekretariat

Udgivet: September 2018

Link til info om projektet: https://pro-danmark.dk/da/omraader/hjerterehabilitering

Fra plan til praksis. En undersøgelse af kompetenceudvikling som led i implementering af behovsvurdering

Forfattere: Henriette Knold Rossau, Tina Broby Mikkelsen, Bibi Charlotte Hansen, Karna Vinther, Lise Bjerrum Thisted, Winnie Lund og Jette Thuesen

Notatet evaluerer, hvordan implementeringen af behovsvurdering af kræftpatienter er blevet understøttet af kompetenceudvikling i Region Hovedstaden. Evalueringen er foranledet af Center for HR i Region Hovedstaden.

Målgruppe: Politikere, ledere, medarbejdere og koordinatorer i Region Hovedstadens hospitaler og kommuner, som arbejder med behovsvurdering og kræftrehabilitering.

Udgivet: August 2018

Link til projektside: https://www.rehpa.dk/projekter/eva-kom-kompetenceudvikling-som-element-i-implementering-af-behovsvurdering/

Forside af notatet: Fra plan til praksis. En undersøgelse af kompetenceudvikling som led i implementering af behovsvurdering

Arkitektur & Lindring

Forside af REHPA-notat nr. 7, 2018 - Arkitektur & Lindring

Forfattere: Kirstine Falk og Helle Timm

Notatet markerer afslutningen på projektet Arkitektur & Lindring, som har bestået af tre faser:

  • Formidling af designprincipper for “Det Gode Hospice” og udvikling af hjemmesiden arkitektur-lindring.dk
  • Udvidelse af designprincipper, dialog og videndeling
  • Brug af viden om designprincipper i konkret byggeri og om-byggeri.

Målgruppe: Arkitekter, bygherrer, forskere og sundhedsprofessionelle, der er involveret i byggeprocesser relateret til palliation og lindrende arkitektur.

Udgivet: Januar 2018

Link til projektside: https://www.rehpa.dk/projekter/arkitektur-lindring-2/

Skriveværksted – Skrivning som innovativ indsats i rehabilitering og palliation

Forfattere: Ann-Dorthe Olsen Zwisler, Anders Juhl Rasmussen, Rikke Hellum, Jan Tofte, Helle Ploug Hansen, Trisse Gejl, Pablo Llambías og Anne-Marie Mai

Notatet beskriver baggrunden, den teoretiske ramme for og de praktiske erfaringer med skriveværksted afholdt på REHPA vinteren 2016/2017 i samarbejde med Institut for Kulturvidenskaber, SDU.

Målgruppe: Sundhedsprofessionelle, forskere og forfattere med interesse for udvikling af nye metoder inden for rehabilitering og palliation og/eller interesse for narrativ medicin og skrivning som del af rehabilitering og palliation.

Udgivet: September 2017

Forside af REHPA-notat nr. 6, 2017 - Skriveværksted - Skrivning som innovativ indsats i rehabilitering og palliation

Patientuddannelse til hjertepatienter

Forside af REHPA-notat nr. 5, 2017 - Patientuddannelse til hjertepatienter

Forfatter: Henriette Knold Rossau

Notatet præsenterer resultater fra en forundersøgelse af muligheden for et nationalt projekt, som kan understøtte udbredelsen af standardiseret patientuddannelse for hjertepatienter på tværs af hospitaler og kommuner.

Målgruppe: Notatet er udarbejdet for Hjerteforeningen

Udgivet: Juni 2017

Link til projektside: https://www.rehpa.dk/projekter/kortlaegning-af-patientuddannelse-i-hjerterehabilitering-en-forundersoegelse/

Dødssted i Danmark 2012-2014 – relateret til dødsårsager, alder, køn, regioner og kommuner

Forfatter: Lene Jarlbæk

Notatet omhandler dødssted blandt danskere døde i perioden 2012-2014, fordelt på dødsårsager, alder, køn, regioner og kommuner. Formålet er at formidle en detaljeret viden om dødssted og sammenhængen med de øvrige faktorer blandt danskere.

Målgruppe: Sundhedsprofessionelle, forskere, planlæggere, politikere og andre i offentligheden, som beskæftiger sig med sundhedsvæsen og omsorg for døende.

Udgivet: Juni 2017

Link til projektside: https://www.rehpa.dk/projekter/doedssted-og-doedsaarsager-2012-2014/

Forside af REHPA-notat nr. 4, 2017 - Dødssted i Danmark 2012-2014 - relateret til dødsårsager, alder, køn, regioner og kommuner

Implementeringen af Behovsvurdering for Rehabilitering og Palliation hos kræftpatienter – evaluering foretaget for Region Syddanmark

Forside af REHPA-notat nr. 3, 2017 - Implementering af behovsvurdering for rehabilitering og palliation hos kræftpatienter

Forfattere: Karin B. Dieperink, Jette Thuesen, Lærke Kjær Tolstrup og Tina Broby Mikkelsen

En evaluering af behovsvurderingen for rehabilitering og palliation hos kræftpatienter i Region Syddanmark ved indgangen til 2017.

Målgruppe: Primært arbejdsgruppen i Region Syddanmark, men kan også være relevant for ledere, klinikere, udviklingskonsulenter og beslutningstagere, der har interesse i at følge processen med implementering af behovsvurdering i forbindelse med kræft i Region Syddanmark og andre steder i landet.

Udgivet: Marts 2017

 

Dødssted og dødsårsager for børn og unge under 19 år i Danmark, 2012-2014

Forfatter: Lene Jarlbæk

Notatet omhandler dødssted og dødsårsager blandt børn og unge under 19 år. Data bygger på udtræk fra Dødsårsagsregisteret. Formålet er at formidle en mere detaljeret viden om dødssted og dødsårsager blandt børn og unge for derved at få en overordnet fornemmelse for, hvor mange danske børn og unge (og deres familier), der kan have behov for en palliativ indsats.

Målgruppe: Sundhedsprofessionelle, forskere, planlæggere, politikere og andre i offentligheden, som beskæftiger sig med problematikker ved dødsfald blandt børn og unge.

Udgivet: Marts 2017

Link til projektside: https://www.rehpa.dk/projekter/doedssted-og-doedsaarsager-for-boern-og-unge-under-19-aar-i-danmark-2012-2014/

Forside af REHPA-notat nr. 2, 2017 - Dødssted og dødsårsager for børn og unge under 19 år i Danmark, 2012-2014

Rehabilitering og palliation i tværsektorielle aftaler

Forside af REHPA-notat nr. 1, 2017 - Rehabilitering og palliation i tværsektorielle aftaler

Forfattere: Jette Thuesen og Cecilie Lindström Egholm

Notatet beskriver, hvordan rehabilitering og palliation optræder i tværsektorielle aftaler om forløb ved kræft, demens, KOL, hjertekarsygdomme, hjerneskade, forløb for den ældre medicinske patient og tværsektorielle palliative forløb. Formålet er dels at undersøge, i hvilken grad rehabilitering og palliation adresseres i aftalerne, både hver for sig og som koordinerede indsatser, dels at undersøge forskelle på tværs af patientgrupper.

Målgruppe: Forskere, der beskæftiger sig med rehabilitering, palliation og sammenhængende forløb for mennesker med livstruende sygdom, samt udviklingskonsulenter, politikere og andre beslutningstagere på området.

Udgivet: Marts 2017

Link til projektside: https://www.rehpa.dk/projekter/rehabilitering-og-palliation-i-tvaersektiorielle-aftaler-en-kortlaegning/

 

Til top