Spring til hovedindhold

Hverdagsrehabilitering med personer med demens – Et implementeringsstudie i en kommunal rehabiliteringsindsats

Baggrund: En demensdiagnose har tidligt i forløbet store konsekvenser for opretholdelsen af et meningsfuldt hverdagsliv, for både den som er ramt og for de pårørende. Personer med demens og deres familier efterspørger i stigende grad handlemuligheder ift. egen sundhed og trivsel. International forskning viser, at rehabilitering kan være en måde at imødekomme dette behov på. Der rapporteres dog udfordringer vedrørende implementeringen af hverdagsrehabilitering til personer med demens i de danske kommuner, samtidig med at behovet for at forbedre den demensfaglige hverdagsrehabilitering anerkendes.

Internationale studier har vist succes med hverdagsrehabilitering til personer med demens og deres familier, og evidensbaserede metoder forventes anvendelige i en dansk kommunal praksis. Tværfagligt teamsamarbejde, organisatoriske rammer og forhandlinger er afgørende for implementering af nye tilgange og metoder og et participatorisk perspektiv og tætte partnerskaber er nødvendige for at tilpasse nye metoder til den aktuelle kontekst.

Formål: At implementere rehabiliteringsmetoder med afsæt i evidensbaseret viden om hverdagsrehabilitering til mennesker med demens og deres pårørende, udviklet og tilpasset praksis. Projektet er forankret i en kommunal hverdagsrehabiliteringspraksis efter Servicelovens §83a.

Mål:

  • At fremme acceptabilitet og bæredygtighed blandt de aktører, der efter projektets ophør skal fastholde nye metoder og fremgangsmåder i praksis.
  • At udvikle en programteori for hverdagsrehabilitering ved demens.

Metode

Projektets forskningsdesign er participatorisk, inspireret af ‘The Participatory Intervention Model’ (PIM). Ved at anvende en iterativ tilgang er ambitionen at skabe forandringer i kommunal hverdagsrehabiliteringspraksis gennem et demokratisk og involverende forskningsdesign for at skabe acceptabilitet af nye metoder samt en bæredygtig implementering.

Projektgruppe

Mette Hartvig Hansen, ph.d.-studerende, UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole. Tilknyttet: REHPA (projektleder)

Hovedvejleder:

Jette Thuesen, ph.d. og lektor, REHPA
Lektor Jette Thuesen forsker i aldring, hverdagsliv, rehabilitering og palliation for mennesker med kognitive vanskeligheder, ud fra en overvejende socialvidenskabelig tilgang.

Medvejledere:

Henry Larsen, professor, Institute of Entrepreneurship and Relationship Management, Syddansk Universitet
Professor Henry Larsen bidrager med sin særlige viden om participatorisk design og innovative processer, bl.a. på demensområdet.

Hanne Peoples, ph.d. og lektor, Anvendt Sundhedsforskning, UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole
Lektor Hanne Peoples bidrager med sin særlige viden om hverdagsliv med demens, brugerinvolvering og kvalitative metoder, herunder brug af visuelle metoder.

Styregruppe

  • Kirsten Sørensen, uddannelseschef i afdelingen for Uddannelserne til Ergoterapeut og Sygeplejerske i Odense
  • Anne Marie Brandrup Torsting, uddannelsesleder, Ergoterapeut Uddannelsen i Odense
  • Hanne Peoples, lektor i Afdelingen for Anvendt Sundhedsforskning
  • Jette Thuesen, ph.d. og lektor, REHPA, Region Syddanmark og Syddansk Universitet
  • Anne Grete Pilgaard, leder af Aktivitet, Forebyggelse og Demens, Assens Kommune
  • Mette Hartvig Hansen, ph.d.-studerende, UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole, tilknyttet REHPA.

Samarbejdspartnere

Assens Kommune, Social- og Sundhed

Til top