Spring til hovedindhold

’Få luft’ – COVID-19 og rehabilitering

REHPA etablerer et eksplorativt, hypotesegenererende studie med fokus på rehabilitering efter sygdomsforløb med COVID-19.

Formålet med studiet er at undersøge, hvordan et sygdomsforløb med COVID-19 opleves, og hvilke rehabiliteringsbehov der efterfølgende er til stede af psykisk, fysisk, social og eksistentiel karakter. Disse elementer afdækkes i et patient-, pårørende- og fagprofessionelt perspektiv med fokus på en eksplorativ hypotesegenererende tilgang. Studiets sigte vil være at pege på specifikke behovsområder i forbindelse med rehabilitering efter sygdomsforløb med COVID-19. Desuden vil studiet bidrage med indledende indblik i, hvordan der kan arbejdes med rehabilitering i forbindelse med denne type epidemier. Det forventes, at studiet vil generere en række hypoteser, som skal afdækkes i et større projekt om ”rehabilitering, palliation og COVID-19”.

Dette eksplorative studie har to forskningsmæssige spor, ét med fokus på psykologiske påvirkninger og ét med fokus på påvirkning af fysisk funktionsevne. Sporene vil undersøge følgende:

 1. Psykologiske påvirkninger af personer der har gennemgået et sygdomsforløb med COVID-19 og deres nærmeste pårørende med fokus på:
  • Hvordan opleves sygdomsforløbet med COVID-19, herunder både den akutte fase og rehabiliteringsfasen? (både psykiske, eksistentielle, sociale aspekter)
  • Hvordan håndterer patienter og pårørende sygdomsforløbet?
  • Hvilken betydning har samfundssituationen omkring COVID-19 for patient og pårørendes oplevelse og håndtering af situationen?
 2. Fysisk funktionsevne og rehabiliteringsbehov blandt personer der har været syge af COVID-19 med fokus på:
  • Hvordan er den fysiske funktionsevne påvirket efter et sygdomsforløb med COVID-19?
  • Hvilke test- og screeningsredskaber er relevante og gennemførlige i et rehabiliteringsforløb?
  • I hvilket omfang kan viden og erfaringer fra rehabilitering ved andre sygdomme fx KOL benyttes i ved rehabilitering efter COVID-19?

Metode

Studiet gennemføres som et observationelt klinisk studie blandt personer, der har været syge med COVID-19, som inviteres på 4-dagesophold i REHPAs forskningsklinik sammen med en nær pårørende. Opholdet omfatter workshops, fokusgrupper og aktiviteter med fokus på at generere viden om sygdommens forløb og efterforløb. Der vil være plads til 7 patienter og 7 pårørende på forløbene, som afvikles to gange.
I begge forskningsmæssige spor benyttes fokusgrupper og spørgeskemabesvarelser som datagrundlag.
I sporet om fysisk funktionsevne benyttes desuden faglige observationer af, hvordan fysisk træning og testning kan indgå i rehabiliteringen.

Inklusionskriterier

Personer der har været indlagt med COVID-19 sygdom med behov for respirationsstøtte og efterfølgende påvirket funktionsevne, der udfordrer hverdagslivet. Pårørende der har mulighed for at bidrage med deres oplevelse af sygdomsforløbet.

Brugerinvolvering

For begge spor inddrages patienter, fagprofessionelle og forskere i kvalificering af forløbenes indhold. Der gennemføres en workshop i tilrettelægningsfasen og en på sidste dag af første ophold. Herudover inddrages patienter, fagprofessionelle og forskere ad hoc i tilrettelæggelsen af studiet. Desuden involveres brugere i evaluering af studiets fund.
I sporet om fysisk funktionsevne inviteres fagprofessionelle ind som aktive deltagere på opholdet med fokus på at afdække, hvordan eksisterende viden og praksis kan indgå i rehabilitering ved COVID-19.

Formidling

Projektgruppe

 • Ann-Dorthe Zwisler, Videncenterchef, REHPA (forskningsleder)
 • Annette Rasmussen, Klinisk leder, REHPA
 • Dorthe Søsted, Forløbs- og projektleder, REHPA (projektleder)
 • Nina Rottmann, Psykolog, REHPA (forskningsansvarlig for undersøgelsens psykologiske spor)
 • Tina Backmann, AC-konsulent, REHPA (forskningskoordinator)

Styregruppe

 • Britt Holmgaard, Ledende sygeplejerske, bestyrelsesmedlem i Lungeforeningen.
 • Henrik Hansen, Postdoc, ph.d., cand.scient.san., fysioterapeut, Hvidovre Hospital Lungemedicinsk Forskningsenhed
 • Ask Elklit, Professor, Videnscenter for Psykotraumatologi, SDU
 • Thomas Maribo, Forskningsleder, DEFACTUM
 • Christion Bartoldy, Centerchef, Omsorg og Sundhed, Herlev Kommune

Klinisk følgegruppe

 • Jesper Rømhild Davidsen, Specialeansvarlig overlæge, klinisk lektor. Lungemedicinsk Afdeling OUH
 • Isik Johansen, Forskningsleder, professor, overlæge, dr.med. Infektionsmedicinsk Afdeling OUH
 • Gitte Johannesen, Specialeansvarlig Ergoterapeut, Master i Sundhedsfremme, Sjællands Universitetshospital Roskilde
 • Nina Nissen, Antropolog og seniorforsker, REHPA
 • Anita Schøler, Fysioterapeut, Slagelse Kommune
 • Agnete Haarder, Fysioterapeut, Fredericia Kommune
 • Annie Beierholm Sørensen, Fysioterapeut, Kolding Kommune
 • Linette Kofod, Specialeansvarlig fysioterapeut, ph.d.-stud., Hvidovre Hospital
 • Annette Hegelund, Sygeplejerske, cand.cur., Kompetencecenter for lungesygdom
 • Simon Clemmensen har været syg med COVID-19
 • Hosnya El-Hani har været syg med COVID-19
Til top