Spring til hovedindhold

Aktivitet, kræft og livskvalitet i eget hjem

Kræftsygdomme medfører ofte nedsat funktion, som kan påvirke evnen til at udføre hverdagens nødvendige og ønskede aktiviteter. Derfor har indsatser, der støtter mennesker med kræft i at udføre hverdagens aktiviteter og leve en tryg og sikker hverdag, stor betydning. I palliativ indsats mangler der fokus på disse aktiviteter, ligesom forskning på området er yderst begrænset.

Det overordnede formål med projektet var at udvikle og afprøve et interventionsprogram, der kan medvirke til, at mennesker, som lever med en fremskreden kræftsygdom, kan klare hverdagens aktiviteter bedst muligt og dermed opnå bedre livskvalitet. Målgruppen var voksne med en fremskreden kræftsygdom og deraf følgende funktionsnedsættelser.

Formidling

Projektet er afsluttet med udgivelsen af en formidlingsrapport: Aktivitet, kræft og livskvalitet i eget hjem – Formidling og erfaringer fra et forskningsprojekt der samtænker rehabilitering og palliation

Download poster fra Danske Kræftforskningsdage 2019: Impact of pain, fatigue and dyspnoea on everyday activities in people with advanced cancer: A cohort study

Metode

Projektet inkluderer deltagere fra universitetshospitalerne i Aarhus (AUH) og Odense (OUH). Det består af tre delstudier:

  • Studie 1: Et tværsnitsstudium, der inkluderer 180 patienter. Det undersøger de specifikke aktivitetsproblemer, som mennesker med kræft har i hjemmet: hvilke problemer de har, hvordan disse opleves, samt behov for intervention
  • Studie 2: Et litteraturstudie af eksisterende forskning om effekter af interventioner ift. aktivitetsproblemer, der blev identificeret i studie 1. På det grundlag specificeres et interventionsprogram baseret på en kompensatorisk tilgang med tilpasning af aktiviteter og aktivitetsmønstre, hjælpemidler og boligindretning. Programmet pilottestes på 10 deltagere
  • Studie 3: En randomiseret, kontrolleret undersøgelse af effekten af interventionsprogrammet mht. udførelse af daglige aktiviteter, livskvalitet og omkostningseffektivitet. Der indgår 180 deltagere, som randomiseres til intervention eller kontrol, der består af den sædvanlige aktivitetsrettede indsats fra hospitaler og kommuner. Data indsamles før randomisering, ved to- måneders og seks-måneders opfølgning.

Projektgruppe

Karen la Cour, Professor MSO, REHPA/SDU og Åse Brandt, Seniorforsker Socialstyrelsen. Øvrige projektgruppe medlemmer (tidligere og nuværende); Eva Ejlersen Wæhrens, Lektor SDU og Seniorforsker Parker Instituttet; Hanne Peoples, postdoc, UC Lillebælt; Marc Sampedro Pilegaard, Postdoc, REHPA og Lisa Østergaard Gregersen, postdoc, AUH, samt Line Lindahl-Jacobsen, Lektor, Ph.d., Absalon.

Advisory Board

  • Professor Anders Bonde Jensen
  • Professor Jens Søndergaard
  • Professor Mogens Grønvold
  • Lektor Eva Wæhrens
  • Professor William Mann
  • Professor Louise Nygård
  • Professor Malcolm Cutchin.

Samarbejdspartnere

Odense Universitetshospital og Aarhus Universitetshospital.

Projektledere

Bevillingshaver: Karen la Cour; Professor MSO

Projektet er ledet i samarbejde mellem Karen la Cour, Professor MSO, REHPA/SDU og Åse Brandt, Seniorforsker, Socialstyrelsen.

Til top