Spring til hovedindhold

Samarbejde med Regional Kompetansetjeneste for Rehabilitering (RKR) i Norge

Formålet med samarbejdet med RKR (Regional kompetansetjeneste for rehabilitering, Norge) er overordnet, at det bidrager med inspiration og kompetenceløft af deltagerene i RKRs netværket for sundhedsprofessionelle, der arbejder med kræftrehabilitering. Efter projektets afslutning forventes det, at netværkets medlemmer har kendskab til og erfaring med redskaber, der kan være med til at løfte kvaliteten af deres praksis.

Metode

Projektet strækker sig over en periode på 2½ år fra efteråret 2018 til efteråret 2020, hvori der afholdes et seminar hvert halve år. REHPA afholder seminarerne for netværkets medlemmer i Oslo.

Medical Research Council guideline for komplekse interventioner bliver anvendt som overordnet referenceramme for hele forløbet med særlig fokus på udvikling og evaluering. Logiske modeller og template for intervention description and replication (TIDieR) vil også blive inddraget som redskaber til at beskrive deres rehabiliteringspraksis.

Formålet og indholdet for de fire seminarer er:

Efteråret 2018: Kræftrehabilitering i Danmark og behovsvurdering

 • Deltagerne får indsigt i kræftrehabilitering i Danmark.
 • Deltagerne introduceres til og arbejder aktivt med to forskellige typer af behovsvurderingsredskaber.

Foråret 2019: Programteori og modellering af intervention

 • Deltagerne introduceres til rehabilitering som en kompleks intervention og udvikling af programteori.
 • Deltagerne arbejder aktivt med programteori i relation til deres egen praksis.

Efteråret 2019: Sammenhæng mellem behov, programteori og evaluering

 • Der arbejdes med sammenhæng mellem behovsvurdering og/eller programteori og evaluering med afsæt i egen praksis.
 • Deltagerne præsenterer deres egne erfaringer med at arbejde med behovsvurdering og programteori.

Foråret 2020 – udskudt til efteråret 2020 (grundet Covid-19): Evaluering, kvalitetsudvikling og måleredskaber

 • Overordnet gennemgang og brush-up af evalueringsbegreber og modeller, som kan anvendes i forhold til rehabilitering som en kompleks intervention.
 • Deltagerne introduceres til og arbejder med forskellige dimensioner af kvalitetsudvikling.
 • Deltagerne introduceres til relevante måleredskaber i kræftrehabilitering.
 • Evaluering af det samlede forløb.

Kort resume af resultater

De aftalte fire seminarer blev afholdt for netværket. Tre blev gennemført med fysisk tilstedeværelse i Oslo, og det sidste blev, grundet Covid-19, afholdt som et online møde med brug af Zoom. Deltagerantallet på seminarerne varierede mellem 15-24 deltagere. Alle seminarer blev gennemført med en kombination af oplæg og gruppearbejde. Derudover fik deltagerne arbejdsopgaver med hjem, de kunne afprøve i egen praksis, og som de efterfølgende skulle præsentere ved næste seminar. Der er afprøvet evaluering på forskellig vis, dels med fælles opsamling ved seminarernes afslutning med et survey, der gav meget få tilbagemeldinger, og via RKR’s sædvanlige deltagelsesspørgeskema, samt opsamlende evalueringsmøde mellem REHPA og RKR.

Fremadrettet behov for viden og videreudvikling

Seminarene introducerede en systematisk udvikling og evaluering af rehabiliteringspraksis ud fra en kompleks interventionstilgang, som fortsat skal udvikles og implementeres. RKR har særligt forespurgt, om der kan udvikles et lignende samarbejde med REHPA ift. deres netværk om hjerterehabilitering, hvor de særligt gerne vil sætte fokus på:

 • Implementeringsmetodik
 • Kvalitetsindikatorer (hjerte)
 • PRO/outcome measures inkluderet PROMIS

Derudover kan de oplæg og praksisrelaterede opgaver, der er udviklet potentielt også anvendes i en dansk kontekst og bidrage til udviklingen af kvalitets- og evidensbaseret rehabilitering i Danmark.

Projektgruppe

 • Karen la Cour, Professor MSO, REHPA (projektleder)
 • Marc Sampedro Pilegaard, postdoc, REHPA
 • Maria Aagesen, ph.d.-studerende, REHPA

Samarbejdspartnere

Stein Arne Rimehaug, rådgiver, Regional kompetansetjeneste for rehabilitering (RKR)

Mari Klokkerud, leder, Regional kompetansetjeneste for rehabilitering (RKR)

Link

https://www.sunnaas.no/fag-og-forskning/kompetansesentre-og-tjenester/regional-kompetansetjeneste-for-rehabilitering-rkr#om-oss

Til top